Tiedote 13.11.2023

Kainuun aluehallitus päätti ensihoidon monituottajamalliin siirtymisestä

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus on äänin 6–5 hyväksynyt esityksen ensihoidon monituottajamalliin siirtymisestä. Aluehallitus valitsi yksimielisesti MedGroup Ensihoitopalvelu Oy:n palvelutuottajaksi oman ensihoitopalvelun rinnalle. Hankinta sisältää neljän päiväaikaisen ensihoidon ambulanssiyksikön laajuisen palvelun viiden vuoden sopimuksella. Sopimuksen arvo on noin 2,07 M€ vuodessa. Vuotuiset kustannussäästöt nykyiseen toimintamalliin verrattuna ovat yli miljoona euroa.

”Osaulkoistukseen siirtymällä otamme käyttöön myös uuden toimintamallin, jossa päiväaikainen toiminta tehostuu merkittävästi samalla, kun turvaamme yöaikaisen valmiuden. Näin voimme tukea koko alueella muita liikkuvia palveluita, kuten akuuttia kotisairaalaa. Hankittavien ensihoitoyksiköiden asemapaikat tulevat sijaitsemaan Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella, joista ne palvelevat koko aluetta. Lisäksi Kajaaniin sijoittuu yksi varayksikkö”, selventää Kainuun hyvinvointialueen akuuttihoidon ja pelastuksen toimialuejohtaja Sami Mäenpää. 

Ensihoidon henkilöstön osalta on ollut käynnissä yhteistoimintaneuvottelut työnantajan sekä henkilöstöjärjestöjen välillä. ”Päätöksen myötä käynnistyvät uuden toimintamallin järjestelyt sekä henkilöstön uudelleen sijoittaminen. Muutokset tarkoittavat myös erilaisia työaikajärjestelyitä, jotka vaikuttavat sekä hyvinvointialueen että uuden toimijan henkilöstöön”, kertoo Sami Mäenpää.

Tämän päiväisessä kokouksessaan Kainuun aluehallitus käsitteli myös uudelleen aluevaltuustolle esitettävää pelastustoimen palvelutasopäätöstä. Aiemmasta aluevaltuuston kokousmateriaalista puuttui osia liiteaineistosta.

Aluehallitus päätti myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista sekä lausunnosta hyvinvointialuelain muutokseen liittyen. 

Kokousasioita lyhyesti

Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2023

Aluehallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2023 osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2023 ja esittää raportin aluevaltuustolle tiedoksi.

Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-syyskuun toteuman perusteella on -24,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 8,3 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi. 

Toimintatuottoja arvioidaan toteutuvan 57,3 milj. euroa, joka on 3,0 milj. euroa (5,0 %) talousarviota pienempinä. Toimintakuluja arvioidaan toteutuvan 433,3 milj. euroa, joka on 14,0 milj. euroa (3,1 %) talousarviota pienempinä. Valtion rahoituksen negatiivinen kertakorvaus on 2,7 milj. euroa.

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan olevan yhteensä -1,6 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän, mikä johtuu korkotason nousun myötä pankkitalletuksille maksettavista korkotuotoista. Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2023 on talousarvion mukainen 13,2 milj. euroa.

Pelastustoimen palvelutasopäätös 2024–2027

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle palvelutasopäätöksen 2024–2027 hyväksymistä turvallisuusjaoston esityksen mukaisesti.

Lisäksi aluehallitus edellyttää, että palvelutasopäätös tarkistetaan keväällä 2024 toukokuun loppuun mennessä siten, että palvelutasopäätöksessä esitetään keinot millä riskiarvioinnin mukaiset riskikohteet saavutetaan tavoiteajassa.

Ensihoidon kilpailutus

Aluehallitus hyväksyi äänin 6–5 ensihoidon monituottajamallin käyttöönoton omaa toimintaa taloudellisesti tehokkaampana ja alueellisesti kustannusvaikuttavampana toimintamallina. 

Aluehallitus valitsi yksimielisesti palveluntuottajaksi MedGroup Ensihoitopalvelu Oy:n. Hankinta sisältää neljän päiväaikaisen ensihoidon ambulanssiyksikön laajuisen palvelun viiden vuoden sopimuksella. Lisäksi tilaaja varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden optiokaudella. Sopimuksen arvo on noin 2,07 M€ vuodessa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet noudatettavaksi Kainuun hyvinvointialuekonsernissa.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on edistää hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia Kainuun hyvinvointialuekonsernin toimielimiä, johtoa ja esihenkilöitä sekä kaikkea hyvinvointialuekonsernin toimintaa.

Lausunto hyvinvointialuelain muuttamisesta

Aluehallitus hyväksyi valtiovarainministeriölle annettavan lausunnon.

 

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi