Tiedote 27.11.2023

Kainuun aluehallituksen kokous 27.marraskuuta 2023

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt Ristijärvellä sijaitsevan hoitokoti Pihlajan toiminnan ja henkilöstön siirtymisestä Attendo Willa Wanha Oy:lle 1.2.2024 lukien. Muutos on osa hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmaa ja talouden tasapainottamistoimia. Henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.  Asukkaita ja omaisia on aiemmin tiedotettu muutosesityksestä, eikä liikkeenluovutus edellytä heiltä toimenpiteitä. ”Hoitokoti Pihlajan liikkeenluovutuksella hoitopaikat säilyvät Ristijärvellä osana Attendon isompaa kokonaisuutta ja kymmenkunta työntekijäämme voivat siirtyä uuden työnantajan palvelukseen”, kommentoi Kainuun hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Kaisa-Mari Käyhkö.

Aluehallitus päätti myös ikäihmisten asumispalveluihin sijoitettujen yhdentoista tehtävän lakkauttamisesta. Tehtävät ovat olleet avoimena ilman viranhaltijoita tai työsuhteisia työntekijöitä. ”Hoitokotien henkilöstömitoitus on muutoksesta huolimatta myös jatkossa riittävä suhteessa hoidettavien määrään. Tehtäväjärjestelyt liittyvät palvelurakenteemme muutokseen, jossa hoitopaikkoja asteittain vähennetään”, jatkaa Kaisa-Mari Käyhkö. 

Tämän päivän kokouksessa aluehallitus sai tilannekatsauksen ensi vuoden talousarviosta ja lähivuosien taloussuunnittelusta. Varsinaisen talousarviokirjan luonnos ei valmistunut keskustelun yhteydessä esiteltäväksi, mutta kokonaisuudessaan talousarvion käsittely etenee edelleen aikataulussa.

”Olemme jo aiemmin tuoneet esille pidemmän aikavälin kehittämisen linjauksia strategiassa ja järjestämissuunnitelmassa. Hyvinvointialueiden talous- ja henkilöstötilanne on yhä erittäin huolestuttava, joka tarkoittaa tiukkaa sopeuttamista lähivuosina”, korostaa vs. hyvinvointialuejohtaja Timo Halonen. ”Aluehallitus kävi rakentavaa keskustelua toimialueiden suunnitelmista, jotka jakautuvat lyhemmän ja pidemmän aikavälin toimiin. Näitä tuodaan päätöksentekoon niin vuoden 2024 talousarviossa kuin sen jälkeenkin. 

”Aluehallitus totesi keskustelun perusteella, että ensi vuoden tavoitteena on saada alijäämä painettua -25 miljoonaan euroon. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toimialueet pystyvät tämän tason saavuttamaan”, kommentoi aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari. 

Varsinainen talousarvioesitys on tarkoitus käsitellä aluehallituksessa 11. joulukuuta ja aluevaltuustossa 18. joulukuuta. Käsittelyiden välissä aluevaltuuston poliittiset ryhmät käyvät läpi talousarvioesitystä päätöksentekoa varten.

Kokousasioita lyhyesti

Talouden seurantaraportti 1.1.-31.10.2023

Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.10.2023 

Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-lokakuun toteuman perusteella on -26,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 6,6 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi.

Toimintatuottoja arvioidaan toteutuvan 57,2 milj. euroa, joka on 3,1 milj. euroa (5,1 %) talousarviota pienempinä. Toimintakuluja arvioidaan toteutuvan 434,39 milj. euroa, joka on 12,4 milj. euroa (2,8 %) talousarviota pienempinä.

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan olevan yhteensä -2 milj. euroa. Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2023 on talousarvion mukainen 13,2 milj. euroa.

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman laadintatilanne

Aluehallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2027 valmistelutilanteen. Aluehallitus päätti, että vuoden 2024 alijäämätavoitteeksi asetetaan -25 miljoonaa euroa.

Whistleblower - väärinkäytösten ilmoituskanavan toimintaohje

Aluehallitus hyväksyi Whistleblower -väärinkäytösilmoituskanavan toimintaohjeen käyttöönotettavaksi.

Whistleblower -väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa vakavista väärinkäytösepäilyistä luottamuksellisesti siten, että ilmoittajaan ei kohdistu ilmoituksen vuoksi vastatoimia. Menettely perustuu lakiin, jonka mukaan organisaatioiden, joissa on vähintään 50 työntekijää, on perustettava ilmoituksia varten sisäinen ilmoituskanava.

Lakkautettavat vakanssit / ikäihmisten asumispalvelut

Aluehallitus päätti lakkauttaa ikäihmisten asumispalvelujen palvelualueelta 

  • yhden palveluyksikköpäällikön viran, yhden palvelusihteerin työsuhteisen vakanssi 

  • kolme apulaispalveluesihenkilön virkaa 

  • kuusi lähihoitajien työsuhteista vakanssia

Hoitopaikkamääriä on vähennetty vuoden 2023 aikana aluehallituksen päätöksen mukaisesti, jonka myötä myös henkilöstöresursseja on tarkasteltu suhteessa hoidettavien määrään. Kaikki lakkautettavaksi esitetyt vakanssit ovat olleet avoimina, eikä työntekijäsiirtoja ei ole jouduttu tekemään. Hoitokotien henkilöstömitoitus on riittävä hoidettavien määrään nähden muutoksesta huolimatta.

Lääkkeiden annosjakelupalvelun järjestäminen palvelusetelillä Kainuun hyvinvointialueella

Aluehallitus päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelupalvelun järjestämistä palvelusetelillä Kainuun hyvinvointialueen tuottamassa ikäihmisten kotihoidossa sekä ikäihmisten asumispalveluissa. Aluehallitus hyväksyi sääntökirjan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Annosjakelupalvelu on toimintaa, jossa apteekki toimittaa asiakkaan lääkkeet valmiiksi kerta-annoksiksi jaettuina asiakkaan lääkehoidosta vastaavaan ikäihmisten kotihoitoon / hoitokotiin. 

Annosjakelu kuuluu hyvinvointialueen järjestämisvelvollisuuteen, jos asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa on todettu tarve lääkkeiden annosjakeluun. Lääkkeiden annosjakelussa on kyse terveydenhuoltolaissa tarkoitetusta sairaanhoidosta. 

Hoitokoti Pihlajan toiminnan päättyminen ja henkilöstön liikkeenluovutus

Aluehallitus hyväksyi Ristijärvellä sijaitsevan hoitokoti Pihlajan liikkeenluovutussopimuksen sekä henkilöstön siirtymisen liikkeenluovutussopimuksen 1.2.2024 lukien.

Pihlajassa työskentelevä henkilöstö siirtyy Attendo Willa Wanha Oy:lle ns. vanhoina työntekijöinä. 

Hoitokoti Pihlajan toiminnan muutosesitys on osa Kainuun hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmaa. Asukkaita ja omaisia on tiedotettu esityksestä, liikkeenluovutus ei edellytä heiltä toimenpiteitä.

Yhteisöllisen asumisen palvelusetelin arvo 1.1.2024 alkaen

Aluehallitus päätti, että asiakkaalle myönnetyn yhteisöllisen asumisen palvelusetelin maksimiarvo on 1.1.2024 alkaen 90,00 €/vrk. Palveluntuottajat sitoutuvat tuottamaan yhteisöllisen asumisen (SHL 21b §) palvelun, joka sisältää asiakkaan palvelutarpeen arvion mukaisen hoidon ja hoivan max. 90 €/vrk 1.1.2024 alkaen.

Palveluseteliä voi käyttää palvelutarpeen arvioinnissa todettuun yhteisöllisen asumisen ja siihen liittyvään asiakassuunnitelman mukaisen kotihoidon ja hoivan maksuun. Palvelusetelin asiakaskohtainen arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. 

Asiakkaat, joita ohjataan tämän palvelun piiriin, ovat paljon kotihoidon palveluja tarvitsevia asiakkaita ja joiden palvelut on tarkoituksen mukaista järjestää yhteisöllisenä asumisena ja siihen liittyvinä asiakkaan tarpeen mukaisina palveluina. 

Aluevaltuuston jäsenen eropyyntö 3. varapuheenjohtajan tehtävistä

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää eron Mikko Polviselle aluevaltuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsee aluevaltuustolle 3. varapuheenjohtajan.

Mikko Polvinen on pyytänyt eroa 3. varapuheenjohtajan luottamustehtävästä henkilökohtaisistä syistä. Polvinen jatkaa aluevaltuutettuna.

Eronpyyntö tulevaisuuslautakunnan luottamusjäsenen tehtävistä

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Tea Heikkiselle eron tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee tulevaisuuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Tea Heikkinen on pyytänyt eroa tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisistä syistä.

Aluehallituksen jäsenten muutokset

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Marika Tuomelalle eron aluehallituksen varsinaisesta jäsenyydestä sekä Hannu Korhoselle eron aluehallituksen varajäsenyydestä, ja että aluevaltuusto valitsee heidän tilalleen uuden jäsenen sekä varajäsenen.

Marika Tuomela on pyytänyt eroa aluehallituksen varsinaisesta jäsenyydestä. Hannu Korhonen on pyytänyt eroa aluehallituksen varajäsenyydestä.