Kaikukortti

Kult­tuu­ri kuu­luu kai­kil­le! Kai­kil­la on oi­keus käy­dä kon­ser­teis­sa, fes­ti­vaa­leil­la ja teat­te­reis­sa vaik­ka oma ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne oli­si­kin tiuk­ka. Rat­kai­suk­si tä­hän on ke­hi­tet­ty Kai­ku­kort­ti, jo­ka toi­mii ko­ko Kai­nuus­sa.

Mi­kä on Kai­ku­kort­ti?

Kaikukortti on tarkoitettu paikallisessa Kaikukortti-verkostossa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden asiakkaille, jotka ovat tiukassa taloudellisessa tilanteessa, eivätkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja.

Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin niihin kulttuuripalveluihin, jotka kuuluvat Kainuun ja valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon. Kaikukortti-verkostoissa on laaja joukko erilaisia kulttuurikohteita, kuten teattereita, festivaaleja, kulttuuritaloja, museoita, nykytanssitapahtumia sekä kansalaisopistoja. 

Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja myös alle 16-vuotiaille lapsilleen tai lapsenlapsilleen silloin, kun he menevät yhdessä samaan tapahtumaan (ei koske kansalaisopistojen kurssitarjontaa).

  • Kaikukortti on voimassa vuoden kerrallaan.
  • Kaikukortit ovat käytännössä pahvisia kortteja.
  • Kaikukortissa on yksilöllinen kirjain- ja numerosarja.
  • Kortti on henkilökohtainen ja asiakkaalle maksuton.

Muiden alueiden Kaikukortti-tarjontaan voi tutustua tarkemmin Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukortti-sivulla www.kaikukortti.fi


Ku­ka voi saa­da Kai­ku­kor­tin?

Voit saa­da Kai­ku­kor­tin, jos

  • käy­tät asiak­kaa­na sel­lai­sen kai­nuu­lai­sen so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­jan pal­ve­lui­ta, jo­ka on mu­ka­na Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­sa
  • olet tiu­kas­sa ra­ha­ti­lan­tees­sa et­kä voi sii­tä syys­tä hank­kia pää­sy­lip­pu­ja tai kurs­si­paik­ko­ja
  • olet vä­hin­tään 16-vuo­tias.

Mis­tä voit saa­da Kai­ku­kor­tin?

  • Voit saa­da Kai­ku­kor­tin niil­tä so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joil­ta, jot­ka ovat mu­ka­na Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­sa ja joi­den pal­ve­lu­ja käy­tät asiak­kaa­na.
  • Pyy­dä oma Kai­ku­kort­ti­si hen­ki­lö­kun­nal­ta.
  • Kor­tin saa­mi­nen ei edel­ly­tä eril­li­siä to­dis­tuk­sia tu­lois­ta­si.

https://sote.kainuu.fi/kaikukortin-jakajat-kainuussa

Mi­hin Kai­ku­kort­ti käy?    

Kai­ku­kort­ti käy mo­niin Kai­nuun kult­tuu­ri­koh­tei­siin, ku­ten fes­ti­vaa­leil­le, kon­sert­tei­hin, mu­seoi­hin, tans­sie­si­tyk­siin ja teat­te­rei­hin. Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-ver­kos­tos­sa on yli 20 kai­nuu­lais­ta kult­tuu­ri­koh­det­ta ja suu­ri osa nii­den tar­jon­nas­ta.

Kai­ku­kor­til­la voit hank­kia lip­pu­ja myös Kai­nuun eri kun­tien tuot­ta­miin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin se­kä kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­si­paik­ko­ja.

Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­vat kult­tuu­ri­koh­teet ker­to­vat omil­la verk­ko­si­vuil­laan, mi­hin ta­pah­tu­miin, esi­tyk­siin ja kurs­seil­le Kai­ku­kort­ti käy. Voit myös soit­taa tai lähettää sähköpostia kult­tuu­ri­koh­tee­seen ja tie­dus­tel­la Kai­ku­kor­tin pii­ris­sä ole­vaa tar­jon­taa.

Mi­ten han­kit pää­sy­li­pun tai kurs­si­pai­kan Kai­ku­kor­til­la?

Voit hank­kia pää­sy­li­put ja kurs­si­pai­kat Kai­ku­kor­til­la kult­tuu­ri­koh­tei­den ja kan­sa­lai­so­pis­to­jen omis­ta myyn­ti­ka­na­vis­ta, et kui­ten­kaan verk­ko­kau­pas­ta. Kai­ku­kort­ti-pää­sy­lip­pu­ja ja -kurs­si­paik­ko­ja saat­taa ol­la ra­jat­tu mää­rä.

Ker­ro lip­pua tai kurs­si­paik­kaa hank­kies­sa­si Kai­ku­kort­ti­si nu­me­ro ja va­rau­du näyt­tä­mään kort­tia­si. Jos han­kit li­pun kau­pal­li­sen li­pun­vä­li­tys­toi­mi­jan kaut­ta, si­nun on mak­set­ta­va pal­ve­lu­mak­su, vaik­ka it­se pää­sy­lip­pu on mak­su­ton. Useim­pien kult­tuu­ri­koh­tei­den lip­pu­ja on mah­dol­lis­ta hank­kia myös suo­raan koh­teis­ta il­man pal­ve­lu­mak­sua.

Ota Kai­ku­kort­ti mu­kaa­si

Ota Kai­ku­kort­ti mu­kaan kun me­net kult­tuu­ri­ta­pah­tu­maan tai kurs­sil­le. Hen­ki­lö­kun­ta saat­taa pyy­tää si­nua näyt­tä­mään Kai­ku­kor­tin.

Lip­pu­ja myös lap­sil­le­

Jos per­hees­sä­si on al­le 16-vuo­tiai­ta lap­sia tai lapsenlapsia, voit hank­kia Kai­ku­kor­til­la mak­sut­to­mia lip­pu­ja myös heil­le sil­loin, kun me­net­te yh­des­sä sa­maan ta­pah­tu­maan. Lap­set ei­vät voi kui­ten­kaan osal­lis­tua kans­sa­si kan­sa­lai­so­pis­to­jen kurs­seil­le Kai­ku­kor­til­la.

Yh­tei­sön Kai­ku­kort­ti?

Kai­ku­kort­tia ja­ka­vil­la so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joil­la on käy­tös­sään yh­tei­sön Kai­ku­kort­te­ja. Työn­te­ki­jä voi hank­kia yh­tei­sön Kai­ku­kor­til­la mak­sut­to­man pää­sy­li­pun it­sel­leen sil­loin, kun hän jär­jes­tää pien­ryh­mä­käyn­nin yh­del­le tai useam­mal­le asiak­kaal­le, jol­la on Kai­ku­kort­ti. Yh­tei­sön Kai­ku­kort­tia ei voi kui­ten­kaan käyt­tää osal­lis­tues­sa kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­seil­le.

Yhteisön Kaikukortti?

Kai­ku­kort­tia ja­ka­vil­la so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joil­la on käy­tös­sään yh­tei­sön Kai­ku­kort­te­ja. Työn­te­ki­jä voi hank­kia yh­tei­sön Kai­ku­kor­til­la mak­sut­to­man pää­sy­li­pun it­sel­leen sil­loin, kun hän jär­jes­tää pien­ryh­mä­käyn­nin yh­del­le tai useam­mal­le asiak­kaal­le, jol­la on Kai­ku­kort­ti. Yh­tei­sön Kai­ku­kort­tia ei voi kui­ten­kaan käyt­tää osal­lis­tues­sa kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­seil­le.

Kai­ku­kort­ti val­ta­kun­nal­li­ses­ti

Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kaikukortti on käytössä usealla paikkakunnalla Suomessa. Kaikukortilla voi käyttää kaikkien Kaikukortti alueiden kulttuuritarjontaa. Eri alueiden Kaikukortti-tarjontaan voi tutustua tarkemmin Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukorttisivulla www.kaikukortti.fi.

www.fa­ce­book.com/kai­ku­kort­ti

Yh­teys­tie­dot:

Kai­nuun hyvinvointialue, hyvinvoinnin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen eri­kois­suun­nit­te­li­ja Helena Saari, 044 797 0245, helena.saari@kai­nuu.fi  
Hy­ryn­sal­mi, si­vis­tys­pal­ve­lu­jen pääl­lik­kö Ve­li-Pek­ka Mä­ke­läi­nen, 044 710 4410, ve­li-pek­ka.ma­ke­lai­nen@hy­ryn­sal­mi.fi  
Ka­jaa­ni, hyvinvointikoordinaattori Veera Lintula, 040 194 9445, veera.lintula@kainuu.fi 
Kuh­mo, kir­jas­to­- ja kulttuuripäällikkö Hanne Heikkinen, 040 156 3640, hanne.heikkinen@kuhmo.fi   
Pal­ta­mo, hyvinvointikoordinaattori Jenna Härkönen, 040 623 7272, jenna.harkonen@paltamo.fi 
Puo­lan­ka, kirjastovirkailija Pirjo Hyttinen 044 768 1093, pirjo.hyttinen@puo­lan­ka.fi 
Ris­ti­jär­vi, kir­jas­to-kult­tuu­rivastaava Ma­rit­ta Kar­ja­lai­nen, 044 715 9324, ma­rit­ta.kar­ja­lai­nen@ris­ti­jar­vi.fi  
Sot­ka­mo, sivistyösjohtaja/rehtori Mer­ja Oja­lam­mi, 044 750 2125, mer­ja.oja­lam­mi@sot­ka­mo.fi 
Suo­mus­sal­mi, kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Veera Tavila, 044 511 9871, veera.tavila@suo­mus­sal­mi.fi 

Pa­lau­te Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­ta:

kaikukortti@kainuu.fi