Päivystys

Äkillisten sairauksien hoito-ohjeita

Äkillisten sairauksien hoito-ohjeita

Äkil­lis­ten sai­rauk­sien hoi­to-oh­jei­ta löy­dät Käy­pä hoi­to suo­si­tuk­sis­ta (siirryt toiseen palveluun).

Kainuun keskussairaalan  päivystys

Kainuun keskussairaalan päivystys

Henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa on soitettava aina Hätäkeskukseen 112.

Soita Päivystysapuun 116 117, saat 24/7 ohjeita äkillisiin terveysongelmiin, jotka eivät ole hätätilanteita.

Terveysasemat

Terveysasemat

Vas­taa­not­to- ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­toi­min­nan pe­rus­teh­tä­vä­nä on tuot­taa Kai­nuun maa­kun­nan alueel­la asu­vil­le hen­ki­löil­le hei­dän tar­vit­se­man­sa ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lut mu­kaan lu­kien en­nal­taeh­käi­se­vä työ.

Ensihoito

Ensihoito

En­si­hoi­don teh­tä­vä­nä on sai­ras­tu­neen tai vam­mau­tu­neen po­ti­laan kii­reel­li­sen hoi­don an­ta­mi­nen ja tar­vit­taes­sa po­ti­laan kul­jet­ta­mi­nen hoi­toyk­sik­köön.

Kiireellinen hammashoito ja päivystys

Hammaspäivystys

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la on ham­mas­päi­vys­tys vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä. Päi­vys­tys­vas­taa­not­to on tar­koi­tet­tu kai­kil­le en­sia­pu­luon­tois­ta hoi­toa vaa­ti­vil­le po­ti­lail­le. Hoi­don tar­peen kii­reel­li­syys ar­vioi­daan pu­he­li­mes­sa.

Päivystävät apteekit

Päivystävät apteekit

Tar­kem­mat au­kio­loa­jat löy­ty­vät ap­teek­kien omil­ta si­vuil­ta.

Mielenterveyden päivystyspalvelut

Mielenterveys

Mie­len­ter­vey­den päi­vys­tys­pal­ve­luis­ta löy­dät apua elä­män eri­lai­siin krii­si­ti­lan­tei­siin. Ota yh­teyt­tä roh­keas­ti. Pal­ve­lut ovat mak­sut­to­mia.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la on käy­tös­sä ym­pä­ri vuo­ro­kau­den ja kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä kan­sa­lai­sil­le avoin ylei­nen so­siaa­li­päi­vys­tyk­sen pu­he­lin­nu­me­ro.

Turvakoti

Turvakoti

Kai­nuun tur­va­ko­ti on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lä­hi­suh­teis­saan vä­ki­val­taa tai sen uh­kaa ko­ke­neil­le iäs­tä ja su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta.

Tuki- ja kriisipuhelimet sekä nettipalvelut

Tuki- ja kriisipuhelimet sekä nettipalvelut

Täältä löy­dät yh­teys­tie­to­ja val­ta­kun­nal­li­siin pal­ve­lui­hin, jot­ka aut­ta­vat elä­män krii­si­ti­lan­teis­sa.