Tiedote 29.04.2024

Kainuun aluevaltuustossa esillä pelastustoimea ja talousasioita

Kainuun aluevaltuusto on tänään kokouksessaan käsitellyt pelastustoimea koskevia asioita. Aluevaltuusto hyväksyi Pohjois-Suomen yhteistyöaluetta koskevan pelastustoiminnan yhteistyösopimuksen. Sopimus koskee tehtäviä, joita voidaan tarvittaessa siirtää yksittäiselle hyvinvointialueelle ja/tai tuottaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella. Sopimuksella sovitaan myös pelastustoiminnan johtamisesta, hälytysohjeiden laatimisesta ja avunannon korvaamisen periaatteista.

Toisena asiana aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen, että palvelutasopäätös tarkistetaan aluehallintoviraston edellyttämän suunnitelman hyväksymisen jälkeen syksyllä 2024. Tällöin palvelutasopäätöksessä esitetään keinot,​ millä riskiarvioinnin mukaiset riskikohteet saavutetaan tavoiteajassa.

”On selvää, että kainuulaisten turvallisuuden varmistaminen on yhteinen huolemme, mutta nykyinen rahoitusmalli ja -taso sekä koulutetun henkilöstön saatavuus vaikeuttavat valmiuden välitöntä parantamista. Esitettyihin lisävirkoihin ei ole erillistä määrärahaa, vaan käytännössä sitä vastaava summa on vähennettävä muusta toiminnasta”, toteaa Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. ”Realistisinta olisi laajemmin tarkastella harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden rakenteita. Vaatimukset henkilöstölle ja tavoittamisajoille ovat kovia, eikä niissä ole paikallisia soveltamismahdollisuuksia. Näihin tulee kiinnittää huomiota erityisesti niiltä osin, kun voimme yhdistää resursseja eri riskeihin varautumisessa”.

Talouskatsauksessa aluevaltuustolle esitettiin ensi vuoden talouden lähtökohtia. Vaikka hyvinvointialueiden rahoituksen tasauksen odotettiin tuovan helpotusta, niin kehysriihen leikkaukset muuttivat tilannetta. Ennakkotietojen perusteella näyttää siltä, että edellisiltä vuosilta kumuloitunutta alijäämää ei voitaisi kattaa vuoden 2025 aikana ilman radikaaleja lisäsopeutuksia.  ”Käytännössä kaikki alueet ovat tilanteessa, jossa taloustilanne poikkeaa merkittävästi ohjaavien ministeriöiden laskelmista. Hyvinvointialueiden näkökulmasta vaihtoehdoksi jää muuttaa rahoituslakia eli pidentää alijäämien kattamisaikaa tai keventää mahdollista arviointimenettelyä”, kertoo Jukka Lindberg.

Myös Kainuun aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari toteaa, että ennakkotiedot lähivuosien rahoitustasosta ovat huolestuttavia: ”Palvelumuutoksia on väistämättä edessä, vaikka Kainuussa isoja rakenteellisia muutoksia on tehty jo huomattavasti aiemmin kuin muilla alueilla. Valmistelussa esillä on ollut tavoite säilyttää palveluita kaikissa kuntataajamissa, mutta näiden yksityiskohtiin palataan valtuuston jatkokäsittelyssä”. 

Aluevaltuuston keskustelussa kiinnitettiin myös huomiota onnistuneeseen vaikuttamistyöhön hallituksen kehysriihessä linjattuun sairaalaverkkoon liittyen. ”Tästä esitämme parhaat kiitokset kaikille edunvalvontaan osallistuneille sekä hyvinvointialueen henkilöstölle, jotka palveluita arjessa tuottavat. Keskussairaalan kehittäminen on maakunnan elinvoiman kannalta ratkaisevan tärkeää”, jatkaa Lukkari.

Kokousasioita lyhyesti

Pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistoimintasopimus

Aluevaltuusto hyväksyi pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen. 

Sopimus koskee tehtäviä, joita voidaan tarvittaessa siirtää yksittäiselle hyvinvointialueelle ja/tai tuottaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella pelastustoimen järjestämislain 613/2021 5§ mukaisesti. Sopimuksella sovitaan myös pelastustoiminnan johtamisesta, hälytysohjeiden laatimisesta ja avunannon korvaamisen periaatteista.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2024–2027 seuranta

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi, että riskiarvioinnin mukaisten riskikohteiden saavuttamiseksi tavoiteajassa henkilöstöä pyritään lisäämään täyttämällä avoimena olevat 9 virkaa ja lisäksi pelastustoimessa on käynnistetty projekti, jonka tavoitteena on perustaa Kajaaniin uusi sopimuspalokunta sekä lisätä sopimuspalokuntalaisten määrää Kainuussa. Palvelutasopäätöksen mukaiset virat valmistellaan osana vuoden 2025 talousarviota.

Aluevaltuusto päätti, että palvelutasopäätös tarkistetaan aluehallintoviraston edellyttämän suunnitelman hyväksymisen jälkeen syksyllä 2024 siten, että palvelutasopäätöksessä esitetään keinot, millä riskiarvioinnin mukaiset riskikohteet saavutetaan tavoiteajassa.

Eronpyyntö aluevaltuuston valtuutetun tehtävästä                                           

Aluevaltuusto totesi Saara Karjalaisen menettäneen vaalikelpoisuutensa toiselle hyvinvointialueelle muuttamisen vuoksi ja myönsi Saara Karjalaiselle eron aluevaltuutetun tehtävästä. Aluevaltuuston puheenjohtaja kutsui varavaltuutettu Jouni Lämpsän jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi aluevaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.

Valtuustoaloite

Vihreiden valtuustoryhmä jätti aloitteen koskien eläinavusteisen palvelun kehittämistä. 

Tiedoksi merkittävät asiat

Syksyn 2024 aluevaltuuston kokousajankohdat ovat 30.9. ja 16.12. Aluevaltuuston talousseminaari pidetään 30.10, jolloin tarvittaessa pidetään myös aluevaltuuston kokous.

 

Kokousasiakirjat ovat saatavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla