Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus

Tuen ja hoidon polku

Kun ai­kui­sen tai yli 16-vuo­tiaan nuo­ren sek­suaa­li­nen kiin­nos­tus ja ha­lu koh­dis­tuu lap­siin, pu­hu­taan lap­si­koh­tei­ses­ta sek­suaa­li­ses­ta tai lap­si­koh­tei­ses­ta miel­ty­myk­ses­tä. Sek­suaa­li­sen kiin­nos­tuk­sen koh­tei­na voi­vat ol­la tällöin ty­töt, po­jat tai mo­lem­mat, joil­lakin lisäksi ai­kui­set. Hen­ki­lö jou­tuu usein sa­laa­maan mieltymystään ja osal­la se ai­heut­taa hä­peää ja syyl­li­syyt­tä.

Omaa sek­suaa­li­suut­taan saa il­mais­ta var­sin va­paas­ti, mi­kä­li tä­mä ei louk­kaa tois­ten ih­mis­ten oi­keuk­sia ei­kä ri­ko la­kia. Lap­si­koh­teis­ta sek­suaa­lis­ta kiin­nos­tus­ta omaa­va henkilö joko kykenee hil­lit­se­mään käyt­täy­ty­mis­tään tai toi­mii ha­lu­jen­sa mu­kaan. Lap­siin koh­dis­tu­vat sek­suaa­li­set teot ei­vät kuu­lu sek­suaa­li­sen il­mai­su­va­pau­den pii­riin.  

Hen­ki­löt, jot­ka ko­ke­vat vai­keuk­sia hal­li­ta omaa sek­suaa­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tään tai ai­heut­ta­vat kär­si­mys­tä it­sel­leen tai muil­le, voi­vat ha­keu­tua tuen ja avun pii­riin. Avun saa­mi­nen voi aut­taa sek­suaa­lis­ten ha­lu­jen hal­lit­se­mi­ses­sa. Luot­ta­muk­sel­li­nen suh­de am­mat­ti­lai­seen voi jo it­ses­sään hel­pot­taa asian kans­sa pär­jää­mis­tä ja pa­ran­taa hen­ki­lön ky­kyä hal­li­ta käyt­täy­ty­mis­tään. 

Lap­si­koh­teis­ta sek­suaa­li­suut­ta tun­te­va voi oman va­lin­tan­sa mu­kai­ses­ti ha­keu­tua jär­jes­tö­jen tar­joa­miin pal­ve­lui­hin, oma­hoi­to-oh­jel­miin tai jul­ki­siin pal­ve­lui­hin. Ri­kok­ses­ta epäil­lyil­le ja ran­gais­tuk­seen tuo­mi­tuil­la on li­säk­si käy­tet­tä­vä­nään mui­ta eri­tyis­pal­ve­lui­ta.