Omaishoidon lakisääteinen vapaa

Omais­hoi­don lakisääteinen vapaa voidaan järjestää asiakkaalle myönnettävällä palvelusetelillä. Asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan Kainuun hyvinvointialueen hyväksymien palvelusetelituottajien listalta. Palvelusetelijärjestelmässä Kainuun hyvinvointialue ei tule sopimusosapuoleksi palveluja sovittaessa, vaan kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Asia­kas ja pal­ve­lun­tuot­ta­ja te­ke­vät so­pi­muk­sen kirjallisesti.

Ympärivuorokautinen palvelu

Palvelusetelillä omaishoidon vapaan ympärivuorokautista palvelua voi tuottaa yksityinen Kainuun hyvinvointialueen palveluseteliyrittäjäksi hyväksytty palveluntuottaja. Kainuun hyvinvointialueen vammaispalveluiden palvelusetelin arvo palveluntuottajalle on 100€/vrk. Palveluntuottaja voi periä asiakkaalta omavastuuosuuden 12,80€/vrk.

Kotiin annettava palvelu

Omais­hoi­ta­ja voi ha­lu­tes­saan vaih­taa va­paa­vuo­ro­kau­den yh­tä (1) vuo­ro­kaut­ta ly­hyem­pään va­paa­seen ns. päi­vä­sai­kaan pi­det­tä­vään va­paa­seen, jol­loin hyvinvointialue jär­jes­tää va­paan ai­kai­sen hoi­don pal­ve­lu­se­te­lil­lä ko­tiin an­net­ta­va­na pal­ve­lu­na. Tällöin palvelusetelin arvo on 100e/pv. Asiakkaalta ei peritä palvelusta omavastuuosuutta.