Sosiaaliasiavastaava

Sosiaaliasiavastaava on puolueeton ja riippumaton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiavastaava ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiavastaavan toiminnasta säädetään sosiaalihuollon asiakaslaissa.

Toiminta on neuvoa-antavaa ja tehtäviin kuuluu

  • neuvoa asiak­kai­ta tä­män lain so­vel­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa  
  • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • avus­taa asia­kas­ta tä­män lain mu­kai­seen muis­tu­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa
  • tie­dot­taa asiak­kaan oi­keuk­sis­ta   
  • seu­rata asiak­kai­den oi­keuk­sien ja ase­man ke­hi­tys­tä kun­nas­sa ja an­taa sii­tä vuo­sit­tai­nen sel­vi­ty­s alue­hal­li­tuk­sel­le.

Sosiaaliasiavastaava voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiavastaavaan, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalipalveluissa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi. Lähtökohtaisesti tavoitteena on ratkaista asiakkaan ja viranomaisten väliset ristiriitatilanteet neuvotteluteitse. 

Kainuun hyvinvointialueella sosiaaliasiavastaavana toimii:

Sosiaaliasiavastaava
Tiina Komulainen
Puhelinneuvonta 044 797 0548
ma-ti ja to klo 8-11

Voit myös lähettää viestin sosiaaliasiavastaavalle Omasote-palvelun kautta. Viestin lähettäminen edellyttää tunnistautumisen palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, minkä vuoksi se on tietoturvallinen viestinvälitys.

Yhteyttä voivat ottaa myös asiakkaan omaiset, läheiset, muut kuntalaiset sekä asiakkaan asioissa toimivat viranomaiset ja yhteistyötahot.

 

sosiaaliasiamies