Tiedote 29.08.2020

Kainuussa nyt yhteensä 13 koronatartuntaa, altistuneita yli 100

Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt 13 koronatartuntaa ja yli 100 altistumista. Tartunnan saaneista 12 on kuhmolaista ja yksi Kajaanista. Kaikki sairastuneet ovat aikuisia ihmisiä. Altistumisia on myös muissa Kainuun kunnissa. Kainuun sote tiedotti aiemmin, että yksi altistumispaikka oli Tuupalan koulu. Koulun kaikki altistuneet on tavoitettu ja tähän mennessä koronatartuntoja ei ole ilmennyt altistuneiden joukossa koulun piirissä.

Kainuussa on tehty viime viikkoina koronatestejä noin 200-300 kpl vuorokaudessa ja ensimmäiset positiiviset löydökset ovat perjantailta, jonka myötä altistumisia ja koronatapauksia on paljon. Viikkojen nollatulokset ja nyt paljastunut rypäs kertoo että kaikki hengitystieoireiset eivät ole mahdollisesti tulkinneet oireitaan koronaksi ja hakeutuneet testiin. Kainuun sote kehottaa, että mikäli henkilö tietää olleensa tekemisissä koronakaranteeniin määrätyn henkilön kanssa, noudattaa hän erityistä varovaisuutta  liikkuessaan kodin ulkopuolella sekä tarkkailee vointiaan erityisen tarkkaan ja hakeutuu matalalla kynnyksellä koronatestiin, mikäli oireita ilmenee.

Koronavirus on kohtalokkain ikäihmisten, yli 70-vuotiaiden keskuudessa. Kainuun sote suosittelee että vältetään lähikontakteja ikäihmisten kanssa seuraavan viikon aikana koko Kainuun alueella.

Kaikki ryhmämuotoinen toiminta Kuhmossa perutaan ensi viikon ajaksi.

Kuhmolaislähtöisille, Kuhmossa viikolla 35 vierailleet henkilöt, jotka opiskelevat Kuhmon ulkopuolella, suositellaan etäopetusta seuraavan viikon aikana. Tästä asiasta, sekä Kuhmon koulujärjestelyistä tiedotetaan sunnuntaina tarkemmin.

Kuhmon kaupunki päättää myös muista uusista rajoituksista huomenna ja tiedottaa niistä viimeistään kello 12.00 mennessä.

Mikäli epäilet koronatartuntaa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran sunnuntaina 30.8. klo 15 mennessä.