Tiedote 04.09.2023

Kainuun hyvinvointialue Aluehallitus, kokous 4.9.2023

§ 170 Tervia Logistiikka Oy:n perustaminen

Aluehallitus hyväksyi Tervia Logistiikka Oy:n perustamisen ja merkitsee 490 kappaletta yhtiön osakkeita yhteisarvoltaan 4 900 euroa, sekä hyväksyi Tervia Logistiikka Oy:n osakassopimuksen, perustamisasiakirjan, yhtiöjärjestyksen sekä rahoitussuunnitelman.

Aluehallitus pääomittaa (SVOP-sijoitus) Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskuntaa rahoituslaskelman mukaisesti 55 080:n euroa, sekä pääomittaa perustettavaa yhtiötä 48 020 euroa SVOP sijoituksena

§ 171 Kotiateriapalveluun liittyvän kuljetushenkilöstön yt-neuvotteluiden käynnistäminen

Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut kotiateriapalveluiden osalta. Aluehallituksen päätöksen 27.3.2023 § 97 mukaisesti hankintakokonaisuuksien valmistelu ja toimeenpano ulkopuolisten palveluntuottajien löytämiseksi on käynnistetty ateria- ja puhtaanapidon sekä kotiateriapalveluiden osalta.

§ 173 Talouden seurantaraportti 1.1.-31.7.2023

Alkuperäinen talousarvio oli -33,0 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-heinäkuun toteuman perusteella on -27,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 5,7 milj. euroa talousarvion alijäämää pienempi. Ennusteeseen ei ole huomioitu

§ 175 Sijoitustoiminnan perusteet

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy sijoitustoiminnan perusteet.

Sijoitustoiminta käsittää hyvinvointialueen kassavarojen sijoittamista. Sijoitustoiminnan tulee perustua taloudelliseen tuottoon ja vähimmäisvaatimuksena on pääoman menettämisen matala riskitaso. Sijoitustoiminta on suunniteltava turvaten hyvinvointialueen maksuvalmius ja huomioiden sijoitustoimintaan liittyvien riskien kartoittaminen ja niiltä suojautuminen. Hyvinvointialue käyttää tarvittaessa ulkopuolisia sijoitusneuvonnan ja varallisuuden hoidon palveluita toimintojen optimoimiseksi ja riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi esimerkiksi riskienhallinnan näkökulmasta. Hyvinvointialue voi luovuttaa varainhoidon osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle varainhoitajalle konsultoivina tai täyden valtakirjan palveluna.

Aluehallitus valtuutti hyvinvointialueen johtajan avaaman yhden tai useamman tilin, josta maksetaan korkoa, jotta hyvinvointialueen kassavaroista saadaan tuottoa ennen varsinaisen sijoitustoiminnan käynnistymistä.

§ 176 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän korjattu tilinpäätös 2022

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen mukaiset maksuosuuksien palautukset kuntayhtymän täysjäsenkunnille. Vuodelta 2022 jäsenkunnille palautetaan maksuosuutta 4 347 373,53 euroa. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2022 korjatun tilinpäätöksen, jonka yli/alijäämä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osalta nolla (0) euroa. Aluehallitus allekirjoittaa vuoden 2022 korjatun tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Korjattu tilinpäätös annetaan tarkastuslautakuntien valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluehallitus ehdottaa, että aluehallitus antaa viranhaltijoille oikeuden tehdä tilinpäätösesitykseen teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia ja saattaa ne aluehallituksen tietoon ennen aluevaltuuston käsittelyä.

§ 177 Kainuun hyvinvointialueen taloudellinen tilanne, henkilöstön sopeuttamisen tarve ja tarvittavien sopeutuskeinojen toteuttaminen syksystä 2023 eteenpäin

Aluehallitus päätti, että Kainuun hyvinvointialueella on taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toimintokohtaisista uudelleenjärjestelystä johtuvat syyt henkilöstön vähentämiselle,
sekä velvoittaa hyvinvointialuejohtajan toteuttamaan aktiivista ennakoivaa ja toimialuerajojen yli tapahtuvaa henkilöstösuunnittelua henkilöstötuottavuuden lisäämisen keinona.
Aluehallitus  toteuttaa järjestämissuunnitelmaan liittyvät henkilöstövähennykset ensisijaisesti toiminto- ja kohdekohtaisen yhteistoimintamenettelyiden kautta,  sekä toteuttaa aktiivisia uudelleensijoittamisen ja uudelleenkoulutuksen toimia muutostilanteissa.

Tilannekartoitus toimialoilla on osoittanut, että Kainuun hyvinvointialueella ei ole tarvetta ainakaan tässä vaiheessa yleisiin laajoja henkilöstöryhmiä koskeviin YT-menettelyn käynnistämiseen. On selkeämpää, että Kainuun hyvinvointialueella edetään ensisijaisesti luonnollisen poistuman mahdollistaman henkilöstösuunnittelun ja sopeuttamisen yleisten keinojen kautta. 

§ 178 Järjestämisjohtajan virkaan sijoittaminen

Aluehallitus päätti, että järjestämisjohtajan virkaan sijoitetaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Eija Tolonen.

§ 179 Palvelukatalogin päivitys hinta- ja asiatietojen osalta sosiaali- ja perhepalvelujen toimialueella

Aluehallitus päätti hyväksyä esitetyn mukaiset muutokset Kainuun hyvinvointialueen Palvelukatalogiin. Palvelukatalogi sisältää osan Kainuun hyvinvointialueen oman tuotannon yksiköiden vuonna 2023 tuottamista palveluista ja hinnoista. Palvelukatalogissa olevat tuotehinnat on laskettu vuoden 2023 talousarvion perusteella ja erikoissairaanhoidon osalta katalogissa on viittaus erikoissairaanhoidon hinnastoon.

§ 180 Paikallinen sopimus kutsurahasta ja vuosiloman perumisesta ja siirrosta

Aluehallitus hyväksyi paikallisen sopimuksen kutsurahasta ja vuosiloman perumisesta ja siirrosta käyttöönotettavaksi 5.9.2023 alkaen.

Kainuun hyvinvointialue ja Jyty Kainuun paikallisyhdistykset, SuPer Kainuun paikallisyhdistykset, Tehyn Kainuun ammattiosasto ry, Kainuun hyvinvointialueen ja yksityisen alan JHL sekä JUKO ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen paikallisesta sopimuksesta kutsurahasta ja vuosiloman perumisesta ja siirrosta. Aiempaa sopimusta on täsmennetty Pelastuslaitoksella hälytystehtävissä maksettavien kutsu- ja hälytysrahojen ja niihin liittyvän ohjeistuksen osalta.

§ 181 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista Kajaanin yleislääketieteen poliklinikalla

Aluehallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien hoitotakuun toteutumista Kajaanin yleislääketieteen poliklinikalla.

Kainuun hyvinvointialue ja JYTY Kainuun paikallisyhdistykset/SUPER Kainuun paikallisyhdistykset/Tehy Kainuun ammattiosasto ry/Kainuun hyvinvointialueen ja yksityisen alan JHL ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen paikallisesta sopimuksesta.

Tällä sopimuksella sovitaan Sote-sopimuksen ja Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun III mukaisen säännöllisen työajan ylittävän jononpurkutyön korvaamisesta. 

§ 182 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen KHVADno-2023-1021, Ensihoito 7001129

Aluehallituksessa tehtiin päätösesitys, jonka mukaan oikaisuvaatimus ensihoitajan toimeen hyväksytään menettelytapavirheiden vuoksi ja valintaprosessi haastatteluun kutsuttujen osalta käydään uudelleen.

§ 183 Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuuston aloite lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn parantamiseksi

Aluehallitus päätti hyväksyä nuorisovaltuuston aloitteeseen annetun selvityksen.

Aloitteessa Nuorisovaltuusto vaatii hyvinvointialueen ja kuntien sekä muiden tahojen välistä yhteistyötä aloite lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn parantamiseksi parantamiseksi ja toivoo, että ongelmaa aletaan ratkomaan.