Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Jo­kai­nen on vas­tuus­sa omas­ta hy­vin­voin­nis­taan ja voi vai­kut­taa sii­hen omal­la toi­min­nal­laan. Omas­ta hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen on osa lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan eh­käi­syä ja tur­val­li­suu­den edis­tä­mis­tä.