Tiedote 05.09.2020

Koronatoimet;altistuminen, karanteeni, eristys ja varotoimet käytännössä

Ko­ro­na­ryp­pään vuok­si Kai­nuus­sa on ka­ran­tee­nis­sa noin 200 hen­ki­löä, mää­rä puo­lit­tuu vii­kon ku­lues­sa, el­lei uu­sia tar­tun­to­ja tu­le. Ka­ran­tee­nis­sa on per­heen ul­ko­puo­li­set kon­tak­tit yk­si­se­lit­tei­ses­ti kiel­let­ty. Ulkona liikkuminen on karanteenin aikana sallittua ja suositeltavaa, kun muistaa turvavälit.

Ko­ro­naan al­tis­tu­mi­nen:

Al­tis­tu­mi­sek­si kat­so­taan ko­ro­na­vi­rus­ta sai­ras­ta­van hen­ki­lön kans­sa sa­mas­sa huo­ne­ti­las­sa olei­lu vä­hin­tään 15 mi­nuu­tin ajan, ul­ko­na tai väl­jis­sä ti­lois­sa ku­ten au­lat, käy­tä­vät, kaup­pa­liik­keet jne. al­le kah­den met­rin etäi­syy­del­lä olo vä­hin­tään 15 mi­nuu­tin ajan. Li­säk­si al­tis­tu­mi­sek­si kat­so­taan ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio­ta sai­ras­ta­van hen­ki­lön hen­gi­tys­tie-erit­teil­le suo­jaa­ma­ton, suo­ra al­tis­tu­mi­nen (hen­gi­tys­tie-eri­ttei­den saa­mi­nen kas­voil­le esim.).

Ka­ran­tee­ni:

Tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mai­nen mää­rää ka­ran­tee­niin yleis­vaa­ral­li­sel­le tar­tun­ta­tau­dil­le al­tis­tu­neen oi­reet­to­man hen­ki­lön. CO­VID-19 -al­tis­tuk­ses­sa yk­sit­täi­sen hen­ki­lön ka­ran­tee­nin kes­to on 14 vuo­ro­kaut­ta al­tis­tuk­sen päät­ty­mi­ses­tä lu­kien. Per­heal­tis­tuk­ses­sa, jos­sa yk­si per­heen­jä­sen sai­ras­taa, ovat oi­reet­to­mat per­heen­jä­se­net 21 vuo­ro­kaut­ta ka­ran­tee­nis­sa oi­rei­sen sai­ras­tu­mi­ses­ta lu­kien. Ka­ran­tee­nin ai­ka­na syn­tyy oi­keus tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­seen päi­vä­ra­haan, el­lei etä­työ­mah­do­li­suut­ta ja si­ten pal­kan mak­sun jat­ko­pe­rus­tet­ta ole.

Eris­tys:

Tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mai­nen mää­rää eristykseen yleis­vaa­ral­lis­ta tar­tun­ta­tau­tia sai­ras­ta­van tai kan­ta­van hen­ki­lön. CO­VID-19 –sai­rau­des­sa eris­tys kes­tää 14vrk oi­rei­den alus­ta min­kä li­säk­si oi­rei­sen hen­ki­lön on ol­ta­va vä­hin­tään 48h oi­ree­ton en­nen eris­tyk­sen päät­ty­mis­tä. Eris­tyk­sen ajal­ta mak­se­taan sai­ras­päi­vä­ra­haa (oi­rei­nen hen­ki­lö) tai tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ta päi­vä­ra­haa (oi­ree­ton kan­ta­ja).

Va­ro­toi­met:

Al­tis­tu­nei­den ja oi­reis­ten kar­toi­tus ei kos­kaan ta­voi­ta kaik­kia al­tis­tu­nei­ta ja al­tis­tus­mää­ri­tel­män alit­ta­vat ti­lan­teet voi­vat joh­taa tar­tun­taan. Tä­män vuok­si kä­si­hy­gie­nia, ma­ta­la tes­taus­kyn­nys ovat vält­tä­mät­tö­miä ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja jul­ki­sil­la pai­koil­la tur­vae­täi­syyk­sien ol­les­sa riit­tä­mät­tö­mät suo­si­tel­laan mas­kin käyt­töä.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­tar­tun­taa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen el­lei tie­dos­sa ole al­tis­tu­mis­ta CO­VID-19 in­fek­tiol­le tai ul­ko­maan mat­kaa 14vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Kas­vo­mas­kin käyt­tö (THLn oh­je)

Uu­si ko­ro­na­vi­rus tart­tuu en­si­si­jai­ses­ti pi­sa­ra­tar­tun­ta­na, kun sai­ras­tu­nut hen­ki­lö ys­kii, ai­vas­taa, pu­huu tai lau­laa. Osa CO­VID-19-tar­tun­nan saa­neis­ta hen­ki­löis­tä ei saa lain­kaan oi­rei­ta tai oi­reet ovat hy­vin vä­häi­siä, ja täs­tä syys­tä hen­ki­lö ei ole tie­toi­nen tar­tun­nas­taan. Vi­rus voi tart­tua jo muu­ta­ma päi­vä en­nen oi­rei­den al­kua. Tut­ki­muk­sis­sa on ku­vat­tu ti­lan­tei­ta, jois­sa oi­ree­ton hen­ki­lö on tar­tut­ta­nut mui­ta ah­tais­sa si­sä­ti­lois­sa.

Kas­vo­mas­kin asian­mu­kai­nen käyt­tö voi vä­hen­tää tar­tun­to­ja es­tä­mäl­lä pi­sa­roi­den le­viä­mis­tä ym­pä­ris­töön. Kas­vo­mas­ke­ja on mo­nen­lai­sia: eri­lai­set it­se val­mis­te­tut tai kau­pois­ta han­kit­ta­vat kan­kaas­ta tai muis­ta ma­te­riaa­leis­ta val­mis­te­tut mas­kit. Kas­vo­mas­ki ei ole var­si­nai­nen hen­gi­tyk­sen­suo­jain, ei­kä se suo­jaa te­hok­kaas­ti käyt­tä­jään­sä. Kas­vo­mas­kien te­ho pe­rus­tuu osit­tain sii­hen, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­ni käyt­tää nii­tä asian­mu­kai­ses­ti. 

https://thl.fi/fi/web/in­fek­tio­tau­dit-ja-ro­ko­tuk­set/ajan­koh­tais­ta/ajan­koh­tais­ta-ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta-co­vid-19/tart­tu­mi­nen-ja-suo­jau­tu­mi­nen-ko­ro­na­vi­rus/suo­si­tus-kas­vo­mas­kien-kay­tos­ta-kan­sa­lai­sil­le

 

Apua kriisitilanteessa ja henkinen ensiapu

 

Kainuun soten sivuilta (sote.kainuu.fi -> koronainfo) löytyy yhteystiedot kriisiapuun ja henkiseen ensiapuun. Sivulle on koottu kaikki valtakunnalliset ja Kainuussa toimivat avun tarjoajat.​