Tiedote 25.03.2024

Kainuun aluehallitus hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen ja käsitteli palveluihin liittyviä muutoksia

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt vuoden 2023 tilinpäätöksen, jonka alijäämä oli merkittävästi ennakoitua pienempi. ”Alijäämäennuste oli talousarviota laadittaessa 33 miljoonaa euroa, joten 19,3 miljoonan lopputilannetta voidaan pitää vähintään kohtuullisena. Asukaslukuun suhteutettuna tämä asettuu kansalliseen keskitasoon. Jatkossa tilanne pysyy rahoituksen ja menojen epätasapainon osalta edelleen vaikeana, sillä monet palvelurakenteeseen ja järjestämistapoihin liittyvät toimet vaikuttavat vasta pidemmällä aikavälillä”, luonnehti Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös palvelumuutoksiin liittyviä päätöksiä. Jo aiemmin esillä ollut Paltamon röntgenkuvausten päättyminen hyväksyttiin huhtikuun alusta alkaen. 

Kuhmon arviointi- ja kuntoutusyksikön toimintaa koskien aluehallitus käsitteli tulevaa sijaintikysymystä. Ennakkoarvioinnin mukaan sekä taloudellisesti että toiminnallisesti perusteltua on sijoittaa yksikkö hoitokoti Honkalinnan kunnostettuihin tiloihin. Aluehallitus päätti toiminnallisiin muutoksiin liittyvien yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä.

Muutoksia asiakasmaksuihin

Aluehallituksen hyväksymät laskutusohjeet täsmentävät aiempaa päätöstä asiakasmaksujen perimisestä. Jatkossa Kainuun hyvinvointialueella erikoissairaanhoidon poliklinikoilla hoitajien itsenäisiltä vastaanotoilta peritään käyntimaksu 23 euroa, kun aiemmin maksu on peritty vain päivystyskäynneiltä. Poikkeuksena näihin alaikäisten hoitokäynnit, jotka eivät ole maksullisia. Eräistä erikoisalojen hoitajavastaanotoista peritään myös korkeampaa poliklinikkamaksua aiempaan tapaan, esimerkiksi avanne- tai tahdistinhoitajan käynneiltä.

Itsenäisellä hoitajavastaanotolla tarkoitetaan hoitokäyntiä, johon ei samalla liity lääkärin vastaanottoa. Asiakkaalle etukäteen varattu fyysisen vastaanottokäynnin korvaava hoitosuunnitelman mukainen etä- tai puhelinkontakti on laskutettavaa hoitoa.

Päivystysavun 116 117 puhelinpalvelu tai hoidolliset puhelut, joissa annetaan ohjeita tai varmistetaan potilaan vointia, eivät jatkossakaan ole Kainuun hyvinvointialueella maksullisia.

”Terveydenhuollossa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla hoitajien vastaanotot ovat yleistyneet omaksi palvelumuodokseen viime vuosina, mutta asiakasmaksuja ei kaikilta osin ole päivitetty vastaamaan käytäntöä. Myös digi- ja puhelinpalveluiden lisääntyminen edellyttää muutoksia maksuihin. Uusi ohje täsmentää eri vastaanottolajien tilastointia ja laskutusta. Tähän liittyvistä muutoksista viestimme asiakkaillemme hoitokäynneillä ja omilla tiedotteillamme”, selventää Jukka Lindberg.

 

Kokousasioita lyhyesti

Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2023

Aluehallitus hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Tilikauden 2023 tulos oli -19 255 378,38 euroa alijäämäinen.

Henkilöstökertomus 2023

Aluehallitus merkitsi Kainuun hyvinvointialueen henkilöstökertomuksen 2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.

Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2023 henkilöstökertomus täydentää vuosittaisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tietoja henkilöstötilanteesta. Henkilöstökertomuksessa kuvataan hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumista.

Paltamon röntgenin lakkauttaminen

Aluehallitus päätti lakkauttaa Paltamon röntgenin ja siirtää sen kuvaustoiminnan muihin hyvinvointialueen toimintayksiköihin 1.4.2024 lähtien.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin mukaan sekä nykykustannukset että jatkon edellyttämät investoinnit ovat merkittävän korkeita. Perusteena ovat myös tutkimusten laatu. Röntgenin lakkauttamisella ei ole suoria henkilöstövaikutuksia.

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen

Aluehallitus hylkäsi henkilövalintaa koskevan oikaisuvaatimuksen.

Aluehallituksen kannan mukaan ratkaisua ei ole tehty syrjivillä tai muilla epäasiallisilla perusteilla, eikä päätöksessä ole laillisuusvirheitä. Asiassa ole perusteita päätöksen muuttamiseen.

Hallinnollinen ohje tilastoinnin ja laskutuksen tueksi

Aluehallitus hyväksyi hallinnollisen ohjeen muutokset.

Ohje on tueksi tilastoinnin ja laskutuksen ohjautumiseen. Tavoitteena on yhtenäistää kontaktien ja käyntien kirjaamista. Hallinnollisen ohjeen päivityksen jälkeen saadaan käyttöön myös aluehallituksen aiemmin hyväksymä 12.6.2023 asiakasmaksujen muutos koskien poliklinikoiden hoitajien itsenäisen vastaanoton käyntimaksua (23,00 €).

Kuhmon arviointi- ja kuntoutusyksikön ennakkovaikutusten arviointi

Aluehallitus hyväksyi arviointi- ja kuntoutusyksikön sijoittumista koskevan ennakkovaikutusten arvioinnin ja päätti jatkaa arviointi- ja kuntoutusyksikön toteuttamista Honkalinnan yhteyteen. Kuhmon arviointi- ja kuntoutusyksikkö on aloittanut toimintansa 1.1.2024. Yksikön toiminta on jakautunut toiminnan alkuvaiheessa puoliksi terveyskeskussairaalan ja puoliksi lyhytaikaisten hoivapaikkojen kesken. Siirtymävaiheen jälkeen toiminta jatkuu sosiaalihuoltolain alaisena ympärivuorokautisena yksikkönä

Yksikön paikkamäärä on valmisteluvaihtoehdoissa pienenevä, jolla on vaikutusta yksikön henkilöstömäärään. Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut arviointi- ja kuntoutusyksikön ja Hoitokoti Honkalinnan henkilöstön kanssa.

Eronpyyntö aluevaltuutetun tehtävästä

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Saara Karjalaiselle eron aluevaltuutetun tehtävästä, ja että varavaltuutettu Jouni Lämpsä kutsuttaisiin jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi aluevaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.

Viestimestarin viran perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa Kainuun hyvinvointialueen pelastuslaitokselle viestimestarin viran.

Pelastusviranomaisella on pelastuslain mukaan turvallisuusverkon käyttövelvoite. Ainostaan pelastusviranomaisella on oikeus tallentaa ja käsitellä pelastustoimen tietoverkkoja, kuten esimerkiksi pelastustoimen toimenpiderekisteriä tai hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmää. Lain vaatimusten mukaisesti tehtävän tulee olla virkasuhteinen.

Potilasasiavastaavan selvitys vuodelta 2023

Aluehallitus merkitsi tiedoksi potilasasiavastaavan selvityksen vuodelta 2023.

Selvityksessä on koottu potilasasiavastaavan toimintaa, potilaiden yhteydenottoja, muistutuksia ja potilasvahinkoasioita vuodelta 2023.

Sosiaaliasiavastaavan selvitykset vuodelta 2023

Aluehallitus merkitsi tiedoksi sosiaaliasiavastaavan selvitykset vuodelta 2023.

Selvityksissä on koottu sosiaaliasiavastaavan toimintaa ja asiakkaiden yhteydenottoja ja oikeusturvakeinoja koskevia tietoja vuodelta 2023.

Paikallinen virka- ja työehtosopimus kiireellisen sosiaalipäivystyksen järjestämiseksi ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan Kainuun hyvinvointialueella

Aluehallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen kiireellisen sosiaalipäivystyksen järjestämiseksi 1.4.2024 alkaen toistaiseksi Kainuun hyvinvointialueella.

Kainuun hyvinvointialue ja JUKO ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen liitteenä olevasta paikallisesta sopimuksesta. Paikallissopimuksen sisältöä on muutettu vastaamaan nykyistä hyvinvointialueen organisaatiota sekä täsmennetty sosiaalityöntekijöiden varallaolosta maksettavaa palkkiota.

Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neuropsykiatristen asiakkaiden hoitoon pääsystä

Aluehallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien hoitotakuun toteutumista neuropsykiatristen asiakkaiden hoitoon pääsystä.

Jononpurku tapahtuu omalla henkilöstöllä lisätyönä ja kustannukset kohdennetaan Kestävän Kasvun Kainuu II -hankkeelle työpanoksen siirrolla.

Paikallinen virka- ja työehtosopimus kipsaajien kutsurahasta

Aluehallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen kipsaajien kutsurahasta. 

Kainuun hyvinvointialue sekä Tehyn Kainuun ammattiosasto ry ja SuPer Kainuun paikallisyhdistykset ovat tehneet paikallisen virka- ja työehtosopimuksen kipsaajien kutsurahasta, joka on voimassa määräaikaisena 26.3.2024 - 31.8.2025 välisen ajan. 

Kutsurahan maksamisen edellytyksenä ovat kriittiset kipsaustilanteet, joissa potilas- /asiakasturvallisuus on uhattuna, eikä potilaiden/asiakkaiden hoitoon saada muutoin riittävän ammattitaitoista henkilökuntaa.

Paikallinen sopimus lomarahan maksamisesta

Aluehallitus hyväksyi paikallisen sopimuksen päivityksen lomarahan maksamisesta.

Edellinen sopimus vaati päivittämistä lomarahan maksukuukauden osalta. Tällä pyritään välttämään mahdollisia takautuvia lomarahamaksuun liittyviä palkankorjauksia. Lomaraha määräytyy heinäkuun palkan mukaan ja maksu tapahtuu heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintakertomukset 2023 

Aluehallitus merkitsi nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintakertomukset 2023 tiedoksi.

Hallintosääntö ja vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt määrittelevät, että näiden tulee antaa vuosittainen toimintakertomus.

Valtuustoaloite: Tukea turinatuvalle

Aluehallitus päätti lähettää aloitteen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan valmisteltavaksi, ja päätti, että vastaus aloitteeseen tulee valmistella kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Valtuustoaloite: Erityistarkastus Kainuun hyvinvointialueen ateriapalvelujen toimintamallista

Aluehallitus päätti lähettää aloitteen hallinto- ja tukipalvelujen toimialueelle valmisteltavaksi, ja päätti, että vastaus aloitteeseen tulee valmistella syyskuun 2024 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja medialle:

  • Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari (044 332 9089), hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 688 4055)