Tiedote 30.01.2023

Kainuun aluehallituksen kokous 30.1.2023

Kainuun aluehallitus on käsitellyt hyvinvointialueen tulevien vuosien investointisuunnitelmaa ja esittää sen aluevaltuustolle sen hyväksymistä. Vuoteen 2027 ulottuvan suunnitelman mukaan hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävät investoinnit ovat yhteensä 38,7 M€, joista ensi vuodelle kohdistuu 5,7 miljoonaa euroa. Lisäksi investointeja vastaavia sopimuksia on suunnittelukaudella yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto käsittelee hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksia ja investointisuunnitelmia kuluvan kevään aikana.

”Investointisuunnitelma kytkeytyy kiinteästi järjestämissuunnitelmaan, joka on parhaillaan valmisteilla. Tämän vuoksi investointien suunnittelu elää vielä keskeisiltä osiltaan. Esimerkiksi ravintopalveluiden tuotantotapa on vielä selvityksessä ja investoinnit sote-keskuksiin työn alla”, taustoittaa hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Muina asioina aluehallitus hyväksyi mm. paikallisia sopimuksia, käsitteli valmiussuunnitelmaa ja toimielinten edustajien nimeämisiä, asumis- ja laitoshoidon päätöksiä. Katsausasioissa aluehallitukselle raportoitiin myös järjestämissuunnitelman sekä ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelusta.

”Järjestämissuunnitelman valmistelu toimialueilla on käynnissä, ja se tuodaan kevään edetessä myös henkilöstön, toimielinten ja asukkaiden käsiteltäväksi”, kertoo Lindberg. ”Ensihoidon osalta voi todeta, että valmistelu taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävästä mallista jatkuu virkamiestyönä. Asia tuodaan päätöksentekoon aluehallitukseen aikaisintaan 13.2 kokoukseen. On harmi, että ensihoitoa joudutaan linjaamaan nopeammin ja järjestämissuunnitelmasta irrallaan”, jatkaa hyvinvointialuejohtaja Lindberg.

Kokousasioita lyhyesti

Kainuun hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024–2027

Aluehallitus hyväksyi ennakollisen investointisuunnitelman vuosille 2024–2027 ja esittää sen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kainuun hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävät investoinnit vuosina 2024–2027 ovat yhteensä 38,7 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 5,7 miljoonaa euroa. Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät leasinglaitekustannusten kasvun sekä kunnilta vuokralla olevien kiinteistöjen perusparannuksia tai uudiskohteita. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vuosina 2024–2027 on yhteensä 18,4 miljoonaa euroa, josta kohdistuu 12,2 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidon palvelut

Aluehallitus vahvisti ja hyväksyi osaltaan Kainuun soten tekemän hankintapäätöksen lastensuojelulain mukaan järjestettävistä asumis- ja laitoshoidon palveluista 1.3.2023 alkavalle neljän vuoden sopimuskaudelle (optio 1 + 1 vuotta). Hankinnan arvioitu arvo on noin 33 miljoonaa euroa.

Päätösesitys tulee julkiseksi, kun päätös on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu (JulkL 6 § 1 mom. 8-kohta).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle annettava lausunto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen tulosaluejohtajien palkantarkistuspäätöksestä tehtyyn valitukseen

Aluehallitus antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa se pyytää hallinto-oikeutta hylkäämään tehdyn valituksen perusteettomana.

Hyvinvointialueen hallitus antaa vastineen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen tekemästä päätöksestä (14.11.2022, § 255) tehtyyn oikaisuvaatimukseen. Asia koskee Kainuun sotessa tulosaluejohtajana toimineen viranhaltijan vaatimusta palkkauksen tarkistamisesta ja siihen liittyvistä korvauksista.

Ristijärven ryhmäkoti Esalan ja toimintakeskus Unikon tilanne

Aluehallitus päätti lakkauttaa Ristijärven Esalan ja Unikon toiminnat 1.1.2023 alkaen toiminnan järjestämistä koskevien haasteiden vuoksi. Asiakkaiden palvelut on järjestetty yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Kainuun hyvinvointialueen muissa kehitysvammahuollon oman toiminnan paikoissa.

Ryhmäkoti Esalan henkilökunta on osin siirtynyt avoinna oleviin tehtäviin vammaispalveluissa ja ikäihmisten palveluissa.

Alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan asettaminen

Aluehallitus nimesi toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajan ja viranhaltijajäsenet sekä päätti pyytää Kansaneläkelaitosta ja hyvinvointi- ja yhdyspintalautakuntaa nimeämään edustajat neuvottelukuntaan.

Hyvinvointialueen tulee asettaa alueellinen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittämisestä sekä yhteistyön toteuttamista koskevista asioista alueellaan.

Tulevaisuuslautakunnan jäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että valtuusto myöntää eron tulevaisuuslautakunnan jäsen Jari Lindhille ja valitsee tulevaisuuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Eropyyntö aluevaltuuston varavaltuutetun tehtävästä              

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että valtuusto myöntää eron aluevaltuuston varavaltuutettu Jari Lindhille.

Paikallinen sopimus luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä Kainuun hyvinvointialueella

Aluehallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien luottamusmiesten lukumäärää ja ajankäyttöä sekä toimintaedellytyksiä Kainuun hyvinvointialueella.

Kainuun hyvinvointialue sekä paikalliset ammattijärjestöt ovat saavuttaneet asiassa neuvottelutuloksen. Sopimusta sovelletaan Kainuun hyvinvointialueella toimiviin allekirjoittaneiden ammattiyhdistysten luottamusmiehiin 1.2.2023–31.12.2027 välisenä aikana.

Paikallinen sopimus yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminta -organisaatiosta Kainuun hyvinvointialueella

Aluehallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien yhteistoimintaa ja työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota Kainuun hyvinvointialueella.

Kainuun hyvinvointialue sekä paikalliset ammattijärjestöt ovat saavuttaneet asiassa neuvottelutuloksen. Sopimus on voimassa 1.1.2023–31.12.2025 välisen ajan.

Kainuun hyvinvointialueen valmiussuunnitelma (yleinen osa)

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan.

Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. (Laki hyvinvointialueesta 611/2021).

Valmiussuunnitelman yleisessä osassa on esitetty turvallisuuskulttuurin perusteet, valmiussuunnittelun ohjaus, yleiset vastuut ja toimenpiteet sekä seurannan ja kehittämisen ja viestintään liittyvät toimet.

Kainuun hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleinen osa on laadittu yhteistyössä soten, Kainuun pelastuslaitoksen ja Puolangan kunnan edustajien kanssa. Suunnitelma on käsitelty Kainuun hyvinvointialueen Turvallisuusjaostossa 14.12.2022.

Edustajat Tervia Osuuskunnan ja Tervia Osaajat Oy:n toimi- ja hallintoelimiin

Aluehallitus muutti edellisessä kokouksessa tekemäänsä päätöstä ja valitsi sekä Tervia osuuskunnan että Osaajat Oy:n hallituksiin varsinaiseksi jäseneksi Jukka Lindbergin ja hänen varajäsenekseen Mari Kinnusen.

Aloite: Sosiaalipalveluiden saatavuuden turvaaminen hyvinvointialueella

Aluehallitus hyväksyi Kainuun piirin keskustanaisten ja Puolangan Keskustanaiset ry:n aloitteeseen annetun selvityksen, toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi ja lähettää vastauksen tiedoksi aloitteen tekijöille.

Aloitteessa tuodaan esiin huoli sosiaalipalvelujen saatavuuden turvaamisesta erityisesti monipalveluasiakkaille, vammaisille ja ikäihmisille. Lisäksi aloitteessa esitetään, että maksuton tietotekninen tukihenkilö tulisi kuulua sosiaalipalvelujärjestelmään ja tukihenkilöitä tulisi olla jokaisessa Kainuun hyvinvointialueen kunnassa.

Päätösvallan delegointi lastenvalvojalle

Aluehallitus delegoi päätösvaltaa lastenvalvojalle lapsen elatuksesta, huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain sekä isyyslain mukaisiin asioihin liittyen.

 

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi

Lisätietoja medialle: Aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089), hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 595 0631)