Tiedote 22.04.2024

Kainuun aluehallituksen kokous 22. huhtikuuta

Kainuun aluehallitus on kokouksessaan käsitellyt päätösasioiden ohella katsausosiossa taloutta tasapainottavien kehitysohjelmien valmistelua ja julkisen talouden kehysriihen linjausten vaikutuksia. Kehitysohjelmat ovat päätöskäsittelyssä aluehallituksessa 6.5. ja aluevaltuustoon eteneviltä osin 18. kesäkuuta.

”Kuvaisin tilannetta niin, että budjettiriihi kirkasti näkymiä sairaalan osalta, mutta sumensi talouden tilannekuvaa ja näkymiä. Alustavien arvioiden mukaan rahoituksemme pienenee ensi vuonna useilla miljoonilla. Velvoitteiden keventäminen ei kuitenkaan tuo tähän merkittävää helpotusta. Tämä lisää tietysti painetta sopeuttamistoimiemme toimeenpanoon”, toteaa Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. ”Tuloksellisuuden kehittämistä on jatkettava systemaattisesti kaikissa palveluissa, kuten olemme suunnitelleet”.

Sairaalaverkkolinjaus, jonka mukaan keskussairaaloiden karsimista ei tulla toteuttamaan, on herättänyt Kainuussa erityistä tyytyväisyyttä. ”Tämä tarkoittaa, että voimme jatkaa synnytyksiä, tehohoitovalmiuden ylläpitoa ja päivystävää leikkaustoiminta Kainuussa. Tältä osin saimme siis työrauhan. Nyt vastuu toiminnasta annetun rahoituksen puitteissa on meillä itsellämme. Sairaalan johtamisen ja kustannustehokkaan toiminnan kehittäminen on ratkaisevan tärkeää”, korostaa Lindberg. 

Kokousasioita lyhyesti

Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje

Aluehallitus hyväksyi talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen. Ohje täsmentää talousarvion toteuttamista mm. sen sitovuuden ja toiminnan määrärahoihin sopeuttamisen suhteen.

Lastenkodin päällikön kelpoisuusehdon muutos

Aluehallitus päätti lastensuojelulaitoksen päällikön viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon. 

Salmijärven lastenkodin toiminnallisessa kokonaisuudessa on tällä hetkellä kaksi lastenkotiosastoa, kaksi kriisipaikkaa, turvakoti ja ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys. Henkilöstöä on päällikön lisäksi 27 hlöä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus järjestämislain 29 §:n 2 momentin mukaisen selvityksen laatimiseksi

Aluehallitus merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilaa koskevan selvityspyynnön, hyväksyi liitteenä olevan selvityksen toimitettavaksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle sekä Sosiaali- ja terveysministeriölle, ja oikeutti hyvinvointialuejohtajan tekemään selvitykseen tarvittavat tarkennukset.

Hyvinvointialueen on järjestämislain mukaan laadittava vuosittain selvitys hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta. Selvitys on toimitettava Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle ja Sosiaali- ja terveysministeriölle sekä julkaistava se julkisessa tietoverkossa.  

Pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistoimintasopimus

Aluehallitus hyväksyi pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen, ja esittää sen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Sopimus koskee tehtäviä, joita voidaan tarvittaessa siirtää yksittäiselle hyvinvointialueelle ja/tai tuottaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella pelastustoimen järjestämislain 613/2021 5§ mukaisesti. Sopimuksella sovitaan myös pelastustoiminnan johtamisesta, hälytysohjeiden laatimisesta ja avunannon korvaamisen periaatteista.

Syksyn 2024 kokouspäivät

Aluehallitus hyväksyi syksyn 2024 kokousajankohdat (26.8, 9.9, 23.9, 21.10, 4.11, 18.11 ja 9.12)

Vammaisneuvoston aloite: Selvityspyyntö vammaisten henkilöiden kotipalvelujen ja kotisairaanhoitopalvelujen tuottamisesta Kainuun hyvinvointialueella

Aluehallitus päätti antaa vammaisneuvostolle selvityspyyntöön annetun vastauksen tiedoksi ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2024–2027 seuranta (lisäpykälä)

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että palvelutasopäätös tarkistetaan aluehallintoviraston edellyttämän suunnitelman hyväksymisen jälkeen syksyllä 2024 siten,​ että palvelutasopäätöksessä esitetään keinot,​ millä riskiarvioinnin mukaiset riskikohteet saavutetaan tavoiteajassa.

Hallitus tuo valtuustolle tiedoksi, että pelastustoimen henkilöstöä pyritään lisäämään täyttämällä avoinna olevat 9 virkaa. Tiedoksi tuodaan myös, että pelastustoimessa on käynnistetty projekti, jonka tavoitteena on perustaa Kajaaniin uusi sopimuspalokunta sekä lisätä sopimuspalokuntalaisten määrää Kainuussa. 

Lisäksi aluehallitus esittää valtuustolle, että palvelutasopäätöksen mukaiset virat valmistellaan osana vuoden 2025 talousarviota. Aluehallitus päättää käynnistää pelastustoimen palkkaohjelman valmistelun pelastusalan ammattilaisten rekrytoinnin helpottamiseksi.