Osastohoito

Psykiatrista osastohoitoa on tällä hetkellä mahdollista saada Kainuun keskussairaalassa mielenterveys- ja päihdeosastolla sekä nuorten aikuisten avokuntoutusosastolla.

Oman työntekijän kanssa keskusteluissa voidaan keskustella myös osastohoidon tarpeesta. Mikäli vointisi tai omaisesi vointi huononee yllättäen yhteydenotto päivystyksellisiin palveluihin, joissa osastohoidon tarvetta arvioidaan. Vir­ka-ai­ka­na ma–to klo 8–16, pe klo 8–15, yh­teys ko­ti­kun­nan mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin ja riip­pu­vuuk­sien hoi­toon. Vir­ka-ajan ul­ko­puo­lel­la päi­vys­tys Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä puh. 116 117 .

Osastojen toiminta perustuu hoitokokoustyöskentelyyn, johon osallistuvat asiakas, hänen perheensä sekä tapauskohtaiset avohoidon ja osaston työntekijät. Hoitokokouksissa tehdään potilaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa yksilöllinen tarpeenmukainen kuntoutussuunnitelma, jonka toteutumiseen sama tapauskohtainen työryhmä sitoutuu myös osastohoidon jälkeen.