Sosiaalipäivystys

Kai­nuun hyvinvointialueella on käytössä ym­pä­ri vuo­ro­kau­den ja kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä kansalaisille avoin ylei­nen so­siaa­li­päi­vys­tyk­sen pu­he­lin­nu­me­ro. Kii­reel­li­sis­sä so­siaa­li­sen avun ti­lan­teis­sa soi­te­taan so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen puh. 044 797 0676 (käytössä takaisinsoittojärjestelmä, ei tekstiviestipalvelua). Mi­kä­li so­siaa­li­päi­vys­tys ei pys­ty vas­taa­maan, soi­te­taan hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Kai­nuun hyvinvointialueen so­siaa­li­päi­vys­tys oh­jaa ja neu­voo kii­reel­li­sen so­siaa­li­huol­lon tar­pees­sa ole­via kun­ta­lai­sia Hy­ryn­sal­men, Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Pal­ta­mon, Puolangan, Ris­ti­jär­ven, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men  alueel­la. So­siaa­li­päi­vys­tyk­sen teh­tä­viä ovat äkil­li­set krii­sit, ku­ten per­he- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta­ti­lan­teet, on­net­to­muu­det, päih­de- tai mie­len­ter­vey­son­gel­mat tai il­man hoi­vaa ja tur­vaa jää­nyt lap­si tai van­hus.

Vir­ka-ai­ka­na ar­ki­sin ma–to klo 8.00–16.00 ja pe klo 8.00–15.00 kii­reet­tö­mis­sä las­ten­suo­je­lu­ti­lan­teis­sa yh­teyt­tä ote­taan oman asuin­kun­nan lapsiperheiden sosiaalityön työntekijöihin ja muis­sa kii­reet­tö­mis­sä asiois­sa oman asuin­kun­nan aikuisten sosiaalityön työntekijöihin.