Tiedote 30.06.2021

Kajaani edelleen koronan kiihtymisvaiheessa, tilanteessa havaittavissa rauhoittumisen merkkejä

Kajaanin ko­ro­na­ti­lan­ne on edelleen huono alueellisten ryvästymien vuok­si. Muual­la maa­kun­nas­sa ti­lan­ne on hy­vä. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 51,4/100 000/14 vrk, mutta tilanteessa on kuitenkin havaittavissa rauhoittumisen merkkejä. Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus ko­ro­na­tes­teis­tä on 2,1 % vii­kol­la 25. To­de­tut tartunnat on saatu pääosin jäljitettyä. Kainuussa on tällä hetkellä karanteenissa 122 henkilöä. Ka­jaa­ni­lai­sis­ta 52,7 % on ro­ko­tet­tu ker­ran ja 17,5 % kah­des­ti. 80 vuot­ta täyt­tä­nei­den osal­ta ro­ko­te­kat­ta­vuus kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­jen osal­ta on yli 80 %.

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si tiistaina 29.6. kokouksessaan, et­tä Ka­jaa­nin kau­pun­ki on edelleen kiihtymisvaiheessa, mut­ta muu Kai­nuu säi­lyy pe­rus­ta­sol­la. Koor­di­naa­tio­ryh­mä päät­ti seu­raa­vis­ta koko Kainuuta kos­ke­vis­ta suosituksista ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si:

  • Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen
  • Lähikontaktien välttäminen ja riittävän turvavälin pitäminen
  • Ka­jaa­niin suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Ka­jaa­nis­ta suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Kainuun soten suositus on näiden lisäksi Kajaanin kaupungin alueella, että yleisötilaisuuksia järjestettäessä edellytetään, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta ( https://bit.ly/3zPUyG8 ).

Suositukset ovat voimassa 6.7.2021 saakka, jolloin koordinaatiotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.