Tiedote 06.05.2024

Kainuun aluehallitus päätti käynnistää kehitysohjelmien toimeenpanon

Kainuun aluehallitus on päättänyt talouden tasapainottamiseen liittyvien kehitysohjelmien toimeenpanosta. Näiden vaikutusten arvioidaan olevan 1,5–3 miljoonan euron tasolla kahden seuraavan vuoden aikana. Lisäksi aluevaltuustolle esitetään kahden miljoonan euron säästötoimien kohdentamista kuluvan vuoden talousarvioon.

”Lisätalousarviossa kaikille toimialueille kohdennetut säästöt ovat välttämättömiä alijäämän pienentämiseksi. Korostan tässä toimeenpanon tärkeyttä myös yksittäisten esihenkilöiden ja työntekijöiden tasolla. Erityisesti toimintamallien tehostamisella on tässä suuri merkitys, kun kyse on koko organisaatiota koskevasta säästötavoitteesta. Esityksissä ei ole yleisiä koko henkilöstön muutosneuvotteluita tai lomautuksia, sillä työpanokset tarvitaan palveluiden tuottamiseen ja muutoksen johtamiseen”, toteaa Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

”Keskeiset palveluverkkoa koskevat linjaukset ovat tällä hetkellä hyvin maltillisia mutta samalla odotukset palvelujen kokonaistuloksellisuuden parantamiselle ovat suuret. Nykyisten kiinteiden toimipisteiden osalta suuria muutoksia ei olla valmistelemassa, mutta esimerkiksi toimitiloja tiivistetään tai palveluaikoja voidaan muuttaa kysynnän mukaisesti. Jatkossa palvelut on tuotettava nykyistä hieman pienemmillä resursseilla”, jatkaa Lindberg.

”Kainuun tilanne eroaa tässäkin monista muista hyvinvointialueista, sillä olemme toimineet maakunnallisesti jo pitkään. Sopeuttaminen on tarpeen, mutta lähinnä toimet ovat enemmän sisällöllisiä kuin radikaalisti palveluita leikkaavia”, kommentoi aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari.

Organisaation osalta toimialueiden jakoa muuttavia toimia ei sisälly kehitysohjelmiin. Poliittiseen päätöksentekorakenteeseen liittyvä valmistelu aloitetaan siten, että mahdolliset muutokset ovat tiedossa ennen kevään 2025 aluevaaleja. ”Tämä nähdään demokratian kannalta tärkeäksi, jotta jo vaaleissa tiedetään mihin tehtäviin poliittinen vaikuttaminen hyvinvointialueella liittyy”, korostaa Huotari.

Kokousasioita lyhyesti

Kehitysohjelmat

Aluehallitus hyväksyi esitetyt kehitysohjelmat ja päätti aloittaa kehitysohjelmien toimeenpanon välittömästi. Aluehallitus merkitsi tiedoksi Vuolijoen aluelautakunnan kannanoton Kainuun hyvinvointialueen palveluista. 

Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle 

  • taajamien palvelujen perustamista kiinteille palvelupisteille liikkuvien palvelujen sijasta,
  • 2 miljoonan euron negatiivisen lisätalousarvion kohdentamisesta toimialueille niiden talousarvio-osuuksien suhteessa,
  • kiinteistöjen YTA-tasoisen kehittämisen ja suunnittelun käyttöönottoa.

Kehitysohjelmat ovat yksi keino saavuttaa taloudellinen tasapaino Kainuun hyvinvointialueella, ja niillä tavoitellaan 2024 osalta alijäämän supistamista noin -25 M euroon. Osa-alueet määrittyvät syksyn 2023 ministeriöiden ohjausneuvotteluiden pohjalta. Ohjaavina elementteinä ovat hyvinvointialueen strategian lisäksi järjestämissuunnitelman tavoitteet sekä periaatteet. Kehitysohjelmien toimenpiteiden säästöt vuosille 2025 ja 2026 on arvioitu olevan 1,5–3,0 M€ kokoluokkaa.

Palveluverkon ja palvelutapojen uudistamisen peruslinjana on palveluaikojen supistaminen nykyisissä palvelupisteissä. Liikkuvia palveluita ei merkittävästi lisätä, mutta toimitiloissa nähdään merkittäviä tiivistämismahdollisuuksia. Digipalveluiden käytön laajentamisessa nähdään edelleen mahdollisuuksia myös tuottavuuden näkökulmasta.

Keskussairaalan osalta keskeisenä tavoitteena on kyky ylläpitää tuloksellisesti toimivaa päivystävää sairaalaa. Tuottavuuden välitön parantaminen edellyttää panosten, tuotosten, laadun ja vaikuttavuuden tehokasta johtamista.

Henkilöstön saatavuuden parantaminen sekä hyvinvoinnin tukeminen edellyttää useita konkreettisia toimenpiteitä ja kattavaa systemaattista käyttöönottoa johtamisessa.

Pohjoisen yhteistyöalueen (YTA) puitteissa siirrytään yhteiseen matkapalvelukeskukseen, edistetään kansainvälisen rekrytointia, sote-keskusten tilakonseptia sekä hankintayhteistyötä ja YTA-tasoista kiinteistöjen kehittämistä ja suunnittelua.

Hyvinvointialueen poliittiseen toimielinrakenteeseen mahdollisesti toteutettavat muutokset ehdotetaan valmisteltavaksi viimeistään syyskuuhun 2024 mennessä. Organisaatiorakennetta ehdotetaan muutettavaksi vasta 2025 vaalien jälkeen, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Toimialuerakenteen sisällä voidaan tehdä tarvittavat muutokset virkahenkilöiden ja aluehallituksen toimivaltuuksien puitteissa.

Ennaltaehkäisevän yhteistyön perusrakenteet yhdessä kuntien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa vakiinnutetaan.

Henkilöstöltä tulleet kehitysehdotukset arvioidaan ja palkitaan 2024 aikana suunnitelman mukaisesti, ja ideakilpailu muutetaan osaksi organisaation pysyviä rakenteita.

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun hyvinvointialueen palvelupisteissä kesällä 2024

Aluehallitus hyväksyi kesän 2024 muutokset ja toiminnan rajaukset. 

Poliittista toimielinrakennetta valmistelevan työryhmän nimeäminen

Aluehallitus nimesi poliittisista päättäjistä muodostuvan työryhmän valmistelemaan poliittista toimielinrakennetta Kainuun hyvinvointialueella. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus Kainuun hyvinvointialueen poliittiseksi toimielinrakenteeksi 30.9.2024 kokoontuvalle aluevaltuustolle.

Aluehallitus valitsi työryhmän puheenjohtajaksi Miikka Kortelaisen, varapuheenjohtajaksi Paavo Enrothin ja jäseniksi Paavo Oikarisen, Raimo Piiraisen, Sami Kilpeläisen, Anne Kemppaisen ja Hannu Korhosen. Toimialuejohtaja Timo Halonen toimii työryhmän valmistelijana ja sihteerinä.

Kainuun hyvinvointialueen toimitilaohjelma

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen toimitilaohjelman ja sisäisen vuokrauksen käsikirjan.

Toimitilaohjelmassa kuvataan hyvinvointialueen kiinteistö- ja toimitilajohtamisen strategiset tavoitteet sekä toimitilojen hallinnan periaatteet. Ohjaavana tekijänä on Kainuun hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma ja sen tilainvestointeja koskevat periaatteet.

Toimitilasuunnitelmaa on päivitettävä palveluverkkosuunnittelun mukaan. Myös pelastustoimen palvelutasopäätöksellä on vaikutusta toimitilaohjelman sisältöön ja päivitystarpeeseen.

Kainuun hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.5.2024 alkaen

Aluehallitus hyväksyi asiakasmaksut Kainuun hyvinvointialueella 1.5.2024 alkaen.

Asiakasmaksuhinnaston tekstiosia on tarkennettu mm. toimialueilla havaittujen muokkaustarpeiden takia.

Aluehallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuhinnastoon mahdolliset teknisluonteiset tai vähäiset lakisääteisyydestä johtuvat perustellut muutokset ja täydennykset asiakasmaksuhinnastossa noudatettujen periaatteiden ja perusteiden mukaisesti.

Lakkautettavat vakanssit / ikäihmisten palvelut

Aluehallitus päätti lakkauttaa hoitokoti Pihlajan liikkeenluovutuksen myötä tyhjiksi jääneet vakanssit (7 lähihoitajan ja 1 sairaanhoitajan tehtävää).

Hoitokoti Pihlaja siirtyi liikkeenluovutuksella yksityiselle palveluntuottajalle 1.2.2024 alkaen.

 

Lisätietoja medialle:

  • Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari (044 332 9089), hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 688 4055)