Ensihoito

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue vas­taa en­si­hoi­to­pal­ve­luis­ta alueel­laan. Vas­tuu toi­min­nas­ta tu­lee ter­vey­den­huol­to­lain tuo­mis­ta vel­voit­teis­ta.

Kainuun hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty 19.6.2023 Aluevaltuustossa. Pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­ses­sä mää­ri­tel­lään en­si­hoi­to­pal­ve­lun jär­jes­tä­mis­ta­pa, pal­ve­lun si­säl­tö, en­si­hoi­to­pal­ve­luun osal­lis­tu­van hen­ki­lös­tön kou­lu­tus, ta­voit­teet po­ti­laan ta­voit­ta­mi­sa­jas­ta ja muut alueen en­si­hoi­to­pal­ve­lun jär­jes­tä­mi­sen kan­nal­ta tar­peel­li­set sei­kat. Pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­ses­sä on mää­ri­tel­tä­vä en­si­hoi­to­pal­ve­lun si­säl­tö si­ten, et­tä pal­ve­lu on to­teu­tet­ta­va te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti, en­si­hoi­don ruuh­ka­ti­lan­teet huomioiden.

Hy­vin­voin­tia­lueen en­si­hoi­toyk­si­köt huo­leh­ti­vat ko­ko Kai­nuun sai­raan­hoi­to­pii­rin alueen en­si­hoi­dos­ta.

Hätäkeskus

Hä­tä­kes­kus on en­sim­mäi­nen link­ki po­ti­laan ja en­si­hoi­don vä­lil­lä. Hä­tä­kes­kus ar­vio hä­tä­pu­he­lun kii­reel­li­syy­den ja hä­lyt­tää tar­vit­ta­van avun koh­tee­seen. Hä­tä­kes­kus luo­kit­te­lee teh­tä­vät kii­reel­li­siin ja ei kii­reel­li­siin teh­tä­viin. Kii­reel­li­seen teh­tä­vään voi­daan po­ti­laan ti­lan vaa­ties­sa hä­lyt­tää ensihoitoyksiköitä sekä en­si­vas­teyk­sik­kö.

Aina soitto hätäkeskukseen 112 ei johda ensihoitoyksikön tai viranomaisen hälyttämiseen kohteeseen. Hätäkeskuspäivystäjä voi tarvittaessa ohjeistaa esimerkiksi soittamaan päivystysnumeroon 116 117 tai siirtää tehtävän muulle sosiaali- ja terveydenhuollon toimijalle. 116117 sekä kiireettömät ensihoitotehtävät välittyvät Kainuussa Tilannekeskukseen, puhelimitse tehtävään hoidon tarpeen arviointiin.

Kii­ree­tön en­si­hoi­don teh­tä­vä voi jou­tua odot­ta­maan am­bu­lans­sia jo­pa 2 tun­tia. Täl­löin hä­tä­kes­kus on ar­vioi­nut po­ti­laan ti­lan ole­van va­kaa ja et­tei hä­nel­lä ole vä­li­tön­tä pe­ru­se­lin­toi­min­non häi­riö­tä.

Siirry tästä sivulle

 

Ensihoito

En­si­hoi­don teh­tä­vä­nä on sai­ras­tu­neen tai vammautuneen po­ti­laan kii­reel­li­sen hoi­don an­ta­mi­nen ja tar­vit­taes­sa po­ti­laan kul­jet­ta­mi­nen hoi­toyk­sik­köön.

En­si­hoi­ta­jat tut­ki­vat po­ti­laan koh­tees­sa ja te­ke­vät hoidontarpeen ar­vion.  Aina ei ole välitöntä tarvetta sairaanhoidon tai ensihoidon ­kul­je­tuk­sel­le. Po­ti­las­ta voi­daan hoi­taa ko­hteessa tai oh­jeis­taa ha­keu­tu­maan tar­vit­taes­sa päi­vys­tyk­seen muulla kyy­dil­lä. Po­ti­las voi­daan myös oh­jeis­taa va­raa­maan ai­ka omal­le lää­kä­ril­le, jos vai­va ei vaa­di vä­li­tön­tä hoi­toa.

 

Yhteystiedot

Ensihoidon laskutus 
044 797 4296
044 797 4969

Ensihoidon vastuulääkäri
Marko Pohjanpaju
044 797 4339
marko.pohjanpaju@kainuu.fi

Ensihoitopäällikkö 
Jukka Angerman
044 797 0150
jukka.angerman@kainuu.fi

Ensihoidon esihenkilö, Kajaani
Minna Niskanen
044 797 0602
minna.niskanen@kainuu.fi

Ensihoidon esihenkilö vs., Paltamo, Sotkamo, Kuhmo
Elina Ridell
040 679 6647
elina.ridell@kainuu.fi

Ensihoidon esihenkilö, Hyrynsalmi, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi
Tarja Matilainen
044 7359358
tarja.matilainen@kainuu.fi

 

 

ISO 9001-2015 Laatusertifikaatti