Tiedote 13.03.2023

Aluehallituksen kokous 13.3.2023

Kainuun aluehallitus on käsitellyt hyvinvointialueen toimialueiden esityksiä talouden tasapainottamiseksi. Talousarvio kuluvalle vuodelle on 33 miljoonaa euroa alijäämäinen ja toimialueiden tavoitteeksi on asetettu 2 % tasapainottamistavoite eli yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.

”Toimintakulujen vähentämisen ensivaiheen tavoitteena on ollut 15 miljoonaa, mutta siirtymätasauksen muutos nostaa sopeutustarpeen kokonaisuudessaan arviolta noin 25 miljoonaan. Tämä tarkoittaa toimia kolmen kokonaisuuden osalta: välitön talousarvion tasapainottaminen kuluvana vuonna, neuvottelut valtion rahoitustasosta sekä järjestämissuunnitelman uudistamis- ja sopeuttamistoimet. Toimialueiden ensimmäiset esitykset sisältävät lähes kuuden miljoonan säästöt, kohdistuen esimerkiksi henkilöstökuluihin ja ostopalveluihin. Henkilöstökuluja on täsmennetty talousarvion valmisteluvaiheen jälkeen ja ostopalveluiden hintoja on neuvoteltu uudelleen, kun henkilöstömitoituksia on myöhennetty lainsäädännössä”, selventää Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Katsauksessa aluehallitukselle esitettiin ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelun tilanne. ”Ensihoidon valmistelua on talven ajan käsitelty työnantajan ja työntekijäjärjestöjen kesken, toimielimissä sekä avoimissa henkilöstöinfoissa. Tavoitteena on edetä osaulkoistuksen kilpailutuksen valmisteluun vielä kevään aikana. Tällä hetkellä olemme vielä pystyneet vastamaan ensihoidon valmiuteen käytettävissä olevan talousarvion puitteissa, vaikka yksiköiden kuormitus on kasvanut. Seuraamme tilannetta erityisesti henkilöstön jaksamisen osalta”, toteaa Lindberg.

Aluehallitus käsitteli myös työvoiman rekrytointia ulkomailta. ”Jatkamme edelleen rekrytointihankkeita mm. Sambian ja Filippiinien suuntaan. Tavoitteena on saada ihmisiä muuttamaan Kainuuseen ja sitä kautta pysyvää lisätyövoimaa. Toimimme pitkäjänteisesti, joten ottaa aikansa ennen kuin asia edistyy”, korostaa Jukka Lindberg.

Kokousasioita lyhyesti

Itseoikaisu, ikäihmisten asumis- ja hoivapalvelut

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus on aiemmin tehnyt hankintapäätöksen ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluiden hankinnasta (24.10.2022, § 138).

Tarjouspyynnön 380295 palvelukokonaisuus 1 tavallinen palveluasuminen osalla käytetty palvelukuvaus ja vähimmäisvaatimukset eivät vastaa nykylainsäädännön edellytyksiä sovellettavaksi yhteisöllisen asumisen hankintaan.

Päätösesitys on salassa pidettävä siihen asti, kunnes päätös on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu (JulkL 6 § 1 mom. 8-kohta).

Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätöksen v. 2022 tilannekatsaus

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätöksen 2022 tilannekatsauksen.

Vuoden 2022 tilinpäätös on hieman ylijäämäinen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätös 2022 tilannekatsaus

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Kainuun soten vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistelutilanteen.

Tilinpäätös on merkittävästi ylijäämäinen verrattuna aikaisempaan alijäämäennusteeseen. Ylijäämä laskee Kainuun hyvinvointialueen käynnistyvää rahoitusta.

Toimialueiden esitykset talouden tasapainottamiseksi vuonna 2023

Aluehallitus merkitsi tiedoksi toimialueiden esitykset talousarvion 2023 käyttötalousosan tasapainottamiseksi.

Esitykset sisältävät mm. tarkennuksia henkilöstö- ja ostopalvelukustannuksiin yhteensä noin 5,9 miljoonaa euroa.

Turvakotipalvelun järjestäminen Kainuun hyvinvointialueella

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue hakee turvakotipalvelujen tuottajaksi seuraavaksi viisivuotiskaudeksi ja hakee valtionavustusta Kainuun hyvinvointialueen ylläpitämälle etäturvakodille vuodelle 2024.

Kainuun hyvinvointialue toimii THL:n valitsemana turvakotipalveluiden tuottajana tällä hetkellä ja on saanut 130 000 € valtionavustusta turvakotipalvelun tuottamiseen vuodelle 2023. Avustus on 100 prosenttia valtionavustuksiin oikeuttavista kokonaiskustannuksista.

Mikäli valtionavustusta turvakotipalvelun järjestämiseen ei saada, turvakotipalvelun järjestäminen Kainuun hyvinvointialueen toimesta lopetetaan nykyisen sopimuksen päättyessä 31.12.2023. Tällöin turvakotipalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan valtionavustuksen piirissä olevien palveluntuottajien palveluihin.

Tervia Logistiikka Oy:n perustaminen

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se:

 • tekee periaatepäätöksen Tervia Logistiikka Oy:n perustamisesta ja ilmaisee valmiuden liittyä perustettavaan yhtiöön;
 • oikeuttaa aluehallituksen suunnittelemaan ja hyväksymään toimintojen sekä henkilöstön siirron Tervia Logistiikka Oy:lle, kun siirtoon liittyvä yhteistoimintamenettely on käyty
 • oikeuttaa aluehallituksen perustamaan yhtiön, merkitsemään sen osakkeet, hyväksymään Tervia Logistiikka Oy:n osakassopimuksen, perustamisasiakirjat ja rahoitussuunnitelman sekä muut tarvittavat toimenpiteet yhtiön toiminnan aloittamiseksi
 • päättää varata Tervia Logistiikka Oy:n perustamiseen 150 000 euron lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon.

YTA-alueen valmistelutyössä yhteisesti laaditun arvioinnin perusteella Tervia osuuskunnan tytäryhtiön perustaminen on hyvinvointialueille paras vaihtoehto matkapalvelukeskuspalveluiden tuottamiseksi. Kainuun hyvinvointialueen osuus pääomitustarpeesta on arviolta yhteensä 144 939 €, mikäli kaikki neljä hyvinvointialuetta lähtevät mukaan yhtiöön.

Yhtiön toimiala on logistiikka-, kuljetus-, hankinta- sekä muut mahdolliset omistajien ydintoimintaa tukevat palvelut. Nämä kattavat esimerkiksi hankintapalveluja, kuljetustenohjausta. Yhtiö on perustettu ja yhtiö toimii yhteishankintayksikkönä, joka hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille palveluita tai puitejärjestelyitä.

Turvallisuusjaoston jäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

Aluehallitus päätti myöntää eron turvallisuusjaoston jäsen Eveliina Kinnuselle ja valitsi turvallisuusjaostoon uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Minna Leinosen (henkilökohtaisena varajäsenenä Kaija Patronen).

Nuorisovaltuuston aloite lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn parantamiseksi

Aluehallitus päätti lähettää nuorisovaltuuston aloitteen valmisteltavaksi kesäkuun 2023 loppuun mennessä Kainuun maakunnalliselle perhekeskusjohtoryhmälle.

Nuorisovaltuuston aloitteessa nostetaan esiin huoli Kainuun lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tasosta ja vaaditaan hyvinvointialueen ja kuntien sekä muiden tahojen välistä yhteistyötä asian parantamiseksi.

Aloitteessa esitetään seuraavia toimenpiteitä lasten ja nuorten fyysisen kunnon parantamiseksi:

 • Ruutuaikasuositusten konkreettinen ja selkeä esilletuonti
 • Koulussa käytettävien älylaitteiden rajoittaminen ala-asteella
 • Koululiikunnan lajitarjonnan monipuolistaminen
 • Koululiikunnan suorituskeskeisyyden vähentäminen
 • Kouluarjen aktiivisuuden ylläpito
 • Vapaa-ajan harrastuneisuus ja aktiivisuuden ylläpito
 • Liikuntatottumuksiin puuttuminen

Päätösvallan delegointi (lisäpykälät)

Aluehallitus delegoi toimivaltaa viranhaltijatasolle seuraavasti:

 • Kuntoutuspalveluiden palvelualueella asiakaslähtöisyyden sekä hallinnon sujuvuuden ja tehokkuuden takia.
 • Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätösvallan vastaanotto- ja poliklinikka palvelualueen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille
 • Sosiaali- ja perhepalvelujen toimialueella asiakaslähtöisyyden sekä hallinnon sujuvuuden ja tehokkuuden takia.
 • Järjestämisen tuki -yksikössä asiakaslähtöisyyden sekä hallinnon sujuvuuden ja tehokkuuden takia.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 4 §:n mukaan viranomainen voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

 

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi

Lisätietoja medialle: Aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089), hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 595 0631)