Perhehoito

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella Kainuun hyvinvointialueen hyväksymässä perhekodissa ja perhehoitajan perheessä.

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa kodinomaista asumista, pysyviä ihmissuhteita, perheen jäsenyyttä, yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa sekä turvallisuutta.

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen alue­hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt 12.12.2022 § 214 per­he­hoi­don toi­min­taoh­jeen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la 1.1.2023 al­kaen.
 

Haluaisitko perhehoitajaksi?

Haluaisitko toimia ikäihmisten lyhytaikaisena tai pitkäaikaisena perhehoitajana?

Lue lisää aiheesta!

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen alue­hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt 12.12.2022 § 215 per­he­hoi­ta­jal­le mak­set­ta­vat palk­kiot ja ku­lu­kor­vauk­set, joi­hin on teh­ty in­dek­si­tar­kis­tuk­set 1.1.2024 al­kaen alla olevan liitteen mukaisesti.

Perhehoidon lomakkeet ovat ikäihmisten lomakesivuilla 

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueella on käytössä säh­köi­nen Oi­ma-pal­ve­lu

Pal­ve­lua käy­te­tään ikäih­mis­ten per­he­hoi­don palk­kioi­den mak­sa­tuk­ses­sa. Hoi­to­jak­sojen kir­jauk­set, esim. to­teu­tu­neet hoi­to­päi­vät, va­paa­päi­vät, hoi­don kes­key­tyk­set il­moi­te­taan suo­raan ver­kos­sa si­jait­se­vaan Oi­ma-pal­ve­luun:

https://mi­nun.oi­ma.fi/

Oiman käyttöohjeet