Hoitotarvikejakelu

Kajaanin, Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen hoitotarvikkeet

Hoi­to­tar­vik­kei­den ja­ke­lu pe­rus­tuu yk­si­löl­li­seen tar­pee­seen, jon­ka mää­rit­te­lee hoi­ta­va lää­kä­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja tai sai­raan­hoi­ta­ja. Hoi­to­tar­vik­kei­den ti­laa­mi­nen on
mah­dol­lis­ta vain voi­mas­sa ole­val­la lä­het­teel­lä.

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun kuu­lu­vat mm. dia­be­tes­tuot­teet, haa­van­hoi­to­tuot­teet, ka­tet­rit ja avan­ne­tuot­teet, tra­keos­to­mia­tuot­teet, dia­lyy­si­tuot­teet, suo­li­huuh­te­lu­tuot­teet CPAP- tarvikkeet ja ravinto­let­kut.  

Tee hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­sesi noin 1–2 viik­koa ai­kai­sem­min ensisijaisesti Omasoten kautta ja toissijaisesti pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 08 6156 7246 ma–ti ja to–pe
klo 8–10. Kes­ki­viik­koi­sin ei ole pu­he­lin­pal­ve­luai­kaa. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä; kuuntele viesti ja toimi ohjeen mukaan. Hoitotarvikejakelusta soitetaan sinulle takaisin 1–2 työpäivän kuluessa.

Kainuun hyvinvointialueella käytössä olevassa Omasotessa on tilausta helpottava sähköinen lomake, jonka kautta tilaus ohjautuu suoraan hoitotarvikejakeluun.
Löydät lomakkeen Omasotesta -> Lomakkeet ja kyselyt, Terveyspalvelut osiosta. Omasoteen pääset tämän hoitotarviketilauslinkin kautta.

En­nal­ta ti­la­tut hoi­to­tar­vik­keet ovat nou­det­ta­vis­sa erikseen ilmoitettuna hakupäivänä Vuolijoen, Hy­ryn­sal­men, Pal­ta­mon, Sot­ka­mon, Kuh­mon, Ris­ti­jär­ven ja Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­mien vastaanoton neuvonnasta maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 8–15 (yk­si­tyi­set asiak­kaat ja yk­si­tyi­set hoi­to­ko­dit). Huom! Vuolijoen ja Suomussalmen potilastoimisto avoinna perjantaisin 8–14.

Paltamossa hoitotarvikkeiden nouto tapahtuu 1.2.2023 alkaen potilastoimistosta maanantaisin ja keskiviikkoisin 8-16. Muina päivinä ei hoitotarvikejakelua ole Paltamon terveysasemalla. 

Kajaanin hoitotarviketilausten nouto tapahtuu hoitotarvikejakelun noutolokerikosta, joka sijaitsee Kainuun keskussairaalan pääaulassa, puuportaiden vieressä. 
Sisäänkäynti pääovesta F1. Pääovi on avoinna arkisin klo 6–20 ja viikonloppuisin klo 7–20. Infosta voi tarvittaessa kysyä neuvoa noutolokerikon käytössä.

KAKS aluekartta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaik­ki hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­set kä­si­tel­lään Ka­jaa­nis­sa, hoi­to­tar­vik­keet pa­ka­taan ja toi­mi­te­taan asiak­kaan omal­le ter­vey­sa­se­mal­le nou­det­ta­vak­si. 

Hoi­to­tar­vik­kei­ta lä­he­te­tään myös Pos­ti Oy:n ja­ke­lun kaut­ta suo­raan asiak­kail­le ko­tiin tai lä­him­pään pa­ket­tiau­to­maat­tiin niin so­vit­taes­sa.

Vaippatilaukset oman kunnan kotihoidon kautta.