Tiedote 28.08.2020

Kainuun sote – koronatiedote 28.8.2020

Koko Kainuun alueelle välitön kasvomaskisuositus, Kuhmossa 3 tartuntaa, ja useita altistuneita

Kuhmossa on todettu 3 uutta koronatapausta. Altistuneita on useita ja keskeisin altistumispaikka on Tuupalan alakoulu, puukoulun puoli. Tartunnan jäljitys on käynnistetty ja altistuneita on ryhdytty kontaktoimaan Kainuun soten toimesta.

Hengitystieoireisia kansalaisia pyydetään hakeutumaan koronatestiin ja välttämään kontakteja muihin ihmisiin testituloksen saamiseen saakka.

Suojainsuositus voimaan Kainuussa välittömästi

Kainuun sote suosittelee koko Kainuun alueelle kasvomaskien käyttöä alkaen välittömästi. Maskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi. Kuhmossa kansalaismaskien jako hoidetaan Kuhmon kaupungin toimesta. Maskijakelu on Kuhmon kaupungintalon Infossa (Kainuuntie 82) tänään perjantaina klo 15-18, lauantaina klo 9-11.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa otetaan välittömästi käyttöön hengityssuojaimet kaikessa fyysisiä kontakteja käsittävässä potilas- ja asiakastyössä.

Kuhmossa ei ylioppilasjuhlaa lauantaina

Kuhmon lukion tälle perjantaille suunnitellut ylioppilasjuhlien harjoitukset sekä lauantaille sovittu ylioppilasjuhla perutaan altistumisien vuoksi. Myös seuraavalle viikolle Kuhmoon sovittu Taiteiden Yö –tapahtuma on peruttu samasta syystä.

Kotona järjestettävissä ylioppilasjuhlissa tulee olla erityisen varovainen ja muistaa käsihygienia ja turvavälit. Jatkojuhlien järjestämistä ei suositella tässä tilanteessa.

Kainuun soten hoivakodeissa ja hoivayksiköissä vierailukielto

Kainuun soten hoivakodeissa ja hoivayksiköissä on toistaiseksi voimassa vierailukielto tästä päivästä lukien.

Perheessä yhden oireisen testaaminen riittää

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Mikäli epäilet koronatartuntaa
Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Tiedotus

Kuhmon kaupunki tiedottaa asiasta omalla Facebook sivullaan tänään 28.8. klo 18. Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran lauantaina 29.8. klo 15 mennessä.