Tiedote 12.02.2024

Kainuun aluehallitus käsitteli henkilöstöstrategiaa ja talouden hallintaa

Kainuun aluehallituksen kokouksessa 12. helmikuuta keskeisinä asioina oli hyvinvointialueen uuden henkilöstöstrategian käsittely sekä talouden riskien ja seurannan menettelyt.

Henkilöstöstrategiaa on valmistelu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen kanssa ja käsitelty myös tulevaisuuslautakunnassa, joka esitti aluehallitukselle sen hyväksymistä. Henkilöstöstrategia perustuu hyvinvointialueen strategiaan. Se vahvistaa, selkeyttää ja yhtenäistää Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöjohtamista. ”Ehdottomasti keskeisin tavoite on riittävän henkilöstön saanti ja pitäminen”, korostaa Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. ”Työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen sekä rekrytoinnin tehostaminen ovat tässä painopisteenä”.

Talouden ja toiminnan ohjausta suunnataan yhä vahvemmin ennakoivaan ja nopeammin reagoivaan suuntaan. Toimialueilta odotetaan myös kykyä toimeenpanna tarvittavia muutoksia. 

”Hyvinvointialueiden rahoitusta on tavoitteena korjata lähivuosina, mutta ohjaavien ministeriöiden oletus on, että menokasvu jää alle 1,5 %. Tämä on kovin optimistinen oletus, joka tarkoittaa, että meidän tulee yhä voimakkaammin hillitä kustannuksia. Vaikka viime vuoden alijäämä jääkin ennustetta pienemmäksi, ei se tarkoita pysyvää käännettä taloudessa. Tuloksellisuuden eteen on tehtävä jatkuvaa työtä organisaation kaikilla tasoilla. Huomattavaa on kuitenkin, että emme Kainuussa ole suuntaamassa lomautusten tai yleisten irtisanomisten linjalle – sote- ja pelastusalan ammattilaisia tarvitaan kipeästi täyttämään poistumaa”, toteaa Jukka Lindberg.

Kokousasioita lyhyesti

Talouden riskit ja seuranta 2024

Aluehallitus merkitsi talousarvion 2024 vaikuttavat riskit tiedoksi, ja velvoitti hyvinvointialuejohtajan saattamaan toimeenpanoon pykälässä kuvatut toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

Vuoden 2024 talouden seuranta toteutetaan aluehallituksessa kuukausittaisella talouden seurannalla ja ennusteella. Yleisinä talouden ja toiminnan riskeinä voidaan pitää rekrytointivaikeuksia, vuokratyövoimaan liittyvää kohtuuttoman korkeaa kustannustasoa sekä tuloksellisuuskehityksen hitautta. Toimialueet ovat esittäneet alakohtaisia riskejä sekä niiden hallintaan liittyviä toimia.

Kansainvälisen rekrytoinnin kilpailutus Pohjoisella YTA -alueella

Aluehallitus päätti, että Kainuun hyvinvointialue osallistuu Pohjoisen yhteistoiminta-alueen kansainvälisen rekrytoinnin yhteiskilpailutukseen.

Kilpailutuksella valitaan kansainväliseen rekrytointiin erikoistuneita toimittajia Pohjoiselle yhteistoiminta-alueelle (Lapin HVA, Kainuun HVA, Pohjois-Pohjanmaan HVA, Keski-Pohjanmaan HVA) sairaanhoitajien, lähihoitajien ja hoiva-avustajien hankkimiseksi hyvinvointialueen ilmoittaman tarpeen mukaisesti.

Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöstrategia

Aluehallitus hyväksyi olevan Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöstrategian 2024–2025, ja esittää sen edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Strategia on valmisteltu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Asia on käsitelty myös yhteistyötoimikunnassa. Tulevaisuuslautakunta esittää henkilöstöstrategiaa hyväksyttäväksi.

Sitoumuksen pyytäminen Kainuun hyvinvointialueelta, Sotekeskus 1 -hanke

Aluehallitus palautti asian valmisteluun hyvinvointialueen vuokraamien tilojen sekä investointeja vastaavien sopimusten tarkentamiseksi. 

Sotkamon kunnanhallitus on pyytänyt Kainuun hyvinvointialuetta sitoutumaan vuokraamaan kyseisessä hankkeessa rakennettavat suunterveydenhuollon, mielenterveyspalvelujen sekä akuutin tilat.

Aluevaltuuston jäsenen eropyyntö 1. varapuheenjohtajan tehtävästä

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää eron Anne Kemppaiselle aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä, ja valitsee aluevaltuustolle 1. varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakunnan jäsenten muutokset

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Pasi Arffmanille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja Valtteri Arffmanille tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, sekä valitsee heidän tilalleen uuden varsinaisen jäsenen ja varajäsenen.

Kaihileikkauspalvelusetelin käyttöönotto terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa

Aluehallitus päätti kaihileikkauspalvelusetelin käyttöönotosta terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa 1.3.2024 lähtien. Kaihileikkauspalvelusetelin arvo on 700 € / silmä ja palveluntuottaja voi periä potilaalta omavastuuosuuden, enintään 150 €. 

Palveluseteli on vaihtoehto Kainuun hyvinvointialueen terveydenhuollon omana toimintana järjestetylle palvelulle. Hyvinvointialue valitsee kaihipalvelusetelijärjestelmään otettavat potilaat leikkauskriteerien mukaisesti ja antaa palvelusetelin sen palvelumuodokseen valinneelle potilaalle.

Kainuun hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.3.2024 alkaen

Aluehallitus hyväksyi esitetyn muutoksen akuutin kotisairaalahoidon asiakasmaksuihin Kainuun hyvinvointialueella 1.3.2024 alkaen. Jatkossa jokainen käynti laskutetaan erikseen, riippumatta käyntien määrästä vuorokaudessa. Muut akuutin kotisairaalatoiminnan maksuperusteet pysyvät ennallaan.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 57 § mukainen laskutushinnasto

Aluehallitus hyväksyi hallintosäännön 68 §:ään ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain 57 §:ään perustuvat laskutushinnat vuodelle 2024. Näiden mukaiset korvaukset peritään palveluja käyttävien asiakkaiden hyvinvointialueilta tai täyden korvauksen potilaiden hoidosta asianomaiselta taholta (vakuutusyhtiöt, Valtionkonttori ym.).

Valtuustoaloite: Myötätuntoa ja kannattelevaa ekososiaalista ympäristöä kainuulaisille

Aluehallitus päätti antaa aluevaltuustolle aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi, ja esittää, että aluevaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Aloitteessa ehdotetaan, että kaikki kainuulaiset ihmisosaajat (luottamushenkilöt, sote-ammattilaiset, pelastajat ja kolmannen sektorin toimijat) koulutetaan perustietoihin traumainformoidusta positiivisesta työotteesta. Lisäksi ehdotetaan, että kaikille kainuulaisille tarjotaan maksuton verkkokoulutus traumainformoidusta työotteesta ja positiivisesta kasvatuksesta.

Vastauksessa todetaan, että kyse on sinänsä kannatettavasta esityksestä, mutta on huomioitava sen edellyttämät resurssit suhteessa hyvinvointialueen perustehtävien hoitamiseen. Lisäksi on harkittava missä määrin aloitteen edellyttämät toimet kuuluvat hyvinvointialueen vastuulle. Koulutukset voidaan toteuttaa esimerkiksi kolmannen sektorin toimesta ja hyvinvointialueen nykyisen koulutusjärjestelmän avulla tarkoituksenmukaisilta osin.

Valtuustoaloite: Invaparkkien lisääminen uuden sairaalan edustalle

Aluehallitus päätti antaa aluevaltuustolle aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi, ja esittää, että aluevaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Vastauksena aloitteeseen todetaan, että ratkaisuja sairaalan liikennejärjestelyihin etsitään yhteistyössä suunnittelijoiden ja hyvinvointialueen kanssa.

Valtuustoaloite: Palveluverkkoa koskevien päätösten siirtäminen aluevaltuustolle

Aluehallitus päätti antaa aluevaltuustolle aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi, ja esittää, että aluevaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Vastauksena todetaan, että valmisteilla on hallintosäännön muutos kesäkuuhun 2024 mennessä. Tämän valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä on mahdollista käydä keskustelu aloitteessa esitetyssä muutoksessa.

Kainuun hyvinvointialueen valtuusto- ja jäsenaloitteet 2023

Aluehallitus päätti saattaa hyvinvointialueen valtuusto- ja jäsenaloitteiden yhteenvedon ja niiden käsittelytilanteen aluevaltuustolle tiedoksi. Lisäksi aluehallitus toteaa, että valmistelussa olevat keskeneräiset aloitteet on käsiteltävä viivytyksettä loppuun.