Tiedote 18.12.2023

Kainuun aluevaltuusto hyväksyi talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2025–2027

Kainuun aluevaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2027. Kainuun hyvinvointialueen toinen toimintavuosi on talousarvion mukaan noin 27 milj. euroa alijäämäinen, jonka lisäksi tavoitteena on edelleen supistaa se -25 miljoonaan. ”Valtion rahoitusta arvioidaan olevan noin 374 miljoonaa euroa, mutta toimintamenoja, rahoituskuluja ja investointien poistoja merkittävästi tätä enemmän. Vuoden 2023 alijäämä huomioiden kumulatiivinen alijäämäennusteemme on lähes 50 M€. Tämä tarkoittaa toiminnan sopeuttamista käytettävissä oleviin voimavaroihin, ja tässä eurojen lisäksi meitä haastaa yhä vakavammin henkilöstön saatavuus”, toteaa vs. hyvinvointialuejohtaja Timo Halonen.

Hyvinvointialueella käynnistetään kuusi kehitysohjelmaa, joilla toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Näitä ovat erityisesti palveluverkon ja palvelutapojen uudistaminen sekä Kainuun keskussairaalan johtamisen ja tuottavuuden kehittäminen. Myös henkilöstön saatavuuden ja ostopalveluiden tasapainottaminen on nostettu keskeiseksi tehtäväksi.

”Keväällä kehitysohjelmien lisäksi päätöksentekoon tuodaan lisätalousarvio, jolla menokehitystä leikataan. On selvää, että muutokset vaikuttavat monin tavoin työntekijöihin ja asukkaisiin. Samalla on pystyttävä tukemaan ihmisiä muutoksen keskellä ja tarkastelemaan myös organisaatiotamme ja sen johtamista”, korostaa Timo Halonen. Kehitysohjelmista vastaavat viranhaltijat raportoivat aluehallituksen asettamalle poliittiselle seuranta- ja koordinaatioryhmälle.

Kainuun hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä v. 2025–2028 on 38,9 milj. euroa, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rakennus-, laite- ja kalusto sekä ict-investointeja. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vastaavalla ajalla on 6,3 milj. euroa. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi palvelutuotannossa käytettävien rakennusten vuokrasopimuksia ja ICT-sopimuksia, jotka kohdistuvat käyttötalouteen. 

Aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari kiitti kokouksessa päättäjiä, hyvinvointialueen henkilöstöä ja kainuulaisia yhteistyöstä. ”Kainuun hyvinvointialueen ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna luottamushenkilöillä on ollut käsillä kaksi suurta aihekokonaisuutta: kevätkaudella palveluita koskeva järjestämissuunnitelma ja syyskaudella talouskehitys” kuvaa aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari. ”Nämä ovat luonnollisesti saman asian eri puoliskoja, joita emme voi erottaa toisistaan. Päätöksentekijöiden on hahmotettava mitä palveluita järjestetään ja miten nykyisessä rahoitusmallissa nämä pystyttäisiin parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan. Kuten talousarviosta nähdään, tämä punnitseminen tulee jatkumaan useita vuosia”, summaa Lukkari. 

Kokousasioita lyhyesti

Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2027

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion 2024 aluehallituksen esityksen mukaisesti.

Vuoden 2024 alijäämätavoitteeksi asetettiin -25,0 milj. euroa. Aluevaltuustolle tuodaan päätettäväksi toimenpiteet sisältävä lisätalousarvio tavoitteeseen pääsemiseksi huhtikuun 2024 loppuun mennessä.

Vuoden 2024 toimintakate on -387,3 milj. euroa ja valtion rahoitus 374,3 milj. euroa. Rahoituserien, -0,8 milj. euroa, jälkeen vuosikatteeksi muodostuu -13,8 milj. euroa. Poistojen arvioitu kertymä on 13,1 milj. euroa ja vuoden 2024 talousarvion mukainen alijäämä -26,9 milj. euroa.

Kainuun hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025–2028

Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2025–2028 ja päätti lähettää investointisuunnitelmaa koskevan esityksen valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointisuunnitelmassa vuosina 2025–2028 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 37,4 milj. euroa. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa v. 2025–2028 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 1,5 milj. euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä v. 2025–2028 on yhteensä 6,3 milj. euroa.

Kainuun hyvinvointialueen avaava tase 1.1.2023

Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen avaavan taseen, jonka loppusumma on 292 943 386,36 € ja peruspääomana 12 891 761,10 €. 

Avaava tase kokoaa yhteen 1.1.2023 toimintansa aloittaneen Kainuun hyvinvointialueen eri tahoilta siirtyneen omaisuuden ja vastuut sekä muodostaa hyvinvointialueen peruspääoman tason. Tämä muodostuu Kainuun hyvinvointialueen valmistelun aikaisesta taseesta (tilinpäätös 31.12.2022), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän taseesta (tilinpäätös 31.12.2022) sekä kunnilta hyvinvointialueelle siirtyneistä vastuista ja omaisuudesta. 

Osavuosiraportti 1.1. - 30.9.2023

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion 2023 osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2023.

Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-syyskuun toteuman perusteella on -24,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 8,3 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi. 

Toimintatuottoja arvioidaan toteutuvan 57,3 milj. euroa, joka on 3,0 milj. euroa (5,0 %) talousarviota pienempinä. Toimintakuluja arvioidaan toteutuvan 433,3 milj. euroa, joka on 14,0 milj. euroa (3,1 %) talousarviota pienempinä. Valtion rahoituksen negatiivinen kertakorvaus on 2,7 milj. euroa.

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan olevan yhteensä -1,6 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän, mikä johtuu korkotason nousun myötä pankkitalletuksille maksettavista korkotuotoista. Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2023 on talousarvion mukainen 13,2 milj. euroa.

Tilivelvolliset 2023

Aluevaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen Kainuun hyvinvointialueen tilivelvollisista vuodelle 2023. Tilivelvollisia ovat aluehallituksen ja sen alaisten toimielinten jäsenet, varajäsenet sekä tehtäväalueidensa johtavat viranhaltijat.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Aluevaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet noudatettavaksi Kainuun hyvinvointialuekonsernissa.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, jotka ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on edistää hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia Kainuun hyvinvointialuekonsernin toimielimiä, johtoa ja esihenkilöitä sekä kaikkea hyvinvointialuekonsernin toimintaa.

Vastaus Kainuun hyvinvointialueen arviointikertomukseen 2022

Aluehallitus päätti antaa lausunnon ja toimittaa sen aluevaltuustolle tiedoksi. Lausunnossa on esitetty toimialuejohtajien vastaukset tarkastuslautakunnan havaintoihin ja tarkentaviin kysymyksiin.

Vastaus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän arviointikertomukseen 2022

Aluehallitus päätti antaa lausunnon ja toimittaa sen aluevaltuustolle tiedoksi. Lausunnossa on esitetty vastaukset tarkastuslautakunnan havaintoihin ja tarkentaviin kysymyksiin.

Valtuustoaloite: Palveluseteli terapioihin

Aluevaltuusto merkitsi aloitteeseen annetun aluehallituksen vastauksen tiedoksi ja totesi asian loppuun käsitellyksi. Valtuustoaloitteessa (27.2.2023) esitettiin, että Kainuun hyvinvointialue ottaisi käyttöön palvelusetelin psykoterapiaan ja muihin lyhytterapioihin.

Vastauksessa todetaan, että Kainuun hyvinvointialueella myönnetään maksusitoumuksia sekä nuorille että aikuisille psykoterapiapalveluihin. Lisäksi Kainuun hyvinvointialueella on tehty oman toiminnan kehittämistoimenpiteitä lievempien mielenterveysongelmien hoidon kehittämiseen. Kainuun hyvinvointialueella seurataan, miten hoidon porrastus toimii ja millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on lievempien mielenterveyshäiriöiden hoitoon.

Mikäli palvelutarve jatkaa kasvuaan, Kainuun hyvinvointialueella arvioidaan ja selvitetään tarkemmin palvelusetelin käyttöönottoa psykoterapiapalveluissa. 

Sidonnaisuudet 2023

Aluevaltuusto merkitsi sidonnaisuudet 2023 tiedoksi.

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaisesti luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajistoa sekä hyvinvointialuejohtajaa sekä hänen sijaisiaan ja lautakuntien esittelijöinä toimivia viranhaltijoita.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan hyvinvointialuelain mukaisesti yleisessä tietoverkossa.

 

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi

Lisätietoja medialle: 

  • Aluevaltuuston pj Anne Lukkari (040 757 3263), vs. hyvinvointialuejohtaja Timo Halonen (040 557 8077)