Tiedote 28.04.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 28.4.2020

Kainuussa on 28.4.2020 mennessä 65 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 950. Parantuneita on n. 50.

Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Kainuun sote kehottaa edelleenkin välttämään matkustamista Kainuuseen maakunnan ulkopuolelta.

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä koronaepidemia vuoksi 28.4.2020 alkaen

Koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi osa Kainuun soten palvelupisteistä ja toiminnoista suljetaan. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja muutetaan. Toimintoja on suljettu 20.3.2020 alkaen (yhtymähallitus 20.3.2020 § 79, kuntayhtymän johtaja 8.4.2020 § 12).

Aikaisemmin on suljettu seuraavat palvelut:

 • vanhusten päivätoiminta
 • muistineuvola
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • työ-ja toimintakeskukset
 • vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
 • vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhytaikaisia (ml. omaishoidonvapaa) sekä perhehoidon lyhyt aikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.
 • perhevalmennuksia ei järjestetä ryhmämuotoisesti
 • kiireettömiä terveystarkastuksia voidaan perua tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä muissa avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa
 • palvelu-ja hoitosuunnitelman mukaisiin käynteihin saattaa tulla muutoksia
 • kunnallisten eläinlääkäripalveluiden ja eläinlääkintähuollon tarkastusten järjestäminen keskusviraston ohjeen mukaisesti
  • eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa ja eläinten hyvinvointia
  • ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet
  • kiireelliset seuraeläintapaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan yksityisille eläinlääkäreille. Jos tämä ei ole mahdollista, ne hoidetaan kiireellisten tuotantoeläinkäyntien jälkeen.
  • kiireettömät tuotanto-ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.
  • lähtökohtaisesti tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit. Erityisesti maatiloille kohdistuvia tarkastuskäyntejä rajoitetaan
 • Terveysvalvonnan toimintaa rajataan keskusvirastojen ohjeiden mukaisesti
  • Tarkastustoiminta keskeytetty; keskeytyspäätös koskee sekä suunnitelmallisia että muita pääosin muitakin tarkastuksia (poikkeuksena esim. ruokamyrkytysepäily).
  • Yhteydenpito asiakkaisiin pyritään hoitamaan muuten kuin fyysisen tapaamisen kautta

Edellä mainittujen lisäksi seuraavat muutokset ja täsmennykset astuvat voimaan tällä päätöksellä:

 • kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta voidaan järjestää poikkeusjärjestelyin noudattamalla STM:n 8.4.2020 antaman ohjeen VN/8313/2020 mukaisia toteutustapoja
 • myöhemmin, tilanteen niin vaatiessa, toimeenpannaan seuraava käytäntö: ikääntyneiden palvelutarpeen arviointeja sekä aikuissosiaalityössä sosiaalihuoltolain 36 §:n 2. mom. mukaisia palvelutarpeen tehdään supistetusti luopumalla arvioinnin aloittamisen määräajasta, turvaten kuitenkin kiireellinen avun tarpeen arviointi ja kansalaisten välttämätön huolenpito ja toimeentulo
 • aikuissosiaalityössä ei järjestetä eläkeselvittelyjä, koska lääkäriaikoja ei ole mahdollista saada. Lisäksi tilanteen niin vaatiessa keskeytetään sosiaalisen luoton hakemusten käsittely ja päätösten teko.

Muut palvelut toimivat pääsääntöisesti normaalisti.

Kainuun soten hallinnon toimitilat Kajaanissa osoitteessa Pohjolankatu 13 on suljettu ja asiointi siellä tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Lisäksi vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Päätös on voimassa ajalla 27.4.2020–25.5.2020 kello 24 saakka.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana. Hyödyt ovat suuremmat kuin sairastumisriski.

Koronavirustestaus on järjestetty kaikissa kunnissa niin että testiin tulevat käyttävät erillisiä tiloja, eivätkä ole missään kontaktissa muita terveyspalveluita käyttävien kanssa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet


Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit pyytävät mediaa välttämään tietopyyntöjä, koska ne työllistävät tällä hetkellä kiireisiä sairaanhoitopiirejä. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.