Kriisiryhmien yhteystiedot

Kriisiryhmien yhteystiedot

Mie­pä-päi­vys­tys, puh 044 790 0051 (arkisin 8–20 ja viikonloppuisin/arkipyhinä 10–20)
Päi­vys­ty­sa­pu, puh. 116 117 (avoinna 24/7)
So­siaa­li­päi­vys­tys, puh. 044 797 0676 (avoinna 24/7)

Krii­si­ryh­mä­läi­set työs­ken­te­le­vät pää­sään­töi­sin ar­ki­sin. Vii­kon­lop­pu­na tai juh­la­py­hi­nä KAKS:n päi­vys­tys, sosiaalipäivystys tai miepä-päivystys ot­taa tie­dot ylös ja il­moit­tavat ne krii­si­ryh­män jä­se­nel­le seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä. 

Ka­jaa­ni 

Mie­pä-päi­vys­tys, puh 044 790 0051
Päi­vys­ty­sa­pu, puh. 116 117
So­siaa­li­päi­vys­tys, puh. 044 797 0676

Ka­jaa­nis­sa krii­si­ryh­mä päi­vys­tää vir­ka-ai­ka­na klo 8–16 (ma-pe). Il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin yh­tey­de­no­tot Mie­pä-päi­vys­tyk­seen, so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen tai 116 117 pu­he­lin­päi­vys­tyk­seen.

Kuh­mo

So­siaa­li­päi­vys­tys, puh. 044 797 0676 
Kuh­mos­sa krii­si­ryh­mä päi­vys­tää ym­pä­ri vuo­ro­kau­den ja kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä.      

Pal­ta­mo - Ris­ti­jär­vi                

Mie­pä-päi­vys­tys, puh 044 790 0051
So­siaa­li­päi­vys­tys, puh. 044 797 0676
                                           
Paltamossa/Ristijärvellä krii­si­ryh­mä päi­vys­tää vir­ka-ai­ka­na klo 8–16 (ma-pe). Il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin yh­tey­de­no­tot Mie­pä-päi­vys­tyk­seen, so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen tai 116 117 pu­he­lin­päi­vys­tyk­seen.

Sot­ka­mo

Sosiaalipäivystys 24/7 puh: 044 797 0676 tai 112 
MiePä-päivystys puh: 044 790 0051 arkisin klo 8–20 viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10–20

Sotkamossa krii­si­ryh­mä päi­vys­tää vir­ka-ai­ka­na klo 8-16 (ma-pe). Il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin yh­tey­de­no­tot Mie­pä-päi­vys­tyk­seen, so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen tai 116 117 pu­he­lin­päi­vys­tyk­seen.

Suo­mus­sal­mi - Hy­ryn­sal­mi

Mie­pä-päi­vys­tys, puh 044 790 0051
Päi­vys­ty­sa­pu, puh. 116 117

So­siaa­li­päi­vys­tys, puh. 044 797 0676
Ter­vey­sa­se­man au­kio­loai­koi­na puh. 08 6156 6200

Päi­vys­tä­vien krii­si­työn­te­ki­jöi­den pu­he­lin­nu­me­rot il­moi­te­taan ter­vey­sa­se­man osas­toil­le, am­bu­lans­sei­hin, päivystyspoliklinikalle se­kä so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen, jois­ta ote­taan yh­teyt­tä päi­vys­tä­viin krii­si­työn­te­ki­jöi­hin.