Sosiaalihuollon muistutuslomake

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus jos hän on tyytymätön kohteluun  
tai palveluun sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamies avustaa asiakasta muistutuksen teossa.

Muistutus 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 23 § 

  • Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön  
    vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 
  • Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. 
  • Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
  • Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. 

Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiastaan  
sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.