Tiedote 11.12.2023

Kainuun aluehallitus esittää aluevaltuustolle -27 miljoonan euron alijäämäisen talousarvion hyväksymistä

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt vs. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen ja esittää aluevaltuustolle sen hyväksymistä. Aluevaltuusto käsittelee asiaa maanantaina 18.12.

”Talousarvioesityksen alijäämäennuste ensi vuodelle on noin -27 miljoonaa euroa. Aluehallitus esittää, että tavoite on -25 milj.euroa, joten se tarkoittaisi leikkaavan lisätalousarvion valmistelua kevään aikana” toteaa vs. hyvinvointialuejohtaja Timo Halonen. 

Talousarvioesityksen mukaan alijäämäkehityksen pysäyttämiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi valmistellaan kehitysohjelmia, joilla toimeenpannaan tulevia palvelu- ja rakennemuutoksia. Näiden ohjausta varten aluehallitus nimesi viisihenkisen poliittisen seuranta- ja koordinaatioryhmän.

”Kehitysohjelmat ovat lyhyitä käytännön hankkeita, jotka kohdistuvat esimerkiksi palveluverkon uudistamiseen ja organisaatiorakenteen muutoksiin sekä sairaalan tuottavuuden parantamiseen. Olemme myös saaneet hyvinvointialueiden vakiinnuttamiseen tarkoitettua valtionavustusta 7,2 M€, jolla tuetaan muutosten toimeenpanoa”, kertoo Halonen. 

”Keskustelun kuluessa aluehallitus korotti omaishoidon tuen määrärahaa 140 000 eurolla ja muutti sitä vastaavasti talousarvion loppusummaa”, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari. 

”Aluehallitus päätti tänään myös järjestämissuunnitelman mukaisista palvelumuutoksista. Kajaanin hoivayksikköä, Kuhmon arviointi- ja kuntoutusyksikköä ja Otanmäen hammashoitolaa koskevat ratkaisut ovat osa konkreettisia toimia, joita odotamme saavamme viranhaltijavalmistelusta poliittiseen käsittelyyn”, kommentoi Huotari. 

Kokousasioita lyhyesti

Kainuun hyvinvointialueen avaava tase 1.1.2023

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun hyvinvointialueen avaavan taseen, jonka loppusumma on 292 943 386,36 € ja peruspääomana 12 891 761,10 €. 

Avaava tase kokoaa yhteen 1.1.2023 toimintansa aloittaneen Kainuun hyvinvointialueen eri tahoilta siirtyneen omaisuuden ja vastuut sekä muodostaa hyvinvointialueen peruspääoman tason. Tämä muodostuu Kainuun hyvinvointialueen valmistelun aikaisesta taseesta (tilinpäätös 31.12.2022), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän taseesta (tilinpäätös 31.12.2022) sekä kunnilta hyvinvointialueelle siirtyneistä vastuista ja omaisuudesta. 

Kajaanin hoivayksikön toiminnan muutokset 2023

Aluehallitus hyväksyi Kajaanin hoivayksikön toiminnan muutokset, jotka sisältyvät järjestämissuunnitelmaan. Yksikön toiminta muuttuu asteittain Kajaanin terveyskeskussairaalan yleislääketieteen osastoksi. Henkilöstö siirtyy terveyden- ja sairaanhoidon toimialueelle

Kajaanin hoivayksikön toiminta Satamakadulla on päättynyt ja 10 hoivan asiakasta sekä yksikön henkilöstö ovat siirtyneet Kainuun keskussairaalaan 29.11.2023. Yksikkö siirtyy hallinnollisesti terveyden- ja sairaanhoidon toimialueelle 1.1.2024 alkaen.

Kuhmon terveyskeskussairaalan muutos arviointi- ja kuntoutusyksiköksi

Aluehallitus päätti, että Kuhmon terveyskeskussairaala muuttuu vaiheittain arviointi- ja kuntoutusyksiköksi vuoden 2024 aikana 1.1.2024 alkaen ja toiminta siirtyy terveyden- ja sairaudenhoidon toimialueelta ikäihmisten palveluiden toimialueelle. Samalla paikkamäärä muuttuu aluksi 22:sta 20:een.

Aluehallitus antoi vastauksensa esitettyyn kansalaisaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Otanmäen hammashoitolan lakkauttaminen

Aluehallitus päätti lakkauttaa Otanmäen hammashoitolan ja siirtää toiminnot Kajaanin alueen muihin suun terveydenhuollon yksiköihin 1.1.2024 lähtien. Aluehallitus ei hyväksynyt esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun (äänin 9-2).

Otanmäen hammashoitola on ollut kahdesti viikossa auki oleva yhden hoitohuoneen hammashoitola, jossa ei toimi virkasuhteessa olevia hammaslääkäreitä. Potilaat ohjataan 1.1.2024 lähtien Kajaanin alueen muihin suun terveydenhuollon yksiköihin. Koululaisten lakisääteiset määräaikaistarkastukset pyritään tekemään liikuteltavan hammashoitoyksikön avulla suoraan Otanmäen koululla.

Kainuun hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen

Aluehallitus hyväksyi asiakasmaksut Kainuun hyvinvointialueella 1.1.2024 alkaen.

Erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto v. 2024, perusterveydenhuollon palveluhinnasto; leikkaus ja anestesian, patologian laboratorion, kuvantamisen ja välinehuollon sisäiset hinnastot sekä palveluluettelo v. 2024

Aluehallitus hyväksyi 

- Erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnaston

- Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 57 § mukaisen laskutushinnaston 

- Leikkaus- ja anestesiaosaston sisäisen hinnaston

- Patologian tutkimushinnaston

- Kuvantamisen hinnaston

- Välinehuollon hinnaston 

- Palveluluettelon vuodelle 2024

Sotainvalidiasiakkaan lounassetelin arvon korotus 1.1.2024 alkaen

Aluehallitus päätti korottaa sotainvalidien lounassetelin arvon 1.1.2024 alkaen 13,50 euroon.

Lääkärien palkkausjärjestelmän muuttuminen uraporrasjärjestelmäksi

Aluehallitus merkitsi tiedoksi lääkärien palkkausjärjestelmän muutoksen uraporrasjärjestelmäksi.

Lääkärien virka- ja työehtosopimus on muuttunut takautuvasti 1.6.2023 alkaen. Lääkärisopimukseen on sovittu uusi palkkauksen uraporrasjärjestelmä, joka korvaa tehtävän vaativuuden arvioinnin (tehtäväkohtainen palkka). Uraporrasjärjestelmä määrittää sen, mitä palkkaa lääkärin/hammaslääkärin tehtävästä on vähintään maksettava.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2024 alkaen Kainuun hyvinvointialueella

Aluehallitus hyväksyi sosiaali-​ ja terveyspalvelujen myöntämisen perusteet Kainuun hyvinvointialueella 1.1.2024 alkaen. Lisäksi aluehallitus hyväksyi 2024 voimaan tulevien lakimuutosten vaikutusten päivittämisen sekä omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin ja omaishoidon tuen hoitopalkkioihin tehtävät vuosittaiset tarkistukset viranhaltijoiden toimesta ilman erillistä aluehallituksen käsittelyä. 

Sovintosopimus osastonsihteerien työaikamuotoa koskevassa asiassa

Aluehallitus merkitsi sovintosopimuksen tiedoksi. Asia tulee julkiseksi osapuolten hyväksyttyä sopimuksen.

Vastaus Kainuun hyvinvointialueen arviointikertomukseen 2022

Aluehallitus päätti antaa lausunnon ja toimittaa sen aluevaltuustolle tiedoksi. Lausunnossa on esitetty toimialuejohtajien vastaukset tarkastuslautakunnan havaintoihin ja tarkentaviin kysymyksiin.

Vastaus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän arviointikertomukseen 2022

Aluehallitus päätti antaa lausunnon ja toimittaa sen aluevaltuustolle tiedoksi. Lausunnossa on esitetty vastaukset tarkastuslautakunnan havaintoihin ja tarkentaviin kysymyksiin.

Turvallisuusjaoston jäsenten eropyynnöt

Aluehallitus myönsi Marika Tuomelalle eron turvallisuusjaoston puheenjohtajuudesta ja turvallisuusjaoston jäsenyydestä sekä Hannu Korhoselle eron turvallisuusjaoston varajäsenyydestä.

Aluehallitus valitsi turvallisuusjaostoon uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ja turvallisuusjaoston uudeksi puheenjohtajaksi Tea Heikkisen sekä turvallisuusjaoston uudeksi varajäseneksi Marika Tuomelan. 

Valtuustoaloite: Palveluseteli terapioihin

Aluehallitus päätti antaa aluevaltuustolle aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja esittää, että aluevaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Valtuustoaloitteessa (27.2.2023) esitettiin, että Kainuun hyvinvointialue ottaisi käyttöön palvelusetelin psykoterapiaan ja muihin lyhytterapioihin.

Vastauksessa todetaan, että Kainuun hyvinvointialueella myönnetään maksusitoumuksia sekä nuorille että aikuisille psykoterapiapalveluihin. Lisäksi Kainuun hyvinvointialueella on tehty oman toiminnan kehittämistoimenpiteitä lievempien mielenterveysongelmien hoidon kehittämiseen. Kainuun hyvinvointialueella seurataan, miten hoidon porrastus toimii ja millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on lievempien mielenterveyshäiriöiden hoitoon.

Mikäli palvelutarve jatkaa kasvuaan, Kainuun hyvinvointialueella arvioidaan ja selvitetään tarkemmin palvelusetelin käyttöönottoa psykoterapiapalveluissa. 

Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2027, järjestämissuunnitelman 2. vaiheen toimenpiteet ja kehitysohjelmien käynnistäminen

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle talousarvion 2024 hyväksymistä ja vuoden 2024 alijäämätavoitteeksi - 25,0 milj. euroa. Aluevaltuustolle tuodaan päätettäväksi toimenpiteet sisältävä lisätalousarvio tavoitteeseen pääsemiseksi huhtikuun 2024 loppuun mennessä.

Aluehallitus hyväksyi 

  • järjestämissuunnitelman 2.vaiheen toimenpidekokonaisuudet sekä etenemisen 3. ja 4.-vaiheen toimenpide-esityksiin vuoden 2024 aikana. Järjestämissuunnitelman eteneminen ja päivittäminen tullaan liittämään kehitysohjelmiin, jotka sisältävät ministeriöiden suositusten mukaisia toimenpidekokonaisuuksia.

  • käynnistettäväksi kuuden kehitysohjelman kokonaisuuden ja edellyttää, että kehitysohjelmat valmistellaan maaliskuun 2024 loppuun mennessä poliittista päätöksentekoa varten.

Keskustelun kuluessa aluehallitus muutti talousarvioesitystä korottamalla omaishoidon tuen määrärahaa 140 000 eurolla ja muutti sitä vastaavasti talousarvion loppusummaa. Lisäksi terveyden ja sairaanhoidon toimialueen tavoitekirjausta muutettiin talousarviossa pysymiseksi (korkeintaan 1%: n ylityksen sijasta).

Vuodelle 2023 ennustetaan noin 22,4 milj. euron alijäämää. Talousarvioesitys tulevalle vuodelle on 27 milj. euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa esitetään vuodelle 2024 omaan taseeseen tehtäviä investointeja 5,7 milj. euroa ja kokonaisinvestointien määrä vuosille 2024–2027 on 38,7 milj. euroa (ml. investointeja vastaavat sopimukset).

Toimialueet ovat syksyn 2023 aikana valmistelleet 2. vaiheen toimenpiteitä, joiden kustannusvaikuttavuus tarkentuu vuoden 2024 aikana. Suunnittelukaudelle 2025–2027 esitetään toiminnallisia muutoksia kuudessa eri kehitysohjelmassa:

1. Palveluverkon ja palvelutapojen uudistaminen

2. Kainuun keskussairaalan johtamisen ja tuottavuuden kehittäminen

3. Oman henkilöstön saatavuuden ja ostopalvelutoiminnan tasapainottaminen sekä henkilöstön muutostuen ja hyvinvoinnin tukeminen

4. Yhteistoiminta-alueen mahdollisuuksien edistäminen

5. Organisaatiorakenteen, johtamisen ja hallintoprosessien selkiyttäminen

6. Ennaltaehkäisevän yhteistyön vahvistaminen

Kainuun hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025–2028

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle Kainuun hyvinvointialueen investointisuunnitelman hyväksymistä vuosille 2025–2028 sekä investointisuunnitelman lähettämistä valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi. 

Kainuun hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 38,9 milj. euroa v. 2025–2028 ja siitä vuodelle 2025 kohdistuu 11,5 milj. euroa. Vuoden 2025 investoinneista on suunniteltu katettavan 2,8 milj. euroa investointituella, joten vuoden 2025 nettoinvestointien summa on 8,7 milj. euroa.

Investointeja vastaavien sopimusten määrä v. 2025–2028 on 6,3 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 3,6 miljoonaa euroa. Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät pääosin hyvinvointialueen palvelutuotannossa käytettävien rakennusten vuokrasopimuksia ja ICT-sopimuksia. Nämä kohdistuvat käyttötalouteen ja heikentävät vuosikatetta.

Vuosien 2025–2028 investointisuunnitelma on lähetettävä ministeriöille 31.12.2023 mennessä.

Kehitysohjelmatyön poliittisen seuranta- ja koordinaatioryhmän asettaminen

Aluehallitus päätti kehitysohjelmatyölle poliittisen seuranta- ja koordinaatioryhmän ja nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Merja Kyllösen ja jäseniksi Tea Heikkisen (varapj), Markku Oikarisen, Harri Peltolan ja Airi Mäkisen.

Talousarvioesityksen yhteydessä aluehallitus on päättänyt käynnistää kuusi kehitysohjelmaa. Kehitysohjelmat valmistellaan viranhaltijoiden toimesta maaliskuun 2024 loppuun mennessä

 

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi

Lisätietoja medialle: 

  • Aluehallituksen kokous: aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089), vs. hyvinvointialuejohtaja Timo Halonen (040 557 8077)