Tiedote 11.04.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 11.4.2020

Kai­nuus­sa on 11.4.2020 men­nes­sä 43 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty yli 300.

thl.fi/ko­ro­na­kart­ta​

Muis­tu­tus val­ta­kun­nal­lis­ten oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta myös pää­siäis­py­hien ai­ka­na

Pää­siäi­nen ja py­hien viet­to ei tuo muu­tok­sia val­ta­kun­nal­li­siin oh­jei­siin so­siaa­lis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä. Pää­siäi­sen ai­kaa ke­ho­te­taan viet­tä­mään per­heen kes­ken omas­sa ko­dis­sa. Yli 10 hen­gen ko­koon­tu­mi­set on edel­leen kiel­let­ty.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.


Ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta ja krii­sia­pua

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä 116 117 päi­vys­tys­nu­me­roon tu­lee soit­taa vain ti­lan­tees­sa, jos voin­ti heik­ke­nee ja on saa­nut hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na. Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Päi­vys­tys­nu­me­ro ei ole tar­koi­tet­tu tie­dus­te­lui­hin ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, vaan si­tä var­ten on STM:n ”Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta” pu­he­lin­neu­von­ta 0295 535 535. 

Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi löy­tyy li­sää tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta se­kä yh­teys­tie­dot mis­tä voi ha­kea apua sai­ras­tues­sa tai krii­si­ti­lan­tees­sa. Etu­si­vun pan­de­miain­fo -pai­nik­kees­ta löy­tyy kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet, se­kä krii­sia­vun yh­teys­tie­dot.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa päi­vit­täin. So­ten kaik­ki pan­de­miaan liit­ty­vät oh­jeet ja tie­dot­teet löy­ty­vät osoit­tees­ta:
https://so­te.kai­nuu.fi/pan­de­miain­fo-kaik­ki-kai­nuun-so­ten-ko­ro­na­vi­rus­ta-ka­sit­te­le­vat-tie­dot­teet