Lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaana

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla. Mikäli olet huolissasi omasta tai jonkun toisen lapsesta, voit ottaa yhteyttä lasten sosiaalityöhön.

Tietoa lastensuojelusta lapsille ja nuorille lastensuojeluoppaasta.

Lisätietoa lastensuojelusta lastensuojelu.infostalastensuojelulaista ja lastensuojelun käsikirjasta.

Information on child welfare in english lastensuojelu.info.

Tietoa lapsen oikeuksista esimerkiksi eduskunnan oikeusasianmiehen verkkosivuilta,

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Valviran verkkosivuilta sekä

valvonnasta Aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Ennen lastensuojelun asiakkuuden aloittamista lapselle tehdään useimmiten palvelutarpeen arviointi. Lastensuojelussa tuetaan asiakasperheitä ensisijaisesti avohuollon tukitoimilla lapsen asuessa kotona. Tukitoimia voidaan tarvita esimerkiksi, kun:

  • vanhemmuudessa on vakavia puutteita
  • vanhemmalla on kyvyttömyyttä nähdä lapsen etu ja oman tuen tarve
  • lasta on kaltoinkohdeltu
  • vanhemmalla tai lapsella on vakava päihdeongelma
  • vanhempi ei sitoudu omaan tai lapsen välttämättömään hoitoon
  • lapsella on toistuvia tai vakavia rikoksia tai epäily niistä
  • lapsella on vakavia käytöshäiriöitä tai vakavia puutteita koulunkäynnissä
  • vanhemmalla on vakava mielenterveyshäiriö tai uupumus.

Lasta ja perhettä tuetaan lastensuojelussa ensisijaisesti järjestämällä avohuollon tukitoimia ja muita sosiaalihuollon palveluja sekä muita lasta ja perhettä tukevia palveluja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytaikaisesti kodin ulkopuolelle. Lapselle ja perheelle voidaan järjestää myös muita palveluja yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Avohuollon tukitoimet eivät ole aina riittäviä, jolloin lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijoittaa kodin ulkopuolelle. Sijoituspaikkaa valittaessa sosiaalityöntekijä kartoittaa lapsen läheisten mahdollisuudet toimia sijaisperheenä. Sijoituksen jälkeen lapella on oikeus saada lastensuojelun jälkihuollon tukea. Lapsen joutuessa välittömään vaaraan, hänet voidaan sijoittaa myös kiireellisesti.

Lastensuojelun asiakkaalle määritellään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, joka on lapsen tukena, antaa ohjausta ja neuvontaa sekä hoitaa lapsen asioita asiakkuuden aikana. Lastensuojelun työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Sosiaalityöntekijä laatii yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa asiakassuunnitelman, jossa määritellään lapsen tarvitsemat tukitoimet. Suunnitelma voi olla avohuollon, sijaishuollon tai jälkihuollon asiakassuunnitelma. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää tukea.

Lastensuojelun työntekijöille voit lähettää viestin Omasoten viestipalvelussa tai ottaa yhteyttä puhelimiste. Lastensuojelun yhteystiedot >