Tiedote 20.05.2024

Kainuun aluehallitus on kokouksessaan käsitellyt hyvinvointialueen taloutta, hankintoja ja omavalvontaa.

Kainuun aluehallituksen kokous 20. toukokuuta 2024 

Kainuun aluehallitus on kokouksessaan käsitellyt hyvinvointialueen taloutta, hankintoja ja omavalvontaa. 

”Kuluvan vuoden kustannuskehitys viittaa siihen, että alijäämää uhkaa muodostua. Tammi-maaliskuun ennuste on 29,9 M euroa alijäämäinen. Huhtikuun alustavien tietojen mukaan tilanne on hieman valoisampi. Lisätalousarviossa kesäkuun valtuustolle esitettävä kahden miljoonan leikkaus on tärkeä, mutta myös ensi vuoden talousarvion valmistelussa kiristyvä rahoitus tulee vaikuttamaan toimialueiden resursseihin”, kommentoi Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. 

Kuhmon uuden sote-keskuksen rakentamishankkeen tarjouskilpailu on käynnistymässä kesän aikana. ”Etsimme rakentajaa, joka investoi hankkeeseen ja vuokraa tilat hyvinvointialueelle. Lähtökohtana on modulaarinen rakennus eli elinkaarensa aikana tiloiltaan joustava kokonaisuus. Tavoitteena on, että kesän 2025 aikana rakennus olisi käyttöön otettavissa”, toteaa Lindberg. 

Kokousasioita lyhyesti 

Talouden riskit ja seuranta 2024 sekä osavuosiraportti 1.1.-31.3.2024 

Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi talousarvion 2024 osavuosiraportin ajalta 1.1.-31.3.2024 ja esittää sen aluevaltuustolle tiedoksi .  

Talousarvion mukaan valtion rahoitus vuodelle 2024 on 374,3 milj. euroa, ja se on -26,9 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-maaliskuun toteuman perusteella on -29,9 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 3,0 milj. euroa talousarvion alijäämää suurempi. Toimialueet velvoitettiin toimenpiteisiin talousarvion alijäämän pienentämiseksi enimmillään -24,9 M€ tasolle.

Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 18,8 % talousarviosta ja -2,4 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää vähemmän. Toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin vuositasolla toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Toimintakuluja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 23,2 % talousarviosta ja 9,9 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 3,5 milj. euroa ja 0,8 % talousarviota suurempina. 

Rahoitustuotot ja -kulut vuodelle 2024 ovat -0,8 milj. euroa ja niitä arvioidaan kertyvän 1.1.-31.3.2024 toteuman perusteella -0,5 milj. euroa. Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2024 on talousarvion mukainen 13,1 milj. euroa.  

Talousarvioon 2024 tullaan kohdentamaan 2,0 milj. euron suuruinen järjestämissuunnitelman kehitysohjelmiin perustuva toimintakulujen leikkaus, joka kohdennetaan toimialueille talousarvion 2024 toimintakatteiden mukaisessa suhteessa. Talousarviomuutokset 2024 kokonaisuudessaan, ml. ateriapalveluostomäärärahojen lisäykset, käsitellään aluehallituksessa ja -valtuustossa kesäkuussa. 

Osavuosiraportin perusteella on ilmeistä, että kaikilla toimialueilla eri toiminnoissa on ryhdyttävä kustannusten kasvua hillitseviin toimenpiteisiin, jotta talouden minimitavoite koko organisaation osalta saavutetaan. 

Kuhmon sote-keskuksen tiloja koskeva konsepti ja hankintamenettely 

Aluehallitus hyväksyi hankinnan toteuttamisen vuokrahankemallilla sekä valtuutti hyvinvointialuejohtajan viimeistelemään hankinta-asiakirjat ja käynnistämään kilpailutuksen. 

Kainuun hyvinvointialue käynnistää Kuhmon uuden sote-keskuksen rakennushankkeen kilpailutuksen. Tavoiteaikatauluna on saada kilpailutusvaihe päätettyä elo-syyskuun aikana, jonka jälkeen valitun toimittajan kanssa käynnistyy tekninen suunnittelu- ja toteutusvaihe. Tavoitteena on rakennuksen valmistuminen ja käyttöönotto kesän 2025 aikana. 

Kainuun hyvinvointialueen hankintaohje 

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen hankintaohjeen sekä tarvittavat täydennykset asiakirjaan ilman erillistä aluehallituksen käsittelyä. 

Kainuun hyvinvointialueen omavalvontaohjelman päivitys 

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen omavalvontaohjelman päivityksen.  

Omavalvontaohjelma on lakisääteinen dokumentti, jonka tavoitteena on määrittää ja ohjata palvelujen omavalvontaa. Omavalvonnalla varmistetaan asiakkaiden ja potilaiden perusoikeuksien toteutuminen, asiakas- ja potilasturvallisuus, laadultaan hyvät palvelut sekä eri toimijoiden toimintaedellytysten ja velvollisuuksien yhdenmukaisuus. 

Edustajat Tervia Logistiikka Oy:n kokouksiin 

Aluehallitus valitsi Tervia Logistiikka Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä tällä hallituskaudella jäljellä oleviin Tervia Logistiikka Oy:n yhtiökokouksiin.edustajaksi Mikka Kortelainen ja varaedustajaksi Esa Ahonen.