Tiedote 03.07.2021

Perjantaina uusi koronatapaus Kajaanissa sekä mahdollisia altistumisia Biorexissä

Kajaani on paikallisten ryvästymien vuoksi edelleen koronan kiihtymisvaiheessa, muun maakunnan ollessa perustasolla. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on edelleen korkea 52.8/100 000/14 vrk.

On syytä muistaa, että kahteenkin kertaan rokotettu voi sairastua koronavirukseen ja levittää tautia edelleen. Tämän vuoksi myös kahteenkin kertaan rokotettujen tulee huolehtia suositusten noudattamisesta. 

Perjantaina yksi uusi tapaus aiempiin liittyen ja mahdollinen altistuminen Biorexissä

Perjantaina 2.7.2021 on todettu yksi uusi koronatartunta Kajaanissa. Tapauksen myötä on seitsemän henkilöä asetettu karanteeniin. Tapaus liittyy kuluvan viikon aikana jo todettuihin tartuntoihin ja jo viime viikolla todettuihin nuorison parissa tulleisiin tartuntoihin.

Kajaanin Biorex elokuvateatterissa 1.7. klo 19.30 alkaneessa Fast & Furious 9 elokuvan näyköksessä, salissa 2 on ollut mahdollisuus altistumiselle. Paikalla olleiden suositellaan hakeutuvan koronatestiin oireiden ilmetessä matalalla kynnyksellä.

Koko Kainuussa on voimassa seuraavat suositukset:

- Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa

- Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen

- Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen

- Ka­jaa­niin suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja

- Ka­jaa­nis­ta suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja

- Kai­nuun so­ten suo­si­tus on näi­den li­säk­si Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la, et­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta ( https://bit.ly/3zPUyG8 ).

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.