Meistäkö tukiperhe tai sijaisperhe?

 

Si­nus­ta­ko si­jais- tai tu­ki­per­he­van­hem­pi?

Ha­luai­sit­ko aut­taa tu­kea tar­vit­se­vaa las­ta? Voi­sit­ko ol­la lap­sel­le vä­lit­tä­vä, tur­val­li­nen ja luo­tet­ta­va ai­kui­nen, jo­ka hoi­vai­si las­ta ja tu­ki­si hä­nen yk­si­löl­lis­tä ke­hi­tys­tään? Osai­sit­ko teh­dä yh­teis­työ­tä lap­sen asiois­sa vi­ra­no­mais­ten ja lä­heis­ver­kos­ton kans­sa se­kä tu­kea lap­sen suh­tei­ta van­hem­piin­sa ja mui­hin lap­sel­le lä­hei­siin ih­mi­siin?

Kai­nuun hyvinvointialue et­sii uu­sia tu­ki- ja si­jais­van­hem­pia. Eri­tyi­ses­ti tu­ki­per­hei­tä tar­vi­taan li­sää. Tu­ki­per­heen tar­peen voi ai­heut­taa per­het­tä koh­dan­nut äkil­li­nen krii­si, yk­sin­huol­ta­juus ja tu­ki­ver­kos­ton puu­te tai jo­kin muu van­hem­man vai­kea elä­män­ti­lan­ne. Tu­ki­per­he­toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na voi esi­mer­kik­si ol­la le­väh­dys­tauon mah­dol­lis­ta­mi­nen van­hem­mal­le krii­si­ti­lan­tees­sa. Tu­ki­per­he­toi­min­ta on suun­ni­tel­mal­lis­ta ja mää­räai­kais­ta.

Tu­ki­per­he aut­taa tar­vit­taes­sa

Tu­ki­per­heet ovat ta­val­li­sia per­hei­tä, joil­la on ai­kaa ja kiin­nos­tus­ta toi­mia lap­sen ja hä­nen per­heen­sä tu­ke­na. Tu­ki­per­he voi ol­la lap­si­per­he, lap­se­ton pa­ris­kun­ta tai yk­si­na­su­va. Tu­ki­per­heel­lä tu­lee kui­ten­kin ol­la ha­lu viet­tää ai­kaa lap­sen kans­sa. Tu­ki­per­he­toi­min­ta edel­lyt­tää myös yh­teis­työ­tä so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja lap­sen van­hem­pien kans­sa. Per­heen ti­lan­ne mää­rit­tää sen, kuin­ka usein lap­si käy tu­ki­per­hees­sä, pää­sään­töi­ses­ti yh­den vii­kon­lo­pun kuu­kau­des­sa. Tu­ki­per­heel­le mak­se­taan lap­sen läs­näo­lo­päi­vil­tä hoi­to­palk­kio ja ku­lu­kor­vaus. Tu­ki­per­heil­le jär­jes­te­tään ryh­mä­muo­toi­nen val­men­nus.

Si­jais­van­hem­muus on haas­ta­vaa, mut­ta pal­kit­se­vaa van­hem­muut­ta

Si­jais­per­hei­tä tar­vi­taan sil­loin kun tu­ki­per­he ja muut las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon tu­ki­toi­met ei­vät enää rii­tä, ei­kä lap­si voi ko­koai­kai­ses­ti asua ko­to­naan. Si­joi­tuk­sen taus­tal­la on usein van­hem­pien päih­de-, mie­len­ter­veys-, vä­ki­val­ta- ja kas­va­tu­son­gel­mat. Lap­sen ai­kai­sem­mat ko­ke­muk­set nä­ky­vät eri­tyi­ses­ti si­joi­tuk­sen alus­sa yk­si­löl­li­se­nä oi­rei­lu­na. Tur­val­li­nen ja huol­ta­pi­tä­vä si­jais­van­hem­pi se­kä ta­sa­pai­noi­nen kas­vuym­pä­ris­tö aut­ta­vat las­ta sel­viy­ty­mään vai­keis­ta elä­män­ko­ke­muk­sis­ta ja kiin­ty­mään tur­val­li­seen van­hem­paan. Si­jais­van­hem­pien on pys­tyt­tä­vä vas­taa­maan si­joi­te­tun lap­sen eri­tyi­siin tar­pei­siin ja hei­dän on si­tou­dut­ta­va teh­tä­vään­sä niin pit­käk­si ai­kaa kuin lap­si si­jais­van­hem­pia tar­vit­see. Si­jais­van­hem­man tu­lee va­ra­ta ai­kaa ja voi­mia myös yh­teis­työ­hön lap­sen van­hem­pien, so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den se­kä mui­den las­ta kun­tout­ta­vien ta­ho­jen kans­sa. Si­jais­van­hem­muus on haas­teel­lis­ta mut­ta myös pal­kit­se­vaa van­hem­muut­ta. On ilo huo­ma­ta lap­sen ke­hi­tys ja luot­ta­muk­sen ke­hit­ty­mi­nen si­jais­van­hem­paan.

Kai­nuun hyvinvointialue jär­jes­tää si­jais­van­hem­mil­le val­men­nuk­sen, työ­noh­jauk­sen se­kä täy­den­nys­kou­lu­tus­ta. Si­jais­van­hem­mil­le mak­se­taan toi­mek­sian­to­so­pi­muk­sen no­jal­la kuu­kau­sit­tai­nen hoi­to­palk­kio ja ku­lu­kor­vaus. Si­jais­van­hem­muu­des­ta kiin­nos­tu­neet kou­lu­te­taan teh­tä­vään yh­dek­sän ryh­mä­ta­paa­mi­sen val­men­nuk­sel­la.

Li­sä­tie­to­ja tu­ki­per­he­toi­min­nas­ta: 
so­siaa­lioh­jaa­ja puh. 044 797 4252

Li­sä­tie­to­ja si­jais­van­hem­muu­des­ta:
so­siaa­li­työn­te­ki­jä puh. 044 710 1781
 

 

Linkki perhehoitajan hakulomakkeeseen (Kainuun Omasote, sivusto vaatii tunnistautumisen ennen lomakkeelle siirtymistä)

 

Tu­ki- ja si­jais­per­he­toi­min­taan liit­ty­vät lo­mak­keet löytyvät  lasten, nuorten ja perheiden lomakesivulla.