Tiedote 22.01.2024

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat palvelevat Kainuussa

Vuoden 2024 alussa voimaan astuneessa uudessa laissa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaavat pitkälti aiempia potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä, mutta uudistuksessa otetaan käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävänä on muun muassa neuvoa ja ohjata potilaita, asiakkaita sekä heidän läheisiään ja avustaa muistutusten tekemisessä. Lisäksi vastaavat ohjeistavat tarvittaessa, miten kantelu, valitus, oikaisu- tai vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan tai asiakkaan oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tulee myös seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä, sekä laatia siitä vuosittain selvitys toiminnan järjestäjälle.

Toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna

Uuden lain myötä potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna. Tämä tarkoittaa, että Kainuun hyvinvointialueen potilas- ja sosiaaliasiavastaavat toimivat jatkossa myös yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien potilas- ja sosiaaliasiavastaavina. Yhteystiedot löytyvät Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät siis jatkossa järjestä potilasasiatoimintaa toimintayksiköissään, mutta yksityisten toimijoiden tulee jatkossakin muun muassa viestiä potilailleen mahdollisuudesta tehdä muistutus, käsitellä saapuneet muistutukset sekä vastata palvelujensa omavalvonnasta.

Uudistuksella yhdenmukaistetaan toimintaa

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien ydintehtävä on toimia asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi. Lakiuudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintaa keskittämällä se hyvinvointialueille. Palvelu on jatkossakin asiakkaille maksutonta, eikä hyvinvointialue peri palvelusta maksua myöskään yksityisiltä palveluntuottajilta. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa valvovat aluehallintovirastot ja Valvira. Valtakunnallista rekisteriä potilas- ja sosiaalivastaavista pitää Valvira.

Lisätietoja:

  • Potilasasiavastaava Sanna Huotari (044 7101 324, potilasasiavastaava@kainuu.fi)
  • Sosiaaliasiavastaava Tiina Komulainen (044 7970 548 (ma-ti ja to klo 8–11)

 

Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta