Tiedote 31.01.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioinut Kainuun sote-palvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu vuosittain laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva asiantuntija-arvio valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain.

THL:n kesän ja syksyn 2022 aikana laatimissa arvioissa tarkastellaan hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lähtötilannetta. THL:n arviot perustuvat sekä määrälliseen että laadulliseen aineistoon.

”Arvioinnin päätelmät vastaavat hyvinvointialueen tilannekuvaa, jota olemme korostaneet päätöksentekijöille ja kainuulaisille valmistelun aikana. Raportti ei sisällä yllätyksiä, päinvastoin se on hyvinkin linjassa järjestämissuunnittelumme kanssa. Esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittäminen ja kumppanuudet markkinatoimijoiden kanssa sekä aluetason yhteistyö nousevat esiin palvelustrategiassamme. Samoin työnantajan veto- ja pitovoima eli myös henkilöstöstä huolehtiminen on keskeistä”, kommentoi Kainuun hyvinvointialueen järjestämisjohtaja Eija Tolonen.

Asiantuntija-arviossa korostetaan uuden strategian merkitystä ja palveluiden uudistamista

THL:n arvion mukaan hyvinvointialueen strategia sisältää selkeät linjaukset tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Strategiaprosessi on arvioinnin mukaan laadittu osallistavasti ja se pureutuu alueen solmukohtiin.

Erityisesti palveluverkon uudistaminen nousee arvioinnin mukaan keskeiseksi. Palveluiden tarkastelun lisäksi myös päätöksenteon ja johtamisen osalta kuntakohtaisuudesta tulee siirtyä maakunnalliseen ajatteluun. Selvityksen mukaan näihin liittyvä siiloutuminen estää mm. sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen neuvonnan ja asiakasohjauksen integraatiota.

Koko maata, myös Kainuuta vaivaava akuutti henkilöstövaje nousee arviossa selkeästi esille. Erityisesti kotihoidossa, perusterveydenhuollossa, sosiaalityössä ja terveyskeskuslääkäreissä henkilöstön saatavuus on vaikeaa. Kasvava hoitovelka ja lisääntynyt sosiaalipalveluiden tarve aiheuttavat yhä enemmän haasteita. Erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarve Kainuussa on suurta.

Kustannukset maan korkeimpia

Arviointiraportin mukaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset nettomenot vuonna 2020 olivat 31 prosenttia maan keskitasoa korkeammat, ja ne olivat maan suurimmat. Alueen palvelutarve oli 14 prosenttia suurempi kuin maassa keskimäärin ja palvelutarpeeseen suhteutetut sote-menot olivat maan suurimmat, 15 prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin.

Hyvinvointialueen tulevien vuosien suunnitellut investointimenot asukasta kohden ovat arviointiraportin vertailun mukaan maan pienimpien joukossa.

Arvioinnissa todetaan myös, että hyvinvointialueelle siirtyvät kustannukset ovat valtion myöntämää laskennallista rahoitusta korkeammat, joten rahoituksen tulevan kiristymisen vuoksi kustannustehokkaiden palvelujen järjestäminen on entistä tärkeämpää.

 

Lisätietoja medialle:

  • Ar­vioin­ti­pääl­lik­kö Tuulikki Louet-Lehtoniemi, THL  (029 524 7195)
  • Järjestämisjohtaja Eija Tolonen, Kainuun hyvinvointialue (044 7101 669)

Ar­vioin­ti­ra­port­ti jul­kais­taan THL:n verk­ko­si­vuil­la