Tiedote 04.07.2021

Lauantaina yksi uusi koronatapaus Kajaanissa

Kajaani on paikallisten ryvästymien vuoksi edelleen koronan kiihtymisvaiheessa, muun maakunnan ollessa perustasolla. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on edelleen korkea 52.8/100 000/14 vrk.

Lauantaina 3.7. todettiin testeissä 1 uusi koronatapaus, joka liittyy perjantaina asetettuihin karanteeneihin ja jo aiemmin todettuun ryppääseen. Tämän tapauksen johdosta on asetettu karanteeniin 9 kajaanilaista henkilöä tartunnan saaneen lähipiiristä. Lisäksi karanteeniin on asetettu yksi ryppään ulkopuolinen henkilö.

Koko Kainuussa on voimassa seuraavat suositukset:

- Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa

- Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen

- Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen

- Ka­jaa­niin suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja

- Ka­jaa­nis­ta suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja

- Kai­nuun so­ten suo­si­tus on näi­den li­säk­si Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la, et­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta ( https://bit.ly/3zPUyG8 ).

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.