Tiedote 04.12.2023

Kainuun hyvinvointialueen vuoden työntekijä, esihenkilö ja työyhteisö 2023

Kai­nuun hyvinvointialue pal­kit­see vuo­sit­tain vuo­den työn­te­ki­jän, esi­henkilön ja työyh­tei­sön. Va­lin­nat teh­dään Kai­nuun hyvinvointialueen hen­ki­lös­tön eh­do­tus­ten pe­rus­teel­la, jois­ta hen­ki­lös­töe­tui­suus­työ­ryh­mä te­kee lo­pul­li­sen va­lin­nan.

Pal­kit­se­mi­sen ta­voit­tee­na on muis­tut­taa työn­te­ki­jöi­den ar­ki­sen työn tär­key­des­tä ja rat­kai­se­vuu­des­ta kai­nuu­lais­ten so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen toi­mi­vuu­den kan­nal­ta. 

Vuo­den 2023 va­lin­nat:

  • Vuo­den työn­te­ki­jä on Tapio Ohtonen, huoltoinsinööri lääkintälaitetekniikka
  • Vuo­den esi­henkilö on Marjatta Pyykönen, henkilöstövastaava, rekrytointi ja yksiköiden tukipalvelut
  • Vuo­den työyh­tei­sö on kotihoito pohjoinen Kajaani

Paljon onnea valituille!

Vasemmalta: Marjatta Pyykönen, kotihoito Pohjoinen Kajaani henkilökuntaa, Tapio Ohtonen