Osastohoito

Psy­kiat­ris­ta osas­to­hoi­toa on saa­tavilla Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa mie­len­ter­veys- ja päih­deo­sas­tol­la E se­kä nuor­ten ai­kuis­ten avo­kun­tou­tu­so­sas­tol­la 13.

Mi­kä­li oma tai läheisesi psyykkinen voin­ti huo­no­ntuu yl­lät­täen, ota yhteyttä päi­vys­tyspal­ve­lui­hin, jois­sa osas­to­hoi­don tar­vet­ta ar­vioi­daan. Mikäli sinulla on jo hoitosuhde kotikuntasi mielenterveys- ja päihdeyksikössä, ota yhteyttä omaan työntekijääsi vir­ka-ai­ka­na ma–to klo 8–16, pe klo 8–15. Vir­ka-ajan ul­ko­puo­lel­la ota yhteyttä mielenterveys- ja päihdepäivystykseen puh. 044 790 0051 tai kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117. Osastohoitojakso voi olla myös osa avohoidon hoitosuunnitelmaa, jolloin osastohoidon tarvetta arvioidaan avohoitokäyntien yhteydessä.

Osas­to­jen toi­min­ta pe­rus­tuu hoi­to­ko­kous­työs­ken­te­lyyn, jossa potilas, hä­nen per­heen­sä se­kä avo­hoi­don ja osas­ton työn­te­ki­jät suunnittelevat tarvittavaa hoitoa yhdessä. Hoi­to­ko­kouk­sis­sa teh­dään po­ti­laan ja hä­nen lä­hi­ver­kos­ton­sa kans­sa yk­si­löl­li­nen kun­tou­tus­suun­ni­tel­ma, jon­ka to­teu­ttamiseen ja seurantaan hoitava työ­ryh­mä si­tou­tuu myös osas­to­hoi­don jäl­keen..