Tiedote 10.06.2024

Kainuun aluehallituksen kokous 10. kesäkuuta 2024

Kainuun aluehallitus on käsitellyt vuoden 2024 talousarviota koskevat muutosesitykset sekä vuoden 2025 talousarvioraamin ohjeistukset.

”Kuluvalle vuodelle toimintakuluja leikataan kahdella miljoonalla eurolla, mutta samanaikainen menojen kasvu ja toimintatuottojen vähentyminen heikentävät tilannetta. Tämä korostaa edelleen kehitysohjelmien säästötavoitteita”, arvioi hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. ”Ensi vuoden valtionrahoitus jää kauas tasosta, jolla voisimme realistisesti kattaa aiemmin kertyneitä alijäämiä, mutta pyrimme käyttötalouden tasapainoon kustannusten nousupaineista huolimatta”.

Lähivuosien talousarvioraamin osalta aluehallitus hyväksymät laadintaohjeet korostavat tiukkaa taloudenpitoa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tuottavuuden nostamista eli vähintään nykyisten palvelumäärien toteuttamista pienemmillä resursseilla ja lisäämällä virkatyönä tehtävää työtä vuokratyön sijaan. Myös rakenne- ja organisaatiomuutokset ovat osa lähivuosien toimenpiteitä. ”Samalla on kehitettävä johtamista ja muutosten hallintaa, työssä jaksamista ja työelämän laatua. Myös sairauslomien sekä ennenaikaisen eläköitymisen vähentämiseen on kiinnitettävä huomiota” korostaa Lindberg. 

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari kertoo, että aluehallituksen keskusteluissa korostuu henkilöstön osuus muutosten toteuttamisessa: ”On tärkeää, että kaikki tietävät hyvinvointialueen kokonaistilanteen sekä omaa yksikköä koskevat suunnitelmat, jotta ne voidaan viedä läpi onnistuneesti. Tässä myös esihenkilöiden työ on keskeistä”, toteaa Huotari.

Aluehallitus käsitteli kokouksessa useita muita esityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluita, henkilöstöä ja hallintoa koskien.

 

Kokousasioita lyhyesti

Talousarviomuutokset 2024

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle,​ että vuoden 2024 talousarvioon tehdään 2 miljoonan euron perustuva toimintakulujen leikkaus,​ joka kohdennetaan toimialueille talousarvion 2024 toimintakatteiden mukaisessa suhteessa.

Kokonaisuudessaan esitetyt toimintakulujen leikkaukset,​ ateriapalveluostomäärärahojen lisäykset sekä muut toimialueiden esittämät toiminnallisesti perustellut talousarviomuutokset lisäävät talousarvion toimintamenoja 0,​1 milj. euroa ja vähentävät toimintatuloja 0,​2 milj. euroa.

Esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen talousarvion 2024 alijäämä on -​27,​2 milj. euroa. Aluevaltuuston asettama alijäämätavoite on edelleen -25,0 milj. euroa.

Talouden riskit ja seuranta 2024

Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-​30.4.2024 ja velvoittaa toimialueet jatkamaan toimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (60,​4 milj. euroa). Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan eli 0,​7 milj. euroa ja 0,​2 % talousarviota suurempina (448,​5 milj. euroa).

Alkuperäinen talousarvio oli -​26,​9 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-​huhtikuun toteuman perusteella on -​27,​2 milj. euroa alijäämäinen,​ mikä on 0,​3 milj. euroa talousarvion alijäämää suurempi.

Kainuun hyvinvointialueen talousarvion 2025 raami ja ohjeistus TA2025 ja TS2026-2028

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion raamin sekä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmavuosien laadintaohjeen.

Kainuun hyvinvointialueen laskennallinen valtion rahoitus vuodelle 2025 on viimeisimmän rahoituslaskelman mukaan 395,​4 milj. euroa. Kainuun hyvinvointialueen v. 2023 ja 2024 alijäämien kattaminen hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa ei ole realistista,​ mikäli rahoitus vuodelle 2025 toteutuu ennakkoarvion tasolla. Talousarvion 2025 raamitavoitteeksi esitetään alijäämäkierteen katkaisemista rahoituksen alhaisuudesta ja kustannusten nousupaineista huolimatta. 

Sopimusperusteisten palkankorotusten vaikutus v. 2024 on noin 13–15 milj. euroa. Talousarvion raamivalmistelu vuodelle 2025 suunnitellaan siten,​ että minimitavoitteena on vähintään +-​0-​tulos. Tämän saavuttaminen edellyttää merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Valtiovarainministeriön ennuste hyvinvointialueiden toimintakatteiden kehityksestä ennakoi kokonaisuutena 3,​3 %:n kasvua vuodesta 2024 vuoteen 2025. Tämä tarkoittaisi Kainuun hyvinvointialueelle 18,​5 milj. euron toiminnallista sopeuttamistavoitetta.

Suunnitelma pelastustoimen palvelujen kehittämiseksi harva-alueella

Aluehallitus hyväksyi pelastuslaitoksen suunnitelman palvelujen kehittämiseksi.

Suunnitelmassa esitetään mm. pelastustoimen palkkaohjelman käynnistämistä, lisävirkojen perustamista sekä sopimushenkilöstön ja sidosryhmäyhteistyön lisäämistä ja työssä jaksamisen kehittämistä.

Psykologikilpailutus sosiaali- ja perhepalveluiden toimialueella

Aluehallitus hyväksyi oppilas- ja opiskeluhuollon ja perheneuvolan psykologipalvelujen hankintakriteerit ja valtuutti valmistelijoita tekemään teknisluonteisia muutoksia tarjouspyyntöön.

Päihdeasiakkaiden päiväkeskustoiminta

Aluehallitus merkitsi tiedoksi päiväkeskustoiminnan valmistelun tilanteen, päätti tutkia tarkemmin palvelun tuottamisen vaihtoehtoiset tavat ja mahdollisuudet ostopalvelujen avulla sekä valtuutti viranhaltijat käynnistämään päiväkeskustoiminnan osalta tarkemman vaihtoehtosuunnittelun ja markkinavuoropuhelun. 

Päivystyksen lääkäripalvelut 

Aluehallitus hyväksyi päivystyksen lääkäripalveluiden hankintakriteerit ja valtuutti valmistelijat tekemään teknisluonteisia muutoksia tarjouspyyntöön.

Hankinnan tavoitteena on varmistaa lääkärityövoiman riittävyys Kainuun keskussairaalan päivystyksen perusterveydenhuollon triagen (hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi) virka-aikaisen ja virka-ajan ulkopuolisen lääkärityön osalta. Palvelu on KAKS:ssa toteutettu ostopalveluna myös aiemmin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2024 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.

Kuljetuspalvelutoiminnan liiketoiminnan luovutus Tervia Logistiikka Oy:lle

Aluehallitus hyväksyi kuljetuspalvelutoiminnan liiketoiminnan luovutuksen Tervia Logistiikka Oy:lle ja valtuutti hyvinvointialuejohtajan sijaisen määrittelemään henkilökuljetusten hankinnan sekä tilaus ja välitystoiminnan luovutusten ajankohdat. 

Aluehallitus hyväksyi sopimuksen liiketoiminnan siirrosta sekä henkilöstön siirtoa koskevat ehdot ja valtuutti hyvinvointialuejohtajan sijaisen allekirjoittamaan sopimuksen sekä hyväksymään sen liitteet.

Kainuun alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma 2024–2025

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Kainuun alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman 2024–2025 hyväksymistä.

Mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito -palvelualueen palvelualuepäällikön kelpoisuusehtojen muuttaminen

Aluehallitus päätti että mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito -palvelualueen palvelualuepäällikön viran kelpoisuusehdot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus, terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamiskokemus.

Päätösvallan delegointi ikäihmisten palvelut -toimialueella

Aluehallitus hyväksyi ikäihmisten palvelut -toimialueen päätösvallan delegointiesityksen.

Päätösvallan siirto on perusteltu toteuttaa toiminnan asiakaslähtöisyyden sekä hallinnon sujuvuuden ja tehokkuuden.

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen (aikuisten sosiaalityön palvelutarpeen arviointitiimin sosiaalityöntekijä)

Aluehallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Vs. palvelualuepäällikön viranhaltijapäätös asiassa jää voimaan.

Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijän valintaa koskeva valitus (lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijä)

Aluehallitus päätti antaa henkilöstöpäätöstä koskevassa valitusasiassa lausunnon hallinto-oikeudelle. 

Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuusto toimikaudella 2022–2025

Aluehallitus hyväksyi, että alueellinen nuorisovaltuusto jatkaa tämän valtuustokauden loppuun ja seuraava alueellinen nuorisovaltuusto asetetaan 1.9.2025, jonka jälkeen toimitaan kahden vuoden toimikauden mukaan.

Poliittista toimielinrakennetta valmistelevan työryhmän nimeäminen

Aluehallitus päätti, että poliittista toimielinrakennetta valmistelevan työryhmän toimeksiantoa laajennetaan koskemaan hallintosäännön uudistusta kokonaisuudessaan.

Hallintosääntöuudistus on valmisteltava 30.9.2024 kokoontuvalle aluevaltuustolle.

Henkilövalinnat Kainuun Ateriapalvelut Oy:n yhtiökokoukseen ja hallitukseen

Aluehallitus päätti, että yhtiön toiminnan jatkon osalta edetään liiketoiminnan viralliseen keskeyttämiseen. Aluehallitus valtuutti toimialuejohtaja Timo Halosen edustamaan Kainuun hyvinvointialuetta Kainuun Ateriapalvelut Oy:n yhtiökokouksessa ja käyttämään yhtiökokouksessa osakkeenomistajan päätösvaltaa.

Lisäksi aluehallitus esittää Kainuun Ateriapalvelut Oy:n hallitukseen nimettäviksi henkilöiksi hallinto- ja tukipalveluiden toimialuejohtaja Timo Halosta, talousjohtaja Eija Immosta ja hallintolakimies Sallamari Saarijärveä.

Valtuustoaloitteet

Aluehallitus käsitteli valmistelussa olleet aloitteet ja päätti antaa niitä koskevat vastaukset aluevaltuustolle sekä lähetti uudet aloitteet viranhaltijavalmisteluun. 

Lisäpykälä: Edustajat Tervia osuuskunnan toimi- ja hallintoelimiin

Aluehallitus valitsi Saara Karjalaisen tilalle Tervia Osuuskunnan hallintoneuvoston varajäseneksi Anja Tiaisen.