Kotihoito

 

 

Kotihoito tukee kotona asumista. Kotihoidon palvelut aloitetaan määräaikaisella kuntouttavalla arviointijaksolla ja palveluiden avulla pyritään tukemaan ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti.

Asiakas voi saada tukea mm. toimintakyvyn ylläpitoon, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen ja lääkehoitoon. Tarvittaessa asiakas voi saada ateriapalvelua, turvapuhelinpalvelua ja/tai kuntouttavaa päivätoimintaa.

Kotihoito on harkinnanvaraista, asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa kotona tapahtuvaa henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa, jossa palvelun tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja palvelua muutetaan asiakkaan sen hetkisen toimintakyvyn mukaiseksi.

Uudet asiakkaat ohjautuvat kotihoitoon asiakasohjaajien palvelutarvearvion jälkeen. Voit olla yhteydessä asiakasohjaajaan puhelimitse.

Asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00 – 15.00 ja

per­jan­tai­na klo 9.00 – 14.00. 

Asia­ka­soh­jaa­jil­le voi lait­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa kos­ke­via ky­sy­myk­siä myös säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen

pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi

Seuraavat yrittäjät ovat Kainuun hyvinvointialueen ikäihmisten kotipalvelun tukipalveluja tuottavien sosiaalipalvelujen palveluntuottajien rekisterissä.

 

Kotihoidon yhteystiedot