Kuljetus- ja saattajapalvelut

Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnalliseen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat ja lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.

Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkovälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vaikeavammaisen määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti. Hakemuksen liitteenä asiakkaan tulee toimittaa lääkärinlausunto. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua myönnettäessä lähtökohtana on asiakkaan tukeminen itsenäisessä selviytymisessä. Kuljetustarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheuttavan toimintarajoitteen kartoittamiseen.

Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta
Kuljetuspalvelumatkat tilataan puhelimitse kuljetusyksiköstä, puh. 08 6156 2018.

Finlex: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263 So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut Kuljetus- ja saattajapalvelut