Tiedote 02.10.2023

Kainuun aluehallituksen kokous 2. lokakuuta 2023

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus on tänään käsitellyt kokouksessaan ateria- ja puhtaanapitopalveluiden kilpailutusta, hyvinvointialueen taloutta sekä esityslistan mukaisesti muita kokousasioita. Kilpailutusta koskevasta päätöksestä tiedotetaan myöhemmin päivän aikana yhteistyössä siihen osallistuvien kuntien kanssa.

Katsausasioissa aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindbergin sairausloman, jonka aikana hyvinvointialuejohtajan sijaisena toimii hallinto- ja tukipalveluiden toimialuejohtaja Timo Halonen.

Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden ja kotiateriapalveluiden kilpailutus (käsitelty ylimääräisenä asiana)

(Tiedotetaan erillisenä asiana 2.10. klo 18.)

Talouden seurantaraportti 1.1.-31.8.2023

Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.8.2023.

Alkuperäinen talousarvio oli -33,0 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-elokuun toteuman perusteella on -26,9 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 6,1 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi.

Valtion rahoitus vuodelle 2023 on 31.8.2023 julkaistun laskelman mukaan 365,8 milj. euroa, joka olisi 3,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2023 yhteensä 60,3 milj. euroa. Toimintatuottoja arvioidaan toteutuvan 56,7 milj. euroa eli 3,6 milj. euroa ja 6,0 % talousarviota pienempinä. Toimintakuluja arvioidaan toteutuvan 434,6 milj. euroa eli 12,7 milj. euroa ja 2,8 % talousarviota pienempinä.

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettokertymän arvioidaan olevan 0,4 milj. euroa talousarviota parempi, nettokertymä yhteensä -1,6 milj. euroa. Poikkeamaennuste talousarvioon nähden johtuu korkotason noususta ja talletusten ennakoitua suuremmasta korkotuottokertymästä.

Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2023 on talousarvion mukainen 13,2 milj. euroa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen poikkeuslupahakemus koskien Raahen ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta tulleen poikkeuslupahakemuksen hyväksymistä koskien Raahen ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystystä ajanjaksolle 1.1.2024 - 31.12.2024.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hakee terveydenhuoltolain mukaista lupaa palveluiden saatavuuden ja ympärivuorokautista lääketieteellistä tukea vaativien sairaalatasoisten vuodeosastojen toiminnan turvaamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettavan poikkeuslupahakemukseen tulee toimittaa kirjalliset puollot muiden Pohjoisen yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden aluevaltuustoilta. Poikkeuslupahakemus tulee toimittaa muiden hyvinvointialueiden valtuustojen käsittelyyn.

Alueellinen hyvinvointikertomus 2022 ja hyvinvointisuunnitelma 2023–2025

Aluehallitus esittää alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Hyvinvointikertomus on lakisääteinen asiakirja, jossa kuvataan kainuulaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilaa, jota tietoa hyödynnetään valtuustokauden 2023–2025 hyvinvointisuunnitelmassa. Alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan kohdennetut tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot sekä arviointimittarit ja seuranta. Asiakirjat on valmisteltu hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa, josta se lähetetään aluehallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Valmistelua on tehty yhdessä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa.

Päivystävän lääkärityön korvaaminen

Aluehallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen erikoissairaanhoidon päivystävän lääkärityön korvaamisesta Kainuun hyvinvointialueella.

Sopimus koskee Kainuun hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon päivystävän lääkärityön korvaamista äkillisissä tapauksissa, esim. kun lääkärityö joudutaan korvaamaan sijaisella silloin, kun ennalta suunniteltu resurssi ei ole käytettävissä esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Valtuustoaloite: Ikäihmisten neuvola Kainuuseen

Aluehallitus päätti antaa aluevaltuustolle aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja esittää, että aluevaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Lisäksi aluehallitus tarkastaa asian etenemisen 1.6.2024 mennessä.

Aloitteessa esitetään ikäihmisten neuvolaa, jossa tehdään systemaattista työtä sekä ennalta ehkäisevänä että kuntouttavana toimintana. Mukana tässä työssä olisivat erilaiset verkostot ja järjestöt. Ikäihmisten neuvolassa tehdään esim. tarkastuksia yli 65-vuotilaille mm mitataan verenpaineita, tehdään näkö- ja kuulotutkimuksia. Siellä myös autetaan erilaisten anomusten ja papereiden täytössä ja ohjataan oikea-aikaisesti oikeaan palveluun.

Kainuun hyvinvointialue suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti ikäihmisten neuvolatoimintaan. Ikäihmisten neuvolatoiminnan toteuttamismahdollisuuksien jatkopohdintaa tullaan tekemään sisäisesti Kainuun hyvinvointialueella loppuvuoden 2023 aikana.

Valtuustoaloite: TK-konseptin muuttamisen uudelleen käsittely

Aluehallitus päätti antaa aluevaltuustolle aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja esittää, että aluevaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Aloitteessa esitetään, että aluehallitus ottaa TK- konseptin muuttamisen uudelleen käsittelyyn, koska valtuusto olisi tehnyt päätöksensä perusteettoman tiedon varassa. Lisäksi aloitteessa katsotaan, että aluehallitus ei voisi laittaa toimeen aluevaltuuston päätöstä TK-vuodeosastojen muuttamista arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi ja vanhusten akuuttihoidon siirtämistä Kainuun TK-sairaaloista Kainuun keskussairaalaan. Asiaa perustellaan sillä, että aluehallitus ei ole järjestänyt ennen päätöksentekoa avointa kansalaistilaisuutta TK- konseptin muuttamisesta.

Aluehallitus toteaa järjestämissuunnitelmaa valmistellun laajalti siten, että aluevaltuusto on saanut riittävästi tietoa terveyskeskussairaaloita koskevasta muutoksesta päätöksentekoa varten.

Lisäksi aluehallitus toteaa, että laajempi kansalaiskuuleminen on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista ja tullaan huomioimaan aiemman suunnitelman mukaisesti terveyskeskussairaaloita koskevan muutoksen toimeenpanovaiheessa. Aluehallitus toteaa kuitenkin, että aluevaltuustossa 24.4.2023 ei ole tehty sellaista lainvastaista tai pätemätöntä päätöstä, joka aiheuttaisi asian ottamisen uudelleen aluehallituksen ja aluevaltuuston käsittelyyn.

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi

Lisätietoja medialle: aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089), hyvinvointialuejohtajan sijainen Timo Halonen (040 557 8077)