Tiedote 24.04.2024

Päivä paloasemalla tapahtuma Paltamon torilla lauantaina 4.5.24 klo 12:00 – 15:00

Paltamon paloasema toivottaa vieraat tervetulleiksi Päivä Paloasemalla -tapahtumaan Paltamon torille

Keväistä Päivä Paloasemalla -tapahtumaa vietetään Paltamon torilla (Sairaalatie 1, 88300 Paltamo) lauantaina 4.5. klo 12:00 – 15:00. 

"Pal­ta­mon ta­pah­tu­mas­sa ovat mu­ka­na pe­las­tus­lai­tok­sen li­säk­si Kai­nuun pe­las­tus­koi­rat ry, Pal­ta­mon kun­ta ja en­si­hoi­to. Näh­tä­vil­lä on myös pa­lo­kun­nan ka­lus­toa", ker­too Ju­ha Nuo­ra­la Kai­nuun pe­las­tus­lai­tok­sel­ta. "Mi­kä­li olet vä­hän­kin kiin­nos­tu­nut so­pi­mus­pa­lo­hen­ki­lö toi­min­nas­ta, niin kan­nat­taa tul­la käy­mään ta­pah­tu­mas­sa. Pe­las­tus­lai­toksen asiantuntijat ker­tovat, min­kä ikäi­se­nä ja mi­ten pää­see mu­kaan pa­lo­kun­ta­toi­min­taan."

Pa­lo­va­roi­tin on pa­kol­li­nen jo­kai­ses­sa ko­dis­sa, mut­ta mi­hin pa­lo­va­roi­tin kan­nat­taa si­joit­taa? Täs­tä ja pa­lo­va­roit­ti­men tes­tauk­ses­ta saat asian­tun­ti­jal­ta tär­keää tie­toa.

Tapahtumassa al­ku­sam­mu­tus­ras­til­la per­heen pie­nim­mät pää­se­vät van­hem­man avus­tuk­sel­la ko­kei­le­maan kei­lo­jen kaa­toa san­ko­ruis­kul­la. Lap­set pää­se­vät myös ko­kei­le­maan pie­nois­pa­loau­tol­la aja­mis­ta.

Pai­kal­la on myös pe­las­tus­koi­ria oh­jaa­ji­neen ker­to­mas­sa yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta.

Tou­ko­kuun Päi­vä Pa­loa­se­mal­la -ta­pah­tu­mal­la tes­ta­taan, kuin­ka ta­pah­tu­mat toi­mi­vat ke­säai­kaan. 54 pa­loa­se­mia on avoin­na eri puo­lil­la Suo­mea. Ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­vien ase­mien au­kio­loa­jat ja osoit­teet löy­ty­vät osoit­tees­ta https://pa­lo­tur­val­li­suus­viik­ko.fi/pai­va-pa­loa­se­mal­la/

Ta­pah­tu­mia on kaik­kiaan 54 pa­loa­se­mal­la eri puo­lil­la Suo­mea. Kaik­ki ta­pah­tu­ma­pai­kat löy­ty­vät ne­tis­tä osoit­tees­ta pa­lo­tur­val­li­suus­viik­ko.fi