Tiedote 16.01.2023

Kainuun aluehallituksen kokous 16.1.2023

Kainuun aluehallitus on aloittanut hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman ja ensihoidon palvelutasopäätöksen käsittelyn.

”Palveluiden järjestämistä koskevat ratkaisut ovat hyvinvointialueen lähitulevaisuuden kannalta kriittisiä. Hyvätkään suunnitelmat eivät kuitenkaan riitä, ellei päätöksiä panna toimeksi”, korostaa hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. ”Tämä tarkoittaa käytännössä palveluverkon ja -valikoiman uudistamista kokonaisvaltaisesti. Lisäksi on toimittava verrattain ripeästi, sillä kiinteä valtionrahoitus ei mahdollista jatkuvaa alijäämää aiempaan tapaan. Jo kevään aikana valmisteluun ja sitä myöten päätöksentekoon tuodaan eri palveluita koskevia esityksiä. Toivottavasti näihin liittyen voidaan käydä ideoivaa ja ratkaisuhakuista keskustelua niin julkisuudessa kuin sisäisestikin”, toivoo Lindberg.

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari toteaa Kainuun hyvinvointialueen aloittamisen sujuneen odotetusti ilman henkilöstön siirtoon tai järjestelmiin liittyviä häiriöitä. ”Nyt organisaatio alkaa valmistua, joten voidaan siirtyä hallinnon kysymyksistä palveluiden järjestämiseen. Kainuussa, kuten muillakin hyvinvointialueilla koko maassa, joudutaan sopeuttamaan toimintoja käytettäviin resursseihin. Viranhaltijat valmistelevat ja poliittisten päättäjien tehtävänä on käsitellä vaihtoehtoja ja tehdä tarvittavat päätökset”, toteaa Huotari.

Muina asioina aluehallitus hyväksyi mm. paikallisia sopimuksia hoitotakuun toteutumiseksi tehtävää jonopurkutyötä varten sekä käsitteli eri toimielinten jäsenten nimittämisiä.

Kokousasioita lyhyesti

Hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman laatiminen

Aluehallitus hyväksyi järjestämissuunnitelmatyön laadinnan periaatteet ja etenemisen.

Hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman laadinta pohjautuu hyvinvointialuestrategiaan ja toteuttaa sen linjauksia. Se on uudistamis- ja sopeuttamisohjelma, joka sisältää toimialuekohtaiset toimintasuunnitelmat hyvinvointialueen strategian toteuttamiselle 2023–2025.

Järjestämissuunnitelmaan liittyvä valmisteleva työskentely sekä kuntakierrokset aloitettiin viranhaltijajohdon toimesta joulukuussa 2022 ja niitä jatketaan tammikuussa 2023. Henkilöstön, asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallisuus mahdollistetaan osana prosessia. Tavoitteena on, että järjestämissuunnitelma hyväksytään aluevaltuustossa huhti-toukokuussa 2023.

Ensihoidon nykytila ja palvelutasopäätöksen valmistelu

Aluehallitus merkitsi tiedoksi ensihoidon tilannekatsauksen ja velvoitti hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävän vaihtoehdon ensihoidon tulevaisuuden järjestämismalliksi aluehallituksen päätettäväksi.

Kainuussa ensihoito on vuodesta 2013 saakka ollut sairaanhoitopiirin omaa toimintaa. Nykyinen henkilöstömäärä ei jatkossa riitä pitämään yllä samaa ensihoitoyksiköiden määrää Kainuussa kuin aikaisemmin, ja voimassa oleva palvelutasopäätös on tavoittamisviiveiden osalta uhattuna. 

Työaikaneuvotteluiden tuloksena syksyllä 2022 päädyttiin työnantajan toiveista poiketen 38,25 h viikkotuntimäärään, joka on 9,8 % vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Muutoksen kompensointi tarkoittaisi kymmenen ensihoitajan lisäämistä, jonka lisäkustannukset ovat laskennallisesti n. 700 000 - 800 000 euroa.

Palkkaharmonisoinnin myötä ensihoitajien palkkataso on kivunnut valtakunnan kärkeen ja Kuntaliiton tilastojen (2021) perusteella Kainuun ensihoito on asukasmäärään suhteutettuna Suomen kalleinta. Tehtävämäärään suhteutettuna ensihoidon kustannukset ovat kuitenkin olleet seurannassa valtakunnan keskitasoa.

Sosiaali- ja perhepalveluihin perustettavat virat

Aluehallitus päätti perustaa kaksi virastomestarin virkaa ja vahvisti niiden kelpoisuusehdoksi turvallisuusalan ammattitutkinnon ja alan työkokemuksen.

Kainuun soten selvitys hyvinvointialueelle

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että valtuusto merkitsee tietoonsa saaneeksi ja hyväksyy Kainuun Soten lisäselvityksen ajalla 8. - 31.12.2022 tehdyistä sopimuksista.

Aluehallituksen varajäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että valtuusto myöntää eron aluehallituksen varajäsen Jaakko Mikkolalle ja valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Miikka Kortelaiselle.

Tulevaisuuslautakunnan jäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että valtuusto myöntää eron tulevaisuuslautakunnan jäsen Erja Helttuselle ja valitsee tulevaisuuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n perustaminen

Aluehallitus päätti merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita ja hyväksyi liitteenä yhtiön osakassopimuksen sekä merkitsi tiedoksi hyväksytyn palvelusopimuksen ja valtuutti hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindbergin allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Hyvinvointialueet eivät voi Kuntaliiton sääntöjen mukaan olla Kuntaliiton jäseniä, eikä hankinta- ja kilpailulainsäädäntö mahdollista myöskään sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä. Kuntaliitto on perustanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 28.10.2022 kuultuaan hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmän suosituksen. Kuntaliitosta on siirtynyt 16 henkilöä yhtiön palvelukseen 1.1.2023 liikkeenluovutuksella.

Alueiden yhteinen yhtiö luo edellytykset muun muassa sote-muutostuen jatkumiselle ja hyvinvointialueiden yhteisen edunvalvonnan tukemiselle. Se palvelee hyvinvointialueita kokonaisuutena, vahvistaa niiden keskinäistä yhteistyötä sekä rakentaa kuntien ja hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.  

Oikaisuvaatimus päätöksestä § 189 (Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvo)

Aluehallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana ja laittaa päätöksensä § 189 täytäntöön.

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi 28.11.2022 § 189 asiakkaalle myönnettävän ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvon. Esperi Care Oy on jättänyt asiasta oikaisuvaatimuksen, jossa se vaatii muuttamaan päätöstä siten, että palvelusetelin arvoa korotetaan vastaamaan oikeita tuotantokustannuksia.

Hyvinvointialueen vastineen mukaan palvelusetelin arvoa on korotettu vuodelle 2023 noin 26 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korotus kattaa palkankorotuksista ja yleisestä kustannustason noususta aiheutuvan tuotantokustannusten nousun. Hyvinvointialueen tulee määritellä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kainuun hyvinvointialueella palvelusetelin arvon määrittäminen pohjautuu oman toiminnan hintaan.

Päätös voidaan hallintolain 49 f §:n perusteella laittaa oikaisuvaatimuksesta huolimatta täytäntöön, mikäli päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti tai täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voi lykätä.

Paikallisten sopimusten hyväksyminen

Aluehallitus hyväksyi yksitoista paikallista työntekijäjärjestöjen kanssa tehtyä sopimusta. Sopimukset koskevat mm. hoitotakuun toteutumiseksi tehtävää jonopurkutyötä eri erikoisaloilla.

Työnantajan edustajat yhteistyötoimikunnassa

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista.

Aluehallitus nimesi hyvinvointialueen yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajiksi seuraavat viranhaltijat:

  • hyvinvointialuejohtaja
  • aluehallituksen puheenjohtaja
  • toimialuejohtajat
  • järjestämisjohtaja
  • henkilöstöjohtaja
  • turvallisuuspäällikkö
  • työhyvinvointipäällikkö

Lisäksi sihteeriksi kutsutaan ylimääräisenä jäsenenä palvelussuhdepäällikkö.

Edustajat Tervia Osuuskunnan ja Tervia Osaajat Oy:n toimi- ja hallintoelimiin

Aluehallitus päätti esittää

  • Tervia Osuuskunnan ylimääräisen yhtiökokouksen edustajaksi Harri Peltola ja varaedustajaksi Esa Ahonen sekä hallituksen jäseneksi Jukka Lindberg ja varajäseneksi Eija Tolonen tulevaksi toimikaudeksi
  • Tervia Osaajat Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen edustajaksi Harri Peltola ja varaedustajaksi Esa Ahonen sekä hallituksen jäseneksi Mari Kinnunen ja varajäseneksi Timo Halonen tulevaksi toimikaudeksi
  • Osuuskunnan hallintoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi esitetään edustajiksi puolueittain seuraavasti: keskusta (nainen) ja vasemmisto (mies) sekä varajäseniksi vasemmisto (nainen) ja keskusta (mies).

 

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi

Lisätietoja medialle: Aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089), hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 595 0631)