Fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tavoitteena on toiminta- ja liikkumiskyvyn kohentuminen sekä sitä kautta kipujen helpottuminen.

Fysioterapeutit auttavat ja ohjaavat sinua fyysisen toimintakyvyn ja liikkumisen haasteissa. Voit saada fysioterapeutin ohjausta esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön kipujen sekä fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Fysioterapian keinoja ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, erilaiset terapiamenetelmät ja apuvälineet. Fysioterapiassa korostetaan sinun omaa aktiivisuuttasi terveytesi suhteen. 

Fysioterapiapalveluita tarjotaan kaikille ikäryhmille yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kuntien terveysasemilla fysioterapiaan pääsee sujuvasti vastaanoton hoitajan tai lääkärin tekemän palvelutarpeen arvion perusteella. Sinulla on myös mahdollisuus päästä fysioterapiaan ohjaus- ja neuvontakäynnille ottamalla yhteyttä oman terveysasemasi fysioterapiaan. 

Fysioterapiassa tarjotaan rajatusti yksilöllistä ja ryhmämuotoista fysioterapeuttista liikuntaneuvontaa sekä asiakkaiden omatoimista harjoittelua tukevaa neuvontaa.

Apuvälineitä lainataan ja luovutetaan sote-keskusten fysioterapiayksiköistä ja Kajaanissa apuvälinekeskuksesta yksilöllisen arvion ja valtakunnallisten apuvälineiden luovutusperusteiden mukaisesti. Apuvälineiden tarkoitus on helpottaa liikkumista ja toimintakykyä. 

Päivitetty 20.06.2024

Yhteystiedot

Apu­vä­li­ne­pal­ve­lu

Apu­vä­li­nei­tä lai­na­taan yk­si­löl­li­sen ar­vion pe­rus­teel­la. Liik­ku­mis­ta hel­pot­ta­via apu­vä­li­nei­tä ovat esim. kä­ve­ly­kep­pi, kä­ve­ly­te­li­ne ja pyö­rä­tuo­li se­kä päi­vit­täi­sis­sä toi­min­nois­sa tar­vit­ta­vat apu­vä­li­neet, ku­ten wc-is­tui­men ko­ro­tus, nou­su­tu­ki ja su­kan­ve­to­lai­te.

Siirry sivulle

Fysioterapeuttien toteuttama liikuntaneuvonta

Fysioterapiapalvelut tarjoaa rajatusti yksilöllistä ja ryhmämuotoista fysioterapeuttista liikuntaneuvontaa ja sitä toteuttaa 2 fysioterapeuttia Kainuun kunnissa (pl. Puolanka). Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on terveydenhuollon ammattilaisen osaamista vaativia terveydellisiä haasteita esim. tuki- ja liikuntaelinongelmia. Yleisimmin palveluun ohjaudutaan toisen terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Yhteydenotot puhelimitse 044-7101422 tai 044-7101298 tai Omasoten kautta  - viesti liikuntaneuvontaan. 

Ota yhteyttä

Yh­tey­de­not­to Oma­so­ten kaut­ta

Ota yh­teyt­tä Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta

Siirry palveluun

Omahoito- ja omakuntoutusohjeet

Ohjeita ylei­sim­pien tu­ki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön oi­rei­den oma­hoi­toon

Siirry sivulle

Fysioterapian asiakasmaksut

Tutustu asiakasmaksuihin

Siirry sivulle