Tiedote 22.05.2023

Aluehallituksen kokous 22.5.2023

Kokousasioita lyhyesti:

Järjestämissuunnitelman toimeenpanon 1. vaiheen toimenpide-esitykset

Aluehallitus päätti hyväksyä järjestämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen toimenpide esitykset, sekä velvoittaa hyvinvointialueen toimialueet toimeenpanemaan hyväksytyt esitykset. Aluehallitus oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan liittämään järjestämissuunnitelmaan yksittäisiä hankkeita, mikäli vakiinnuttamisrahan nopea ja joustava käyttö sitä edellyttää.

Painopisteinä käsiteltävänä olevassa esityksessä ovat muun muassa lähipalveluiden uudistaminen sekä kotiin annettavien ja digipalveluiden sekä varhaisen tuen kehittäminen. Fokuksena ovat erityisesti 2023-2025 käynnistettävät muutosprosessit, jotka perustuvat tällä hetkellä tunnistettuihin tekijöihin ja nähtävissä oleviin kehityssuuntiin. Nyt tehtävät ehdotukset perustuvat aluevaltuuston päättämiin periaatteisiin ja linjauksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus järjestämislain 29 §:n 2 momentin mukaisen selvityksen laatimiseksi

Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi saapuneen Sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilaa koskevan selvityspyynnön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 29 §:n 2 momentin mukaisesti, VN/10190/2023, sekä hyväksyä selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta toimitettavaksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.


Tietoturvapolitiikka

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen tietoturvapolitiikan. Tietoturvapolitiikka on Kainuun hyvinvointialueen johdon hyväksymä näkemys tietoturvallisuuden päämääristä, periaatteista ja toteutuksesta. Tietoturvapolitiikan avulla vaikutetaan omalta osaltaan siihen, että Kainuun hyvinvointialueen strategiassa määritelty visio, toiminta-ajatus, arvot ja palvelut toteutetaan laadukkaasti ja turvallisesti.


Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun hyvinvointialueen palvelupisteissä kesällä 2023

Aluehallitus hyväksyi toiminnan rajaukset sekä tiedottaa toiminnan rajauksista.


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman, sekä valtuuttaa henkilöstöpalvelut tekemään suunnitelmaan tarvittavia sisällöllisiä tarkennuksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstöpalvelujen sekä ammattijärjestöjen edustajien kesken.


Paikallinen sopimus lomarahan maksamisesta

Aluehallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen lomarahan maksamisesta. 


Paikallinen sopimus kutsurahasta ja vuosiloman perumisesta ja siirrosta

Aluehallitus hyväksyi paikallisen sopimuksen kutsurahasta ja vuosiloman perumisesta ja siirrosta käyttöönotettavaksi 1.6.2023 alkaen.  Kutsurahan maksamisen edellytyksenä ovat tilanteet, joissa potilas- /asiakasturvallisuus on uhattuna, eikä potilaiden/asiakkaiden hoitoon saada muutoin riittävän ammattitaitoista henkilökuntaa. Sopimusta sovelletaan myös tilanteissa, joissa työturvallisuus on uhattuna ja on tarve lisäresurssille. 

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen KHVADno-2023-1021, Ensihoito 7001129

Aluehallitus palautti oikaisuvaatimuksen uudelleen valmisteluun päätöksen julkaisemiseen liittyvän teknisen syyn vuoksi. Päätös oli julkaistu hakijoille, mutta se oli virheellisesti jäänyt julkaisematta yleisessä tietoverkossa.