Palveluasuminen


Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Vaikeavammaisen palveluasuminen voi toteutua palvelutaloissa, pienemmissä palvelukodeissa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin.

Palveluasuminen on vaikeavammaiselle maksutonta. Asiakas maksaa itse vuokran sekä aterioiden, siivouksen, vaatehuollon ja henkilökohtaisen hygienian tarvikekustannukset. Asumispalvelumaksusta vastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Kotona palveluasuminen toteutetaan yleensä erilaisten palvelujen yhdistelminä esim.  kotihoidon, tukipalveluin (esim. ateriapalvelu), omaishoidon tuen, turvapalvelun ja henkilökohtaisen avustajan sekä asunnon muutostöiden turvin. Asumispalveluista voidaan asiakkaalta periä maksu, mikäli asiakas (vaikeavammainen) saa ko. palveluista korvauksen jonkun muun lain nojalla esim. tapaturmalaki, liikennevakuutuslaki, sotilasvammalaki.

Palveluasumisen päätöstä varten vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja selvittää asiakkaan tilanteen. Palveluasumista voi hakea kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut Palveluasuminen