Tiedote 16.06.2022

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä lyhyesti 15.6.2022

Osavuosikatsaus

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2022 osavuosiraportin ajalta 1.1.–30.4.2022 ja esittää sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi sekä raportoitavaksi jäsenkunnille.

 Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 2,3 milj. euroa eli 0,6 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 7,4 milj. euroa eli 2,0 % käyttösuunnitelmaa suurempina. 

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti, nettokertymä yhteensä -2,1 milj. euroa, vuonna 2021 vastaava kertymä oli yhteensä -2,0 milj. euroa. Rahoituserät rasittavat vuoden 2022 tulosta 0,1 milj. euroa, 5,0 %, edellisvuotta enemmän.

Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2022 on 13,7 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa eli 8,0 % edellisvuotta vähemmän.

Alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-huhtikuun toteuman perusteella on -13,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -5,1 milj. euroa. Vuosiennusteeseen tammi-huhtikuun toteuman pohjalta sisältyy 5,6 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Palkkaharmonisoinnin taulukkovaikutukset lisäävät vuoden 2022 henkilöstökuluja 4,75 milj. €. Vuoden 2022 talousarviossa on 6,4 milj. euron suuruinen palkankorotusvara, jolla on pyritty varautumaan sekä palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin henkilöstökulujen lisäyksiin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin sopimusperusteisiin palkankorotuksiin.

Henkilöstömitoitukset

Yhtymähallitus hyväksyi henkilöstömitoituksen käyttöönoton somaattisen erikoissairaanhoidon ajanvarauspoliklinikoilla ja perusterveydenhuollon vastaanotoilla sekä leikkaus-anestesia -yksikössä.

Henkilöstömitoitustulosten perusteella Kainuun sote tekee tarvittaessa linjauksia ja konkreettisia muutoksia henkilöstöresurssien kohdentamiseen tulos- ja vastuualueittain sekä tulosyksiköittäin toiminta ja potilasturvallisuus huomioiden esim. henkilöstöresurssien uudelleen kohdentaminen, resurssien vähentäminen, resurssien lisääminen.

Henkilöstömitoituslaskelmat koskevat kaikkia Kainuun soten hoito- ja palveluyksiköitä. Ikäihmisten ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa ja lastensuojelun ympärivuorokautisissa yksiköissä vähimmäishenkilöstömitoituksen määrittely tulee ao. laista.

Laskentamallissa mitoitetaan sairaansijojen sijaan asiakkaan hoitoisuuden mukaan tarvitsemaa hoitajan aikaa tunneissa hoitopäivää tai käyntiä kohden.

Kainuun soten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ympärivuorokautisten yksiköiden hoitohenkilöstön mitoituslaskelmat on tehty keväällä 2021. Syyskuun 2021 aikana ovat valmistuneet aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon sekä vammaispalvelujen asumisyksiköiden ja lastensuojeluyksikön mitoituslaskelmat. Somaattisten erikoissairaanhoidon ajanvarauspoliklinikkojen ja perusterveydenhuollon vastaanottojen henkilöstömitoituslaskennat ovat valmistuneet keväällä 2022 sekä leikkaus-anestesian mitoituslaskenta 5 / 2022.

Seuraavaksi valmistuvat aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon avopalvelujen sekä keskussairaalan päivystyspoliklinikan laskelmat. Lisäksi käynnistetään Kainuun soten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ympärivuorokautisten yksiköiden hoitohenkilöstön uusintamitoituslaskelmat.

Henkilöstömitoituslaskentoja toistetaan kerran vuodessa sekä tarvittaessa toimintojen muuttuessa.

Kuljetuspalveluiden tilannekatsaus

Yhtymähallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja totesi, että Kainuun hyvinvointialueen tulee osaltaan päättää sitoutumisesta Pohjois-Suomen YTA-alueen yhteisen, liikkumista tukevien palveluiden soveltamisohjeen laatimiseen sekä Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan (Tervia) alaisuuteen perustettavan Matkapalvelukeskus osakeyhtiön valmisteluun.

Lisäksi yhtymähallitus päätti kumota yhtymähallituksen päätöksen 26.1.2022 § 23 edellyttäen, että Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus päättää osallistua YTA-yhteistyöhön.

Yhtymähallitus päätti, ettei Kainuun sote käynnistä valmistelevia toimia vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammahuollon lain mukaisten kuljetuspalveluiden hankkimiseksi kokonaispalveluna ulkoiselta palveluntuottajalta.

Oikaisuvaatimus - Lääkeannosteluautomaattien ja niihin liittyvien järjestelmien toimitus

Yhtymähallitus teki päätöksen asiasta.

Henkilöstöjohtajan valinta

Yhtymähallitus valitsi henkilöstöjohtajan virkaan terveystieteiden tohtori Soili Vesterisen ja varalle kauppatieteiden maisteri Heli Huopaisen. Määräaikaan mennessä virkaan haki 13 hakijaa, joista kaikki täyttivät hakuilmoituksessa mainitut kelpoisuusvaatimukset. Yksi hakija perui hakemuksen.

Talouden tasapainottaminen

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talouden tasapainottamisohjelman tilanteen.

Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-huhtikuun toteuman perusteella on -13,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -5,1 milj. euroa. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden arvioidut eurovaikutukset tulosalueittain/vuosittain ovat:

  • Hallinto: (v. 2022) 50 000 €
  • Hyvinvointipalvelut: 0 €
  • Ikäihmisten palvelut: (v. 2022) 34 000 €, (v. 2023) 236 000 €
  • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut: (v. 2022) 540 000 €, (v. 2023) 540 000 €, (v. 2024) 870 000 €
  • Keskitetyt tukipalvelut: (v. 2022) 720 600 €
  • Ympäristöterveydenhuolto: 0 €

Yhteensä v. 2022–2024  2 990 600 €

Paikalliset virka- ja työehtosopimukset

Yhtymähallitus hyväksyi lääkäreitä koskevat paikalliset virka- ja työehtosopimukset erikoissairaanhoidon päivystyksen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työpaikkapäivystyksen järjestämiseksi päivystyspoliklinikalla korjattuna sekä perusterveydenhuollon kiirevastaanoton järjestämiseksi Kuhmossa ja Suomussalmella.

Kainuun soten selvitys hyvinvointialueen valmistelun edellyttämistä välttämättömistä tiedoista

Yhtymähallitus päätti merkitä tiedoksi Kainuun soten selvityksen hyvinvointialueen valmistelun edellyttämistä välttämättömistä tiedoista 14.6.2022 ja valtuutti kuntayhtymän johtajan täydentämään sitä 30.6.2022 mennessä. Kainuun sote ilmoittaa Kainuun hyvinvointialueelle 30.6.2022 jälkeen tulevat mahdolliset muutokset ilmoitettaviin tietoihin.

Tulosaluejohtajien palkkojen harmonisointi

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Lastensuojelulain muutos: Henkilöstömitoitus lastensuojelun sosiaalityöhön

Yhtymähallitus päätti lähettää asian henkilöstöpalveluihin lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn vaativuuden arvioinnin käynnistämiseksi ja kaikkien sosiaalityöntekijöiden rekrytointilisän käyttöönoton valmistelemiseksi. Lisäksi selvitetään mahdollisuus lisätä sosiaalityön opiskelijoiden tukemista.

Valmisteluesityksen mukaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön mitoituksen täyttymiseksi tulee Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ja Kainuun hyvinvointialueella tehdä toimenpiteitä sosiaalityöntekijöiden saatavuuden parantamiseksi.

Lastensuojelulain (13.4.2007/417) 13 b §:n (22.12.2021/1276) muutos astui voimaan 1.1.2022. Muutoksella säädetään henkilöstömitoitus lastensuojelun sosiaalityöhön.

Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 lähtien.

Enimmäisasiakasmäärän rajaus koskee 0–17-vuotiaita lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia. Lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle ei tulisi ohjata muita asiakkaita, jos hänellä on jo 0–17-vuotiaita asiakkaita laissa säädetty enimmäismäärä. Henkilöstömitoitus koskee asiakkaiden enimmäismäärää. Siitä tulee tarvittaessa poiketa alaspäin.

Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten avohuollon tukitoimien ja palveluiden hankinta

Yhtymähallitus hyväksyi hankintakriteerit sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimen ja palveluiden hankinnasta ja valtuutti hankintayksikön tekemään teknisluonteisia muutoksia tarjouspyyntöön.

Hankinnan sopimuskausi alkaa 1.1.2023 ja kestää 31.12.2026 saakka. Lisäksi tilaaja varaa optiot vuosille 2027 ja 2028. Tilaaja päättää optioiden käytöstä viimeistään 12 kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä.

Hankinta sisältää seuraavat palveluluokat:
1)     ammatillinen lapsiperheiden kotipalvelu
2)     ammatillinen lapsiperheiden perhetyö
3)     ammatillinen lastensuojelun tehostettu perhetyö ja
4)     ammatillinen tukihenkilötoiminta.

Hankinnan arvioitu arvo on noin 6,1 miljoonaa euroa (alv. 0%).  

Mukana elämässä - itsemurhien ehkäisy Kainuussa

Yhtymähallitus hyväksyi Mukana elämässä (ME) - Itsemurhien ehkäisy Kainuussa - hankkeen täydennyshaun hankehakemuksen ja sitoutuu sen omarahoitusosuuteen 28 300 €.

Hyvän mielen kunta - Kainuun osahanke

Yhtymähallitus hyväksyi Hyvän mielen kunta - Kainuun osahankkeen täydennyshaun hankesuunnitelman ja sitoutuu hankkeen omarahoitusosuuteen 6 200 €.

 

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse maire.ahopelto@kainuu.fi ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Paavo Oikarinen, puh. 0400 154 522 tai sähköpostitse paavo.oikarinen@pp.inet.fi

Liit­teet: Yhtymähallitus, kokous 16.5.2022 Kainuun sote (cloudnc.fi)