Tiedote 28.09.2020

Maskisuositus jatkuu Kainuussa 11.10.2020 saakka

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) suo­sit­taa kas­vo­mas­kin käyt­töä tois­ten ih­mis­ten suo­jaa­mi­sek­si nii­den sai­raan­hoi­to­pii­rien alueel­la, jois­sa on esiin­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja kah­den vii­me vii­kon ai­ka­na. Viikonlopun aikaan Kajaanissa ja Sotkamossa todettujen koronatapausten vuoksi maskisuositus jatkuu Kainuussa 11.10.2020 saakka. 

Jos epidemia etenee kiihtymisvaiheeseen, kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan jouk­ko­lii­ken­teen li­säk­si myös jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da ai­na vält­tää. Jos epi­de­mia­ti­lan­teen huo­no­ne­mi­nen jat­kuu eli jos siir­ry­tään le­viä­mis­vai­hee­seen, suo­jain­ten käyt­töä laa­jen­ne­taan edel­leen. Kas­vo­mas­kin asian­mu­kai­nen käyt­tö voi vä­hen­tää tar­tun­to­ja es­tä­mäl­lä pi­sa­roi­den le­viä­mis­tä ym­pä­ris­töön.